Requisits i inscripcions segons el règim especial

Els règims especials estan creats per integrar dins del sistema de la CASS a persones que no poden ser incloses dins del règim general.

Característiques dels règims especials:

 • Persones que es troben en una situació o activitat què per causa de la seva naturalesa o de les seves particularitats no poden ser incloses dins del règim general
 • L’assegurat o els organismes implicats han de tramitar l’alta

Són règims especials:

 • Els orfes de pare i mare i altres persones, la tutela o guarda de les quals es confia a l’Estat
 • Persones beneficiàries d'un ajut econòmic ocasional per protecció sanitària mínima
 • Persones internades en centres penitenciaris
 • Persones amb discapacitats
 • Persones estudiants i esportistes d'alt rendiment de 25 a 30 anys
 • Assegurats voluntaris a la branca general i a la branca de jubilació
 • Assegurats voluntaris a la branca general
 • Assalariats que cobren una retribució inferior al salari mínim i són assegurats indirectes
 • Persones inscrites al Servei d’Ocupació que no reben la prestació econòmica per desocupació involuntària
 • Persones prejubilades
 • Persones menors de 35 anys que exerceixen una activitat econòmica per compte propi dins els 24 primers mesos d'activitat

Lliurar la documentació corresponent a l’Àrea de Control Administratiu.

Modalitats dels diferents tipus de règims especials:

Es troben incloses dins d’aquest règim especial, les persones menors d’edat la tutela o guarda de les quals es confia a l’Estat per decisió judicial o administrativa.

El Govern:

 • Assegura la salut i la moralitat, el manteniment i l’educació mentre duri la tutela
 • Sol·licita l’afiliació d’aquestes persones a la CASS, obligatòriament
 • Comunica l’inici o el cessament d’aquesta situació per ser donades, respectivament, d’alta o baixa, en aquest règim especial
 • Alta: se sol·licita a partir de la data de la resolució ferma, judicial o administrativa, que confia la tutela o la guarda a l’Estat, d’acord amb la normativa aplicable en matèria de menors i organismes tutelars
 • Baixa: es cursa en el moment que es dicta una resolució ferma, judicial o administrativa, que deixa sense efecte o revoca la tutela o guarda de la persona menor d’edat a càrrec de l’Estat o fins que la persona assoleixi la majoria d’edat

Documentació que cal presentar:

 • Empleni i imprimeixi els següents formularis: L’afiliació, Formulari CASS-0054 o altes i baixes, Formulari CASS-0053
 • Resolució ferma, judicial o administrativa, que confia la tutela o la guarda de l’Estat

La cotització:

 • El Govern fa el pagament de la totalitat de la cotització a la CASS, amb càrrec als pressupostos de l’Estat
 • La base de la cotització correspon al salari mínim oficial mensual
 • El percentatge de cotització és del 10%. Només fa referència a la cotització corresponent a la branca general

Els drets:

Es troben incloses dins d'aquest règim especial, les persones majors d'edat que es beneficien d'un ajut econòmic ocasional acordat pel Govern per contribuir a atendre les necessitats bàsiques destinat a la protecció sanitària mínima.

El Govern:

 • Sol·licita l’afiliació d'aquestes persones a la CASS obligatòriament
 • Comunica l'inici o el cessament d'aquesta situació per ser donades, respectivament, d'alta o baixa, en aquest règim especial
 • Alta: se sol·licita a partir de la data de resolució de l'òrgan competent per la qual s'atorga l'ajut econòmic ocasional de protecció sanitària
 • Baixa: es cursa en el moment en què finalitza en període de l'ajut o en el moment en què es dicta una resolució que deixa sense efecte o revoca l'atorgament

Documentació que cal presentar:

La cotització:

 • El Govern satisfà el pagament de la cotització a la CASS, amb càrrec als pressupostos de l'Estat.
 • La base de cotització correspon al salari mínim oficial mensual
 • El percentatge de cotització és del 10%. Només fa referència a la cotització corresponent a la branca general

Els drets:

Es troben incloses dins d’aquest règim especial, les persones internades en establiments penitenciaris radicats al Principat, en règim de presó provisional o per complir sentència ferma.

