Requisits d'afiliació, alta i baixa d’una persona que realitza una activitat per compte propi

Requisits de tramitació i documentació necessària per afiliar, donar d’alta o de baixa a la CASS a una persona que realitza una activitat per compte propi, també conegut com a autònom.

Es consideren persones que realitzen una activitat per compte propi, els titulars:

 • D'una autorització d'exercici de professió titulada per compte propi, sempre que el seu titular hagi de formar part del Registre d'Empresaris i Professionals del Cens d'Obligats Tributaris. 
  No es considera activitat per compte propi l'exercici d'una professió titulada si es realitza exclusivament en règim d'assalariat. 

 • D’un comerç o indústria amb activitat efectiva*, incloent la participació en règim de societat civil o comunitat de béns, inscrit al Registre de Comerç i Indústria. *Es considera que tenen activitat efectiva els comerços i les indústries autoritzats administrativament fins al moment en què els titulars han donat de baixa el comerç o han inscrit el cessament de l'activitat al Registre de Comerç i Indústria, o acrediten el cessament definitiu de l'activitat i que no es pot inscriure aquest cessament al Registre de Comerç i Indústria per altres motius que no depenen de la voluntat del titular. 

 • D’una explotació agrícola o ramadera de la qual s'extregui producció destinada a la comercialització, incloent la participació en règim de societat civil o comunitat de béns.

 • Les persones que consten inscrites al Registre d'artistes professionals acreditats del Principat d'Andorra sempre que la persona hagi de formar part del Registre d'Empresaris i Professionals del Cens d'Obligats Tributaris per aquesta activitat. No es considera activitat per compte propi si es realitza exclusivament en règim d'assalariat.

 • Els administradors de societats sempre i quan la societat es trobi en situació d'alta al Registre Tributari i que compleixin acumulativament els requisits següents:

  • No ser assalariats de la societat de la qual són administradors.

  • Percebre una remuneració amb caràcter periòdic o no, fixa o variable, per a exercir el càrrec d'administrador, d'acord amb els estatuts o els acords dels òrgans socials de la societat.
   Si exerceixen el càrrec de forma gratuïta, es consideren persones que realitzen una activitat per compte propi, quan no cotitzen com assegurats directes en cap altre col·lectiu del règim general de la seguretat social o en el règims especials de persones amb discapacitat (article 222) o de persones prejubilades (article 225).

  • Ser resident legal al Principat d'Andorra, excepte si es disposa d'alguna de les autoritzacions de residència següents:

   • Sense activitat lucrativa 

   • Professionals amb projecció internacional

   • Per raons d'interès científic, cultural i esportiu

   • O en virtut de qualsevol altra modalitat d'autorització de residència prevista a la llei d'immigració que exigeixi disposar d'una cobertura i assegurança per malaltia aliena a la CASS

 • Els familiars (fins al 2º grau inclòs) de la persona que realitza una activitat econòmica per compte propi al Principat d'Andorra, si no són assalariats d'aquesta persona física o de l'empresa de la qual és titular, o de la societat, segons el cas, i sempre que exerceixin una activitat efectiva en el comerç, en la indústria o en l'explotació agrícola o ramadera dels esmentats familiars, o en la societat de la qual és administrador el familiar.
 • Les persones que tenen un contracte de parceria.

 • També poden cotitzar com a persones que realitzen una activitat per compte propi els socis de les societats que no estiguin donades de baixa provisional al Registre Tributari, que optin expressament per cotitzar dins del col·lectiu de persones que realitzen una activitat per compte propi, sempre que compleixin acumulativament els requisits següents: 

  • Que legalment no puguin ser assalariats de la societat de la qual són socis per manca de subordinació amb els òrgans de la societat o perquè ostentin el control de la societat.

  • Que exerceixi una activitat efectiva en la societat de la qual n'és soci.

  • Ser resident legal al Principat d'Andorra, excepte si es disposa d'alguna de les autoritzacions de residència següents:

   • Sense activitat lucrativa

   • Professionals amb projecció internacional

   •  Per raons d'interès científic, cultural i esportiu

   • O en virtut de qualsevol altra modalitat d'autorització de residència prevista a la llei d'immigració que exigeixi disposar d'una cobertura i assegurança per malaltia aliena a la CASS.  

Les persones que realitzen una activitat per compte propi que inicien la seva activitat i no es troben ja afiliades en aquest col·lectiu estan obligades a sol·licitar la seva afiliació.

