Incapacitat temporals

Les prestacions econòmiques per incapacitat temporal, també conegudes com a aturs de treball, compensen parcialment la pèrdua d'ingressos d'una persona assegurada, durant la interrupció temporal de l'activitat professional per motiu de malaltia o accident.

Requisits per tenir dret a la prestació econòmica per incapacitat temporal

Assalariats o assimilats Treballadors per compte propi
 • Estar en situació d'alta laboral.
 • La seva base de cotització global mensual ha de ser igual o superior al salari mínim de Govern o complementar-se al salari (art.99).
 • Estar al corrent de pagament de cotitzacions.
 • En el cas de malaltia comuna, ha d’haver cotitzat:
  • 90 dies de cotització dins del període de 6 mesos anteriors a la data del fet causant.
  • 180 dies de cotització dins del període dels 24 mesos anteriors a la data del fet causant.
 • En el cas d’accident laboral o malaltia professional, no es requereix cap període previ de cotització.

La baixa mèdica és l’inici del període d'incapacitat temporal.

Certificat mèdic inicial

Mitjançant el certificat mèdic inicial, el metge o odontòleg prescriu la baixa mèdica de l’assegurat.

 

 • Dades a omplir:
  • La identificació de l’assegurat
  • La durada del període d’incapacitat
  • El diagnòstic principal i els seus efectes secundaris
  • El procediment terapèutic previst
  • La identificació i la signatura del metge
  En el cas de modificacions en el diagnòstic, en el tractament de l'afecció o si la durada és superior a la inicial, el metge establirà un nou certificat mèdic inicial.
 • Procediment a seguir:
  • Presencialment: La persona assegurada ha de lliurar a l’Àrea de Control Sanitari o a les oficines del Comú , el certificat mèdic inicial expedit pel metge o l'odontòleg. En un termini de 48h

   S'estableixen 4 exemplars:
   • Per a la persona assegurada
   • Per a l'empresa (No figuren les indicacions relatives al diagnòstic, problemes de salut, ni el tractament indicat.)
   • Per a la CASS
   • Per al metge o per a l'odontòleg

   Si l’empresa té certificat digital: Pot consultar les dades de la baixa de l’empleat per Internet. No constarà la patologia.
   Si l’empresa no té certificat digital: L’empleat lliurarà el certificat mèdic inicial a l’empresa.

 • Electrònicament: El metge o odontòleg envia un certificat mèdic inicial via Internet. La persona assegurada no ha de presentar el document físic a la CASS

  S’estableixen 2 exemplars:
  • Per a la persona assegurada
  • Per a l'empresa (No figuren les indicacions relatives al diagnòstic, problemes de salut, ni el tractament indicat).

  Si l’empresa té certificat digital: Pot consultar les dades de la baixa de l’empleat per Internet. No constarà la patologia.
  Si l’empresa no té certificat digital: L’empleat lliurarà el certificat mèdic inicial a l’empresa.

L'Àrea de Control Sanitari durant el període en què l’assegurat percep la prestació econòmica, pot:

 • Convocar a la persona beneficiària de la prestació econòmica
 • Realitzar qualsevol activitat per comprovar el manteniment dels fets i de la situació que va ser la causa d’origen de la prestació

L'alta mèdica és la finalització del període d'incapacitat temporal. S’efectua en el moment en què es produeix la millora, l'estabilització o la consolidació de l'estat de salut que va provocar la incapacitat temporal.

 • Si es compleixen els terminis establerts al certificat mèdic inicial, el professional de la salut no ha d’emetre el certificat mèdic final
  • La CASS pot sol·licitar a l’empresa que presenti un certificat, conforme la persona no ha treballat durant el període d’incapacitat temporal. Ho pot fer via certificat digital o presencialment:

  Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0099

 • Si l’alta mèdica es produeix abans de la finalització del període de baixa establert pel professional de la salut, el metge o odontòleg ha de lliurar a l’assegurat el certificat mèdic final
   
 • Si la CASS considera que la persona assegurada es troba en condicions de tornar a treballar, ha de donar-li l'alta mèdica.
  La CASS comunica l’alta, en el cas dels assalariats i assimilats, a:
  • La persona assalariada
  • L’empresa
  • Al prestador de la salut que ha prescrit la baixa
 • En el cas dels  treballadors per compte propi, a:
  • La persona que realitza una activitat per compte propi
  • Al prestador de la salut que ha prescrit la baixa

Certificat mèdic final

Mitjançant el certificat mèdic final, el metge o odontòleg comunica el cessament de la baixa mèdica de l’assegurat.

Dades a omplir:

 • La identificació de l’assegurat
 • El dia de la finalització de l’incapacitat temporal
 • El diagnòstic final de l’afectació que va provocar l’incapacitat temporal
 • La identificació i la signatura del metge
 • Procediment:
  • Presencialment: La persona assegurada ha de lliurar a l’Àrea de Control Sanitari o a les oficines del Comú , el certificat mèdic final expedit pel metge o l'odontòleg.