El Govern:

 • Sol·licita l’afiliació d’aquestes persones a la CASS obligatòriament
 • Comunica l’inici o el cessament d’aquesta situació per ser donades, respectivament, d’alta o baixa, en aquest règim especial
 • Alta: se sol·licita a partir de la data d’internament efectiu en el centre penitenciari, com a mesura de caràcter provisional o per complir un pena de privació de llibertat
 • Baixa: es cursa en el moment en què la persona internada és posada en llibertat

Documentació que cal presentar:

La cotització:

 • El Govern satisfà el pagament de la cotització a la CASS, amb càrrec als pressupostos de l’Estat
 • La base de la cotització correspon al salari mínim oficial mensual
  • El percentatge de cotització és del 10%. Només fa referència a la cotització corresponent a la branca general
  • Quan aquestes persones treballen com a persones assalariades, la cotització regeix per sistema general de les persones treballadores assalariades amb les particularitats següents:
 • Si la prestació de serveis té lloc dins de l’establiment penitenciari, el Govern, amb càrrec als pressupostos de l’Estat, assumeix el pagament de la part patronal de la cotització a la CASS, inclosa la branca de jubilació. Reté i ingressa la part assalariada de la remuneració a la persona assegurada. La base de cotització correspon al salari efectivament convingut
 • Si la prestació de serveis té lloc fora de l’establiment penitenciari, i el salari que percep aquesta persona és inferior al salari mínim oficial mensual, el Govern, amb càrrec als pressupostos de l’Estat, assumeix el pagament de la part de la cotització, a la branca general, fins a aquest salari mínim mensual

Els drets:

Es troben incloses dins d’aquest règim especial, les persones subjectes a l’àmbit d’aplicació de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat.

El Govern:

 • Sol·licita l’afiliació/alta, la variació de dades i la baixa de les persones amb discapacitat, en aquest règim especial
 • Afilia a la CASS com a cotitzants socials directes, a les persones amb discapacitat majors de 18 anys i fins que compleixen 65 anys o fins als 60 anys en el cas de ser titulars d’una pensió d’invalidesa per malaltia o accident de treball.
 • El govern satisfà el pagament de la cotització a la CASS, amb càrrec als pressupostos de l’Estat

Documentació que cal presentar:

La CONAVA: (Comissió Nacional de Valoració)

 • Valora les persones amb discapacitat i estableix el grau, d'acord amb els barems i criteris regulats en el Reglament de regulació de la CONAVA del 10 de juny de 2004

Les persones amb discapacitat:

 • Han de residir de manera legal i efectiva a Andorra, excepte si el ministeri responsable de l’atenció social, amb informe previ de la CONAVA, autoritzi a residir a l’estranger per tractar la discapacitat. Aquesta decisió s’ha de comunicar a la CASS
 • Poden tenir un representant legal que actua en el seu nom en tot allò que l’afecti

La cotització:

 • La base de la cotització de les persones beneficiàries d'una pensió de solidaritat per a les persones amb discapacitat, és l'import brut de la pensió. El percentatge de cotització que correspon a la branca general, és del 10%, del qual la persona beneficiària assumeix el 3%.
 • La base de la cotització de les persones amb discapacitat a les quals els sigui aplicable l'article 18 de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat correspon al salari mínim oficial mensual. Cotitza a la branca general i a la branca de jubilació. El percentatge de cotització és del 22%.
 • Si la persona amb discapacitat treballa i percep un salari superior al salari mínim el patró únicament ha de declarar i cotitzar a la seguretat social, la part del salari que sobrepassa el salari mínim

Els drets:

 • Aquestes persones tenen dret a gaudir de les prestacions de reemborsament
 • Les persones amb discapacitat majors de 65 anys accedeixen a la pensió de vellesa en les mateixes condicions que la resta de cotitzants socials; i en el cas de ser titulars d’una pensió d’invalidesa per malaltia o accident de treball aquesta quedarà transformada automàticament en pensió de vellesa als 60 anys

Es troben incloses dins d’aquest règim especial, les persones que volen pertànyer a aquest col·lectiu i no poden ser inscrites com a persones assegurades indirectes.

Requisits:

 • Persones compreses entre 25 i 30 anys, ambdós inclosos.
 • Cursar estudis en un establiment d’ensenyança reconegut o tenir la consideració d'esportista d'alt rendiment reconegut per la Secretaria d'Estat d'Esports del Govern.
 • No treballar de forma regular.
 • No fer cap activitat laboral per compte propi.