Han d’afiliar-se dins dels 3 primers dies a comptar des de l’inici de l’activitat, excepte en el cas de constitució de noves societats en què l'obligació de cotització de l'administrador s'inicia transcorreguts 30 dies naturals des de la inscripció en el Registre de societats de Govern. 

Les persones que realitzen una activitat per compte propi com a socis de la societat no poden sol·licitar novament l'alta en aquest col·lectiu fins que no hagin transcorregut almenys 24 mesos a comptar de la data en què van finalitzar la seva activitat efectiva i la represa d'aquesta. 

Si la CASS té coneixement de l’incompliment d’aquesta obligació, procedirà d’ofici a l’afiliació del compte propi.

Lliurar la següent documentació a l’Àrea de Control Administratiu.

 • Formulari CASS-0055
 • Número de Registre Tributari (NRT)
 • Registre de Comerç i Indústria
 • Autorització de Professional Liberal
 • Registre d'Explotacions Agràries 
 • Registre de Societats Mercantils
 • Registre d'artistes professionals acreditats del Principat d'Andorra
 • Registre d'obligats tributaris per l'impost d'activitats econòmiques
 • Estatuts (si escau)

La sol·licitud de baixa ha de presentar-se dins dels 3 primers dies a comptar des del moment en què cessen la seva activitat.

Extingeix l'obligació de cotitzar des del  moment de la baixa, sempre que s'hagi comunicat en el model i mitjà oficialment establert i dins d'aquests terminis.

Les persones que realitzen una activitat per compte propi s'han de donar de baixa als fitxers de Govern per totes les activitats comercials o professions liberals que realitzin.

Les persones que realitzen una activitat per compte propi com a socis de la societat i finalitzen la seva activitat efectiva en la societat han de tramitar la baixa com a treballador per compte propi.

Lliurar la següent documentació a l’Àrea de Control Administratiu.

 • Formulari CASS-0055 signat pel titular administratiu o representants legals.
 • Registre de comerç, el certificat del registre de societats, el certificat del registre de professionals liberals o qualsevol altre document que acrediti que ha deixat de realitzar l'activitat.
 • Un administrador d’una societat que no és titular d’un comerç ha de figurar afiliat i cotitzar en el col·lectiu de persones que realitzen una activitat per compte propi?
   
  • Resposta:
   La condició d’administrador d’una societat, amb independència de si la societat és titular o no d’un comerç, ha de figurar inscrit en el col·lectiu de persones que realitza una activitat per compte propi si es compleixen les condicions previstes per l’article 1 de la Llei 9/2019, del 7 de febrer, de modificació de la Llei 17/2008, de la seguretat social.
    
  • Normativa: 
   • Article 1 de la Llei 9/2019 del 7 de febrer, de modificació de la Llei 17/2008, de la seguretat social.
     
 • L’administrador d’una societat que està donada de baixa provisional en el Registre tributari ha de constar com afiliat i cotitzar en el col·lectiu de persones que realitzen una activitat per compte propi?
   
  • Resposta:
   La situació de baixa provisional en el Registre Tributari previst en l’article 47 de la Llei 95/2010 de l’impost sobre societats eximeix a l’administrador d’una societat de l’afiliació i cotització en el col·lectiu de persones que realitzen una activitat per compte propi, d’acord amb les condicions previstes per la normativa vigent.
    
  • Normativa: 
   • Article 3 del Reglament que desenvolupa la cotització a la Caixa Andorrana de Seguretat Social de les persones que treballen per compte propi.
   • Article 47 de la Llei 95/2010, de l’impost sobre societats.
     
 • Pot un titular administratiu d’un comerç que no té treballadors acollir-se a alguna de les bases de cotització reduïdes establertes per la normativa?
   
  • Resposta:
   El titular d’un comerç o industria efectiva pot sol·licitar i gaudir d’una base de cotització reduïda si compleix els requisits legals exigits per cada base de cotització.
    
  • Normativa: 
   • Article 5 de la Llei 9/2019, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre de la seguretat social.
     
 • Una persona que és titular administratiu d’un negoci i que també treballa com assalariat d’una altra empresa, ha de cotitzar com a compte propi i com assalariat?
   
  • Resposta:
   La persona ha de cotitzar com assalariat de l’empresa o empreses en què presta serveis laborals i com a compte propi per la condició de titular administratiu del negoci.
    
  • Normativa: 
   • Article 33.3 del text refós de la Llei 17/2008, de la Seguretat Social.
     
 • De qui és l'obligació de pagar la cotització de compte propi?
   
