Formularis de desplaçament en cas d'urgència mèdica

Actualment, Andorra té signats convenis de Seguretat Social amb:

 • Espanya (formulari E/AND-11)
 • França (formulari SE130-04)
 • Portugal (formulari P/AND3)

Els formularis de desplaçament permeten a l’assegurat tenir dret a prestacions d'assistència sanitària per actes d'immediata necessitat en hospitals o centres mèdics de la xarxa pública, així com per als familiars a càrrec seu que ho requereixin, al país estranger amb qui la CASS ha signat conveni (queden excloses les visites programades). 

Es consideren actes de primera necessitat: 

 • Les urgències mèdiques
 • L'oxigenoteràpia
 • L'hemodiàlisi
 • El control de Sintrom

Els titulars d'una pensió de la CASS residents a Andorra que es desplacin temporalment a França i els estudiants residents a Andorra que realitzen els seus estudis a França, tenen dret també a les visites programades sempre que en el formulari s'especifiqui la condició de titular de pensió o d'estudiant, segons correspongui.

S’aplicaran les mateixes disposicions que es regeixen per als nacionals del país de residència.

El desplaçament ha de ser per un període determinat i no pot excedir el període de carència (60, 90 o 120 dies) i com a màxim fins a sis mesos dintre d'un any natural. Els estudiants residents a Andorra que realitzen els seus estudis en un país de conveni, poden sol·licitar l'ampliació del període del formulari de desplaçament amb el Formulari CASS-0034a

 

Procediment a seguir segons els països de conveni 

S'ha de presentar el formulari de desplaçament directament a l'hospital o al centre mèdic. La CASS pren en càrrec la totalitat de la despesa i reclama a la persona assegurada la part que li correspon abonar.

 

Atenció ambulatòria 

S'ha d'abonar la totalitat de l'import de la prestació i pot optar a presentar les despeses sanitàries: 

 • A la CASS
  El reemborsament es basa en tarifes públiques de responsabilitat segons la Legislació andorrana. 

  Documentació a presentar: 
  • Factures originals lliurades pel centre sanitari
  • Còpia de l'informe mèdic
  • Original de les receptes
  • Originals dels cupons, precintes i/o codis QR corresponents als productes farmacèutics
    
 • A la CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie)
  El reemborsament es basa en tarifes públiques segons la Legislació francesa.

 

Hospitalització: 

S'ha  de presentar el formulari directament al servei d'admissions de l'hospital on se sigui atès i abonar la part obligatòria per l'assegurat, així com el forfait journalier et le dépassement d'honoraires.

 

Estudiants residents a Andorra que realitzen els seus estudis a França

Si no tenen la mútua d'estudiant contractada, han de presentar el formulari SE130-04 a la CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie). 

Poden fer-se reemborsar les despeses mèdiques: 

 • Per la legislació francesa. S'han d'inscriure a la CPAM 
 • Per la CASS

El conveni amb França, estableix que queden inclosos els actes de primera necessitat així com les visites programades, sempre que en el formulari s'especifiqui la condició d'estudiant. 

 

S'ha de presentar el formulari de desplaçament directament a l'hospital o al centre mèdic. 
La CASS pren en càrrec la totalitat de la despesa i reclama a la persona assegurada la part que li correspon abonar. L’hospital o centre mèdic pot cobrar la taxa moderadora. Les taxes moderadores van a càrrec de l’assegurat.  

 

Sol·licitud dels formularis de desplaçament

Abans del desplaçament als països amb conveni bilateral de seguretat social, l’assegurat ha de sol·licitar els formularis de desplaçament. 

La persona assegurada pot sol·licitar el formulari de desplaçament: 

 • A l'Àrea privada del portal web, accedint amb el Certificat electrònic de Govern o amb el número d'identificació personal CASS (PIN).
 • Als terminals situats a la recepció de les oficines de la CASS amb la targeta sanitària o el número de la CASS. 
 • A les oficines de tràmits dels comuns amb el Formulari CASS-0008 i un document d'identitat.

La CASS emetrà el formulari de desplaçament de manera immediata, excepte, si se sol·licita a les oficines de tràmits dels Comuns, en aquest cas, serà en un termini màxim de 48 hores. 

La no presentació del formulari de conveni en el moment de l'atenció mèdica pot comportar l'aplicació de tarifes privades per part de l'hospital o del centre mèdic.

En el cas de tenir dret a un reemborsament del 100%, l'abonament de les despeses mèdiques s'efectuarà sobre les tarifes de responsabilitat de la CASS.