Volant de desplaçament de treball temporal a l'estranger

Informació per a tenir dret a l’assistència sanitària en cas de desplaçament de treball temporal als països amb conveni bilateral de seguretat social:

  • Espanya
  • França
  • Portugal

Els volants de desplaçament de treball temporal a l’estranger són formularis que permeten a l’assegurat en cas de necessitat, tenir dret a prestacions d'assistència sanitària al país estranger amb qui Andorra ha signat conveni. S’aplicaran les mateixes disposicions que es regeixen pels nacionals del país de residència.

L'empresari ha de presentar a l'Àrea de Control Administratiu de la CASS el formulari següent:

Una vegada, l'Àrea de Control Administratiu aprova el desplaçament, l’empresari ha de sol·licitar a l'Àrea d'Atenció al Públic de la CASS els formularis de conveni pertinents.

Els treballadors han de presentar aquests formularis a la Seguretat Social del país estranger amb conveni, justificant la seva cobertura sanitària, per rebre l'assistència  i les prestacions de seguretat social.

Els treballadors que es desplacen a Espanya, però continuen cotitzant a través d’una empresa andorrana, han de sol·licitar els volants E/AND-101 i E/AND-28 a l'Àrea d'Atenció al Públic.

El desplaçament inicial no pot superar els 2 anys.

Si el desplaçament és superior als 2 anys, s’ha de demanar pròrroga amb els formularis següents: El termini màxim de desplaçament és de 5 anys.

En el cas que el treballador o un familiar desplaçat hagi de recórrer a prestacions sanitàries, ha de presentar una còpia del formulari E/AND-101 i E/AND-28 al centre o hospital públic on rebi l’assistència mèdica.

Accident de treball durant el desplaçament de treball temporal a Espanya

Si durant el desplaçament, la persona assegurada patís un accident de treball, l’empresa andorrana haurà de presentar a la CASS la declaració d’accident laboral:

Un cop presentada la declaració d’accident laboral i en el cas que el treballador hagi de recórrer a prestacions sanitàries derivades de l’accident de treball, ha de presentar una còpia del formulari E/AND-101 i E/AND-28 al centre o hospital públic on rebi l’assistència mèdica.

Baixa mèdica durant el desplaçament de treball temporal a Espanya

L’assegurat ens ha de fer arribar la baixa mèdica a l’Àrea de Control Sanitari de la CASS en el termini de les 48H següents a la data d’inici.

Els treballadors que es desplacen a França, però continuen cotitzant a través d’una empresa andorrana, han de sol·licitar a l’Àrea d'Atenció al Públic de la CASS els formularis SE130-01 i SE130-08.

El desplaçament inicial no pot superar l’any, amb una prolongació màxima d’un altre any.

En el cas que el treballador o un familiar desplaçat hagi de recórrer a prestacions sanitàries, ha de presentar una còpia del formulari SE130-01 i SE130-08 al centre o hospital públic on rebi l’assistència mèdica.

Els funcionaris han de sol·licitar i presentar en cas d’assistència sanitària a França els formularis SE130-02 i SE130-08.

Protocol a seguir per als desplaçaments diaris a França

L’empresari pot presentar el document de “l’Avís de Missió a l’estranger”, amb la finalitat de facilitar, temporalment, la justificació conforme els treballadors destacats romanen sotmesos al règim de seguretat social del seu estat de treball habitual, en els desplaçaments diaris a França, per períodes inferiors a tres mesos.

El lliurament del document de "l’Avís de Missió a l’estranger" es farà en el termini màxim de 24h, a l’Àrea d'Atenció al Públic (taula ràpida), o per correu electrònic a convenis@cass.ad sempre que es faci a través de la signatura digital de Govern.

Aquest document no substitueix els formularis SE130-01, SE130-02 i SE130-08 previstos per Conveni Franco-Andorrà.

Per poder beneficiar-se de les prestacions sanitàries a França s’haurà de demanar a l’Àrea d'Atenció al Públic, els formularis SE130-01 o SE130-02 i el SE130-08.

Si les prestacions sanitàries són derivades d’un accident de treball s’haurà de demanar a l’Àrea d'Atenció al Públic també el formulari SE130-11.

Posteriorment es presentaran els formularis al centre o hospital públic on el treballador rebi l’assistència mèdica.

Accident de treball durant el desplaçament de treball temporal a França

Si durant el desplaçament, la persona assegurada patís un accident de treball, l’empresa andorrana haurà de presentar a la CASS la declaració d’accident laboral:

Un cop presentada la declaració d’accident laboral i en el cas que el treballador hagi de recórrer a prestacions sanitàries derivades de l’accident de treball, a un centre o hospital públic a França, des de l’Àrea d'Atenció al Públic es lliurarà el formulari de conveni SE130-11.

El treballador ha de presentar una còpia del formulari SE130-11 al centre o hospital públic on rebi l’assistència mèdica.

Baixa mèdica durant el desplaçament de treball temporal a França

L’assegurat ens ha de fer arribar la baixa mèdica a l’Àrea de Control Sanitari de la CASS en el termini de les 48h següents a la data d’inici.

Els treballadors que es desplacen a Portugal, però continuen cotitzant a través d’una empresa andorrana, han de sol·licitar els formularis P/AND2 i P/AND3 a l'Àrea d'Atenció al Públic.

El desplaçament inicial no pot superar els 2 anys, sense opció a renovació.

Accident de treball durant el desplaçament de treball temporal a Portugal

Si durant el desplaçament, la persona assegurada patís un accident de treball, l’empresa andorrana haurà de presentar a la CASS la declaració d’accident laboral:

Un cop presentada la declaració d’accident laboral i en el cas que el treballador hagi de recórrer a prestacions sanitàries derivades de l’accident de treball, ha de presentar una còpia del formulari P/AND2 i P/AND3 al centre o hospital públic on rebi l’assistència mèdica.

Baixa mèdica durant el desplaçament de treball temporal a Portugal

L’assegurat ens ha de fer arribar la baixa mèdica a l’Àrea de Control Sanitari de la CASS en el termini de les 48h següents a la data d’inici.