Formularis de desplaçament de treball temporal a l'estranger

Els volants de desplaçament de treball temporal a l’estranger són formularis que permeten al treballador per compte d’altri o per compte propi i als seus familiars que hagi estat desplaçat per dur a terme treballs de caràcter temporal a una altra empresa la seu de la qual es trobi en territori d’un país de conveni a tenir dret a les prestacions d'assistència sanitària al país estranger en cas de necessitat.

S’aplicaran les mateixes disposicions que es regeixen pels nacionals del país de residència.

L'empresari ha de presentar a l'Àrea de Control Administratiu de la CASS el formulari següent:

Una vegada, l'Àrea de Control Administratiu aprova el desplaçament, l’empresari ha de sol·licitar a l'Àrea d'Atenció al Públic de la CASS els formularis de conveni pertinents.

Els treballadors han de presentar aquests formularis a la Seguretat Social del país estranger amb conveni, justificant la seva cobertura sanitària, per rebre l'assistència  i les prestacions de seguretat social.

Els treballadors que es desplacen a Espanya, però continuen cotitzant a través d’una empresa andorrana, han de sol·licitar els volants E/AND-101 (Autorització- disponible a la web) i E/AND-28 (Cobertura sanitària) a l'Àrea d'Atenció al Públic.

Períodes màxims de destacameNt

Treballadors assalariats per compte d’altri i els seus beneficiaris: el període de destacament no pot excedir de 2 anys. Aquest període pot ser prorrogat fins a un màxim total de 5 anys amb el formulari E/AND 102. Funcionaris d’ambaixada, es renoven cada any.

Treballadors per compte propi i els seus beneficiaris: el període de destacament no pot excedir d’1 any. Aquest període pot ser prorrogat fins a un màxim total de 2 anys.

La pròrroga s’ha de demanar amb els formularis següents: 

En el cas que el treballador o un familiar desplaçat hagi de recórrer a prestacions sanitàries, ha de presentar una còpia del formulari E/AND-101 i E/AND-28 al centre o hospital públic on rebi l’assistència mèdica.

Els treballadors que es desplacen a França, però continuen cotitzant a través d’una empresa andorrana, han de sol·licitar a l’Àrea d'Atenció al Públic de la CASS els formularis SE130-01 i SE130-08.

Períodes màxims de destacameNt

Treballadors assalariats per compte d’altri o per compte propi i els seus beneficiaris: el període de destacament no pot excedir d’1 any. Aquest període pot ser prorrogat per un any més com a màxim total de 2 anys. Funcionaris d’ambaixada, es renoven cada any.

En el cas que el treballador o un familiar desplaçat hagi de recórrer a prestacions sanitàries, ha de presentar una còpia del formulari SE130-01 o SE130-02 (funcionaris) i SE130-08 al centre o hospital públic on rebi l’assistència mèdica.

Protocol a seguir per als desplaçaments diaris a França

L’empresari pot presentar el document de “l’Avís de Missió a l’estranger”, amb la finalitat de facilitar, temporalment, la justificació com els treballadors destacats romanen sotmesos al règim de seguretat social del seu estat de treball habitual, en els desplaçaments diaris a França, per períodes inferiors a tres mesos.

El lliurament del document de "l’Avís de Missió a l’estranger" es farà en el termini màxim de 24h, a l’Àrea d'Atenció al Públic, o per correu electrònic a pensions-convenis@cass.ad sempre que es faci a través de la signatura digital de Govern.

Aquest document no substitueix els formularis SE130-01, SE130-02 i SE130-08 previstos per Conveni Franco-Andorrà.

Per poder beneficiar-se de les prestacions sanitàries a França s’haurà de demanar a l’Àrea d'Atenció al Públic, els formularis SE130-01 o SE130-02 i el SE130-08.

Els treballadors que es desplacen a Portugal, però continuen cotitzant a través d’una empresa andorrana, han de sol·licitar els formularis P/AND2 i P/AND3 a l'Àrea d'Atenció al Públic.

El desplaçament inicial no pot superar els 2 anys, sense opció a renovació.