Compte Propi

Requisits, tramitació i documentació necessària per afiliar, donar d’alta o de baixa a la CASS a un treballador per compte propi, també conegut com a autònom.

Es consideren persones que realitzen una activitat per compte propi, titulars:

 • D'una autorització d'exercici de professió titulada per compte propi, sempre que el seu titular hagi de formar part del Registre d'Empresaris i Professionals del Cens d'Obligats Tributaris. 
  No es considera activitat per compte propi l'exercici d'una professió titulada si es realitza exclusivament en règim d'assalariat. 
   
 • D’un comerç o indústria amb activitat efectiva*, incloent la participació en règim de societat civil o comunitat de béns, inscrit al Registre de Comerç i Indústria. *Es considera que tenen activitat efectiva els comerços i les indústries autoritzats administrativament fins al moment en què els titulars han donat de baixa el comerç o han inscrit el cessament de l'activitat al Registre de Comerç i Indústria, o acrediten el cessament definitiu de l'activitat i que no es pot inscriure aquest cessament al Registre de Comerç i Indústria per altres motius que no depenen de la voluntat del titular. 
   
 • D’una explotació agrícola o ramadera de la qual s'extregui producció destinada a la comercialització, incloent la participació en règim de societat civil o comunitat de béns.
   
 • Els administradors de societats sempre i quan la societat es trobi en situació d'alta al Registre Tributari i que compleixin acumulativament els requisits següents:
  • No ser assalariats de la societat de la qual són administradors.
  • Percebre una remuneració amb caràcter periòdic o no, fixa o variable, per a exercir el càrrec d'administrador, d'acord amb els estatuts o els acords dels òrgans socials de la societat.
   Si exerceixen el càrrec de forma gratuïta, es consideren persones que realitzen una activitat per compte propi, quan no cotitzen com assegurats directes en cap altre col·lectiu del règim general de la seguretat social.
  • Ser resident legal al Principat d'Andorra, excepte si es disposa d'alguna de les autoritzacions de residència següents:
   - Sense activitat lucrativa 
   - Professionals amb projecció internacional
   - Per raons d'interès científic, cultural i esportiu
   - O en virtut de qualsevol altra modalitat d'autorització de residència prevista a la llei d'immigració que exigeixi disposar d'una cobertura i assegurança per malaltia aliena a la CASS 
 • Els familiars (fins al 2º grau inclòs) de la persona que realitza una activitat econòmica per compte propi al Principat d'Andorra, si no són assalariats d'aquesta persona física o de l'empresa de la qual és titular, i sempre que exerceixin una activitat efectiva en el comerç, en la indústria o en l'explotació agrícola o ramadera dels esmentats familiars.
   
 • Les persones que tenen un contracte de parceria.

 

Les persones que realitzen una activitat per compte propi que inicien la seva activitat, i no es troben ja afiliades en aquest col·lectiu, estan obligades a sol·licitar la seva afiliació.

Han d’afiliar-se dins dels 3 primers dies de l’inici de l’activitat.

Si la CASS té coneixement de l’incompliment d’aquesta obligació, procedirà d’ofici a l’afiliació del compte propi.

Lliurar la següent documentació a l’Àrea de Control Administratiu.

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0055
 • Número de Registre Tributari (NRT)
 • Registre de Comerç i Indústria
 • Registre de Professionals Liberals
 • Registre d'Explotacions Agràries 
 • Registre de Societats Mercantils
 • Estatuts (si escau)

La sol·licitud de baixa ha de presentar-se dins dels 3 primers dies a comptar des del moment en què cessen la seva activitat.

Extingeix l'obligació de cotitzar des del  moment de la baixa, sempre que s'hagi comunicat en el model i mitjà oficialment establert i dins d'aquests terminis.

Les persones que realitzen una activitat per compte propi s'han de donar de baixa als fitxers de Govern per totes les activitats comercials o professions liberals que realitzin.

Lliurar la següent documentació a l’Àrea de Control Administratiu.

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari, signat pel titular administratiu o representants legals: Formulari CASS-0055
 • Registre de comerç, el certificat del registre de societats, el certificat del registre de professionals liberals o qualsevol altre document que acrediti que ha deixat de realitzar l'activitat.

Govern i la CASS s'intercanvien totes les informacions i les dades que estimin necessàries o convenients.