L’estudiant o l'esportista d'alt rendiment:

 • Sol•licita la seva afiliació a la CASS.
 • Comunica l’inici o el cessament d’aquesta situació per ser donades d’alta o de baixa, respectivament en aquest règim especial.
 • Alta:
  • Presenta el certificat d'estudis del Ministeri d'Educació o d'Ensenyament Superior o la matrícula dels estudis que està realitzant. Una vegada a l’any, a l’inici del curs escolar.
  • Presenta el certificat emès per la Secretaria d'Estat d'Esports del Govern amb el període de validesa.
 • Baixa: Presenta el document de baixa, si desitja donar-se de baixa abans que finalitzi el període de validesa.

Documentació que cal presentar:

 • Empleni i imprimeixi els següent formulari: Formulari CASS-0109
 • Certificat, matrícula o document acreditatiu del curs escolar d’un centre d’ensenyament reconegut o certificat emès per la Secretaria d'Estat d'Esports del Govern.

La cotització:

 • La base de la cotització correspon al 55% del salari mínim oficial mensual.
 • El percentatge de cotització és del 10 %. Només fa referència a la cotització corresponent a la branca general. L’assumeix la persona assegurada.
 • De l’1 al 15 de cada mes, el pagament es fa mitjançant l’ingrés de la quantitat cotitzada obligatòriament.
 • Si l’estudiant o l'esportista d'alt rendiment treballa puntualment, pot continuar cotitzant en aquest règim especial i ha de cotitzar el salari que percep en el règim general.

Els drets:

 • Aquestes persones tenen dret a gaudir de les prestacions de reemborsament.
 • Es cobreixen a comptar del primer dia de la data de la sol•licitud registrada a la CASS. Han d’estar al corrent de pagament de les seves cotitzacions. No poden tenir assegurats indirectes al seu càrrec.
 • Els períodes cotitzats exclusivament en aquest règim no computen per tenir dret a les prestacions econòmiques, ni generen dret a pensió de reversió.

Es troben incloses dins d’aquest règim especial, les persones que no estan obligades a cotitzar per a qualsevol altre motiu.

Requisits:

 • Haver complert 50 anys
 • Haver cotitzat a Andorra un mínim de 180 mensualitats
 • Residència al Principat d'Andorra

La persona interessada:

 • Sol•licita la seva afiliació a la CASS.
 • Comunica l’inici o el cessament d’aquesta situació per ser donades, respectivament, d’alta o baixa en aquest règim especial.

Documentació que cal presentar:

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0128
 • Passaport Andorrà o permís de Residència vigent.
 • Certificat de residència del Comú. 

La cotització:

 • La base de la cotització correspon al salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de les persones assalariades de l’any natural immediatament anterior.
 • El percentatge de cotització és del 12% a la branca jubilació i 10% a la branca general.
 • Les persones que estan cotitzant en aquest règim especial i que deixen de cotitzar com a assegurats directes a la CASS, no poden tornar a demanar l'alta en aquest règim fins que no hagin transcorregut almenys 24 mesos.

Els drets:

 • Aquestes persones tenen dret a gaudir de les prestacions de reemborsament.
 • Es cobreixen a comptar del primer dia de la data de la sol•licitud registrada a la CASS. Han d’estar al corrent de pagament de les seves cotitzacions.

Es troben incloses dins d’aquest règim especial, les persones que s’hagin beneficiat d’un capital de jubilació. Sempre que no es trobin subjectes a cap altre règim.

Requisits:

 • Haver residit a Andorra durant els 10 anys immediatament anteriors a l’afiliació en aquest règim i mentre mantinguin la seva residència.
 • També poden incloure-s’hi persones majors d’edat que podrien ser assegurades indirectes d’aquestes persones.

La persona interessada:

 • Sol•licita la seva afiliació a la CASS.
 • Comunica l’inici o el cessament d’aquesta situació per ser donades, respectivament, d’alta o baixa en aquest règim especial.

Documentació que cal presentar:

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0135
 • Passaport andorrà o permís de Residència vigent.
 • Certificat de residència del Comú on consti la data d'alta.