  • Resposta:
   L'obligació és de la persona que realitza l’activitat per compte propi. La CASS fa un càrrec mensual de l’import de la cotització en el compte corrent que la persona ha comunicat a la parapública.
    
  • Normativa: 
   • Article 101.1 de la Llei 17/2008, de la seguretat social.
     
 • Una persona que declara rendes de béns immobles com activitat econòmica fiscalment, té l'obligació de cotitzar en el col·lectiu de compte propi? En la determinació de la base de cotització s’han de tenir en compte els rendiments de béns immobles?
   
  • Resposta:
   Una persona que declara rendes de béns immobles com activitat econòmica fiscalment té la obligació de cotitzar en el col·lectiu de compte propi, si figura en un dels grups de persones que realitzen una activitat per compte propi, previstos a l’article 1 de Llei 9/2019, del 7 de febrer, que modifica l’article 19 de la Llei 17/2008, de la seguretat social.

   Per les persones a que fa referència l’article 1 de la Llei 9/2019, els rendiments de béns immobles es tenen en compte als efectes del càlcul de la base de cotització quan aquests són declarats tributàriament com un rendiment d’activitat econòmica.
    
  • Normativa: 
   • Article 1 de la Llei 9/2019, que modifica l’article 19 de la Llei 17/08, de la seguretat social.
     
 • Pel càlcul de la xifra de negoci als efectes de la base de cotització d’una persona que és administrador de varies societats es té en compte si la persona és accionista o assalariada d’una altra societat?
   
  • Resposta:
   En el supòsit d’un administrador de varies societats es pren com a xifra de negoci la suma de totes les xifres de negoci de totes les societats que consta com administrador, sigui o no accionista o assalariat de la societat.
    
  • Normativa: 
   • Apartat 3, paràgraf 2, de l’article 5 de la Llei 9/2019, del 7 de febrer, que modifica l’article 101 de la Llei 17/08 de la seguretat social.
     
 • En relació amb el procediment electrònic de declaració de les bases de cotització a la CASS. 

  Actualment, mitjançant la pàgina web de la CASS es pot fer servir dos tipus de certificats:
    
  • Certificat Digital CASS. L’accés al certificat digital CASS permet fer tots aquells tràmits de la Caixa Andorrana de Seguretat Social relacionats amb l’empresa que actualment estan habilitats, com ara les cotitzacions, Altes/Baixes dels assalariats, Declaracions d’accidents, entre d’altres. Aquest certificat es fonamenta en un contracte entre el titular administratiu de l’empresa i l’entitat certificadora CASS.
    
  • Certificació Electrònica del Govern. L’accés que serveix per autenticar a la persona i li permet la signatura electrònica de documents, i fer tràmits com la presentació de comptes o de declaracions de tributs amb signatura. Aquesta signatura digital permet al receptor tenir la seguretat de que el document signat electrònicament és l’original i que no ha estat manipulat, i l’autor de la firma electrònica no pot negar l’autoria de la firma. Aquest servei nacional permetrà realitzar i autenticar un ampli ventall de gestions amb l’administració pública (veure vídeos tutorials informatius i documentació a https://www.signaturaelectronica.ad).

   La certificació electrònica del Govern d’Andorra és la que s’haurà de triar per fer, en un futur, tots els tràmits amb la CASS. Actualment, s’ha posat a disposició de les persones que realitzen una activitat per compte propi únicament el tràmit de per fer la declaració de la base de cotització i aviat s’aniran afegint la resta de tràmits que actualment es fan mitjançant la signatura electrònica de la CASS.


   Actualment, conviuen els dos sistemes l’específic CASS i el transversal i de país “Certificat electrònic nacional” que serà el que disposaran tots els ciutadans i empreses per fer qualsevol tramitació amb l’Administració pública, i l’organisme certificador serà el Govern d’Andorra.

   El compte propi pot presentar a la CASS una autorització a favor d’una tercera persona per realitzar tràmits pel portal web de la CASS en nom seu mitjançant el formulari 167. En el cas que la persona autoritzada sigui una empresa aquesta pot delegar a una persona física per tal que pugui realitzar tràmits pel portal web de la CASS en nom d’un assegurat per compte propi mitjançant la presentació a la parapública del formulari 0166. Aquestes autoritzacions poden ser revocades en qualsevol moment mitjançant la presentació del formulari 168 a la CASS.

Govern i la CASS s'intercanvien totes les informacions i les dades que estimin necessàries o convenients.