Compte Propi

Requisits, tramitació i documentació necessària per afiliar, donar d’alta o de baixa a la CASS a un treballador per compte propi, també conegut com a autònom.

Es consideren persones que realitzen una activitat per compte propi:

 • Titular administratiu d’un comerç o indústria.
 • Titular d’una autorització de professional liberal. El seu titular ha de constar d'alta en el registre d'obligats tributaris per l'impost d'activitats econòmiques.
 • Titular d’una explotació agrícola o ramadera.
 • Els administradors de societats que compleixin acumulativament els requisits següents:
  • No ser assalariats de la societat de la qual són administradors.
  • Percebre una remuneració amb caràcter periòdic o no, fixa o variable, per a exercir el càrrec d'administrador.
   Si exerceixen el càrrec de forma gratuïta, es consideren persones que realitzen una activitat per compte propi, quan no cotitzen com assegurats directes en cap altre col·lectiu.
  • Tenir el permís de residència i treball, de residència per compte propi o el passaport andorrà.
 • Els familiars de la persona que realitza una activitat econòmica per compte propi al Principat d'Andorra:
  • No ser assalariats d'aquesta persona física o de l'empresa de la qual és titular.
  • Exercir una activitat efectiva en el comerç, en la indústria o en l'explotació agrícola o ramadera dels esmentats familiars.
  Es consideren familiars, a aquest efecte, el cònjuge, els descendents majors d'edat, els ascendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs, de la persona que exerceix una activitat per compte propi.
 • Les persones que tenen un contracte de parceria.

Les persones que realitzen una activitat per compte propi que inicien la seva activitat, i no es troben ja afiliades en aquest col·lectiu, estan obligades a sol·licitar la seva afiliació.

Han d’afiliar-se dins dels 3 primers dies de l’inici de l’activitat.

Si la CASS té coneixement de l’incompliment d’aquesta obligació, procedirà d’ofici a l’afiliació del compte propi.

Lliurar la següent documentació a l’Àrea d'Atenció al Públic.

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0055
 • Registre Tributari
 • Registre de Comerç i Indústria
 • O registre de Professionals Liberals i/o agricultura

La sol·licitud de baixa ha de presentar-se dins dels 3 primers dies a comptar des del moment en què cessen la seva activitat.

Extingeix l'obligació de cotitzar des del  moment de la baixa, sempre que s'hagi comunicat en el model i mitjà oficialment establert i dins d'aquests terminis.

Les persones que realitzen una activitat per compte propi s'han de donar de baixa als fitxers de Govern per totes les activitats comercials o professions liberals que realitzin.

Lliurar la següent documentació a l’Àrea d'Atenció al Públic.

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari, signat pel titular administratiu o representants legals: Formulari CASS-0055
 • Registre de comerç, el certificat del registre de societats, el certificat del registre de professionals liberals o qualsevol altre document que acrediti que ha deixat de realitzar l'activitat.

 

Govern informa la CASS sobre les altes, les baixes i les modificacions dels titulars:

 • De negocis o indústries
 • Dels administradors de societats inscrits als registres de comerç i indústria
 • De professions liberals
 • D’explotacions agrícoles i ramaderes
 • De societats