La cotització:

 • La base de la cotització correspon al salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de les persones assalariades de l’any natural immediatament anterior.
 • El percentatge de cotització és del 10 % que només fa referència a la cotització corresponent a la branca general i l’assumeix la persona assegurada.

Els drets:

 • Aquestes persones tenen dret a gaudir de les prestacions de reemborsament.
 • Es cobreixen a comptar del primer dia de la data de la sol•licitud registrada a la CASS. Han d’estar al corrent de pagament de les seves cotitzacions.
 • Les persones assegurades en aquest règim especial, només poden donar dret a l’alfiliació de persones assegurades indirectes menors d’edat.

Es troben incloses dins d’aquest règim especial, les persones assalariades a temps parcial amb un salari global mensual inferior al salari mínim mensual oficial que són assegurats indirectes.

Requisits:

 • Persona assalariada que cobra un salari mensual inferior al salari mínim mensual oficial
 • Ser persona assegurada indirecta

La persona interessada:

 • Sol·licita la seva afiliació a la CASS

Documentació que cal presentar:

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0091
 • Passaport andorrà o permís de Residència vigent
 • En el cas del cònjuge: certificat de matrimoni o de parella de fet, expedits pel Registre Civil, antiguitat màxima d’un any

La cotització:

 • Les persones amb salari global mensual inferior al salari mínim oficial que són assegurats indirectes no han de complementar la seva cotització

Els drets:

 • Aquestes persones tenen dret a gaudir de les prestacions de reemborsament
 • Es beneficien del sistema de seguretat social com qualsevol persona assalariada
 • La base de càlcul aplicable a les prestacions econòmiques té en compte el salari realment percebut. Entre altres, la persona té dret a l’atur de treball
 • Tenen drets a gaudir de la prestació de jubilació,  amb les particularitats següents:
  • A més de la cotització per a la jubilació que es fa amb motiu del contracte de treball, poden assumir elles mateixes el pagament d’un complement de cotització a la branca de jubilació
  • La base de cotització d’aquest complement correspon al salari mínim oficial mensual
  • Els períodes cotitzats mentre la persona es troba dins d’aquest règim especial no computen per tenir dret al complement no contributiu de les pensions de viduïtat vitalícies

Es troben incloses dins d’aquest règim especial, les persones registrades al Servei d’Ocupació  que volen pertànyer a aquest col·lectiu.

Requisits:

 • Persones compreses entre 18 i 65 anys
 • Tenir, com a mínim, 3 anys de residència continuada a Andorra en el moment d’afiliar-s’hi
 • Les persones majors de 35 anys han d’acreditar haver cotitzat a Andorra 36 mensualitats prèviament a la sol·licitud d’inscripció
 • Estar inscrit al Servei d’Ocupació
 • No rebre la prestació econòmica per desocupació involuntària

La persona interessada:

 • Sol·licita la seva afiliació a la CASS
 • Comunica l’inici o el cessament d’aquesta situació per ser donada, respectivament, d’alta o baixa en aquest règim especial. La CASS i el Servei d’Ocupació poden compartir totes les informacions i dades que estimin necessàries o convenients per comprovar la validesa de les dades consignades en els expedients

Documentació que cal presentar:

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0110
 • Document acreditatiu de la inscripció al Servei d’ocupació

La cotització:

 • La base de la cotització correspon al 100% del salari mínim oficial mensual
 • El percentatge de cotització és del 10% que només fa referència a la cotització corresponent a la branca general i l’assumeix la persona assegurada
 • De l’1 al 15 de cada mes, el pagament es fa mitjançant l’ingrés de la quantitat cotitzada obligatòriament
 • Els períodes cotitzats mentre la persona es troba dins d’aquest regim especial no computen per tenir dret a les prestacions econòmiques, però sí que computen a l’efecte dels períodes cotitzats per les pensions de reversió

Els drets:

 • Aquestes persones tenen dret a gaudir de les prestacions de reemborsament
 • Es cobreixen a comptar del primer dia de la data de la sol·licitud registrada a la CASS. Han d’estar al corrent de pagament de les seves cotitzacions
 • Poden tenir a càrrec seu persones assegurades indirectes sempre que compleixin els requisits previstos per la Llei
 • Poden seguir formant part d’aquest règim especial les persones que són donades de baixa al Servei d’Ocupació per patir una malaltia greu acreditada mèdicament per la CASS i que incapacita per desenvolupar qualsevol activitat professional

Es troben incloses dins d’aquest règim especial, les persones que tenen menys de 65 anys.

Requisits:

 • Continuar vinculades a l’empresa o a l’entitat pública per la qual han presentat serveis
 • No realitzar cap tipus de prestació de serveis
 • No rebre cap tipus de retribució en concepte de salari
 • Cobrar una quantitat fixa periòdica en concepte de prejubilació

L’empresa:

 • Sol·licita l’afiliació d’aquestes persones a la CASS
 • Comunica l’inici o el cessament d’aquesta situació per ser donades, respectivament, d’alta o baixa en aquest règim especial
 • Emplenar i imprimir el següent formulari: Formulari CASS-0054

La cotització:

 • La base de cotització, tant per la branca general com per la branca de jubilació, està constituïda per la quantitat fixa periòdica percebuda en concepte de prejubilació
 • Si aquesta quantitat és inferior al salari mínim mensual oficial, s'ha de complementar fins a una quantitat equivalent al salari mínim oficial mensual. Aquest complement anirà a càrrec de la persona prejubilada, excepte si realitza una activitat o és una persona assegurada indirecta
 • No ha de  complementar la cotització si percep un salari que sumat a la pensió de prejubilació, supera el salari mínim oficial mensual
 • El percentatge de cotització de la branca general és:

Pagador

Percentatges

Part empresarial

7

Part prejubilada

3

 • El percentatge de cotització de la branca jubilació és:

Pagador

Percentatges

Part empresarial

8,5

Part prejubilada

3,5

Els drets:

 • Aquestes persones tenen dret a gaudir de les prestacions de reemborsament i a la pensió de jubilació
 • La inclusió en aquest règim especial és compatible amb la realització de qualsevol activitat, sigui assalariada o per compte propi, així com a la percepció de qualsevol tipus de prestació o pensió econòmica. En aquests casos, l'assegurat ha de cotitzar també per l'activitat que realitzi o la prestació/pensió que rebi d'acord amb les normes generals

Es troben incloses dins d’aquest règim especial, les persones menors de 35 anys que exerceixen una activitat econòmica per compte propi dins els 24 primers mesos d’activitat i que volen pertànyer a aquest col·lectiu.

Requisits:

 • Ser menor de 35 anys,
 • Exercir una activitat econòmica per compte propi segons estableix lletra a) de l’article 19,
 • Trobar-se dins els 24 primers mesos d’activitat.

La persona interessada:

 • Sol·licita l’afiliació d’aquestes persones a la CASS.
 • Comunica l’inici o el cessament d’aquesta situació per ser donades, respectivament, d’alta o baixa en aquest règim especial.

Documentació que cal presentar:

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0161
 • Registre de comerç
 • Registre d'explotació agrària o ramadera
 • Autorització professió titulada 
 • Número de Registre Tributari (NRT)

La cotització:

 • Durant els 12 primers mesos, la persona assegurada té l’obligació de cotitzar el 10% que només fa referència a la cotització corresponent a la branca general.
 • A comptar del tretzè mes, la persona assegurada té l’obligació de cotitzar el 10% que fa referència a la cotització corresponent a la branca general i el 12% que fa referència a la branca de jubilació.
 • La base de la cotització correspon al 55% del salari mínim oficial de Govern
 • La cotització consisteix a aplicar a la base de cotització el percentatge corresponent.
 • En el cas de ser també persona assalariada amb un salari inferior al salari mínim oficial de Govern i no treballar de forma regular, ha de cotitzar també en el règim general, si bé no es pot aplicar el complement de cotització previst en l’article 99.
 • De l’1 al 15 de cada mes, el pagament es fa mitjançant l’ingrés de la quantitat cotitzada obligatòriament.
 • Els períodes cotitzats mentre la persona es troba dins d’aquest règim especial no computen per tenir dret a les prestacions econòmiques, ni generen dret a la pensió de reversió.

Els drets:

 • Aquestes persones tenen dret a gaudir de les prestacions de reemborsament.
 • Es cobreixen a comptar del primer dia de la data de la sol·licitud registrada a la CASS. Han d’estar al corrent de pagament de les seves cotitzacions.
 • No poden tenir a càrrec seu persones assegurades indirectes, encara que també cotitzin al règim general.