   S'estableixen 4 exemplars:

   • Per a la persona assegurada
   • Per a l'empresa (No figuren les indicacions relatives al diagnòstic, problemes de salut, ni el tractament indicat.)
   • Per a la CASS
   • Per al metge o per a l'odontòleg

   Si l’empresa té certificat digital: Pot consultar i signar l’alta de l’empleat per Internet. No constarà la patologia.
   Si l’empresa no té certificat digital: L’empleat lliurarà el certificat mèdic final a l’empresa. Un cop omplert i signat per l’empresa, es lliurarà a l’Àrea de Control Sanitari.

  • Electrònicament: El metge o odontòleg envia un certificat mèdic final per Internet. La persona assegurada no ha de presentar el document físic a la CASS

  S’estableixen 2 exemplars:

  • Per a la persona assegurada
  • Per a l'empresa (No figuren les indicacions relatives al diagnòstic, problemes de salut, ni el tractament indicat.)

  Si l’empresa té certificat digital: Pot consultar i signar l’alta de l’empleat per Internet. No constarà la patologia.
  Si l’empresa no té certificat digital: L’empleat lliurarà el certificat mèdic final a l’empresa. Un cop omplert i signat per l’empresa, es lliurarà a l’Àrea de Control Sanitari.

Els casos descrits a continuació, poden motivar l’alta administrativa i la suspensió de la prestació.

 • La no presentació a les convocatòries de la CASS sense motiu justificat
 • No trobar-se al domicili en la franja horària segons el que s'estableixi per reglament
 • La realització de qualsevol conducta contrària al procés curatiu en període d'incapacitat temporal
 • La constatació de demora no justificada en els tractaments

Es considera una recaiguda tot nou procés d'incapacitat temporal a causa de la mateixa patologia o d'una similar iniciada durant els 6 mesos següents de la data de l'alta de la incapacitat temporal anterior.

Si la situació d'incapacitat temporal es succeïda per períodes d'activitat laboral superiors a 6 mesos des de la data d'alta, s'inicia un nou període de còmput d'incapacitat temporal encara que es tracti de la mateixa patologia.

Nova patologia associada a la patologia existent

 • Si la persona que està de baixa mèdica pateix una patologia similar o associada a la qual va motivar la situació d'incapacitat temporal inicial, es manté la situació inicial.

Nova patologia no associada a la patologia existent

 • Si sorgeix una nova patologia no associada, ni similar i més greu que la diagnosticada inicialment, s'ha d'emetre un nou certificat mèdic inicial. El pacient pot continuar rebent l’assistència sanitària per la patologia inicial.

  Quan la CASS rep el certificat mèdic inicial entén que la situació d'incapacitat temporal té per causa la patologia més greu, a tots els efectes, inclosa, la quantia de la prestació econòmica, si aquesta prestació fos diferent.
   
 • Si l’assegurat està en situació d’incapacitat temporal per accident laboral o malaltia professional i presenta una patologia més greu per malaltia comuna o accident no laboral, preval la situació inicial. L’atenció de la  nova patologia no impedeix continuar el tractament en curs.

  En el moment de l’alta mèdica de l’incapacitat temporal per accident laboral o malaltia professional, si és necessari, l’assegurat té dret a l’incapacitat temporal per la nova patologia.
   
 • Si la nova patologia no és més greu que la diagnosticada inicialment, aquella queda inclosa en la situació d'incapacitat temporal inicial.

  La gravetat de la patologia s'ha de mesurar segons la durada prevista del procés curatiu.

  El metge o odontòleg ha d'informar dels canvis de patologia, degudament codificada.

Percentatges

Malaltia comuna o accident no laboral

Malaltia professional o accident de treball

Fins al 30è dia, el 53% de la trentena part de la base de càlcul.

Fins al 30è dia, el 66% de la trentena part de la base de càlcul.

A partir del 31è dia, el 66% de la trentena part de la base de càlcul.

A partir del 31è dia, el 70% de la trentena part de la base de càlcul.

A partir dels 540 dies 60% d’atur

A partir dels 540 dies 60% d’atur

 

Base de càlcul

Assalariats

Treballadors per Compte propi

És el salari global mensual mitjà dels darrers 12 mesos treballats dins dels 24 mesos immediatament anteriors a la data d'expedició del certificat mèdic (baixa).

 • Si ha treballat menys de 12 mesos dins dels 24 mesos precedents al fet causant, la base de càlcul és el seu salari global mensual mitjà del període efectivament treballat.
 • Si no justifica cap període declarat durant els 24 mesos anteriors al fet causant, la base de càlcul que es pren en consideració és el salari mínim.

És la mitjana mensual de la base de cotització de l'any immediatament anterior a la data de l'expedició del certificat mèdic (baixa).

No s'integren en aquesta base de càlcul els complements de cotització derivats de declaracions efectuades per un import inferior al que corresponia, respecte de les prestacions econòmiques per incapacitat temporal abonades amb anterioritat al complement de cotització. 

Assalariats i treballadors per compte propi (pluriactivitat)

És la suma de les bases de càlcul com a persona assalariada i com a persona que realitza una activitat per compte propi.

Compatibilitat de la prestació d'incapacitat temporal amb altres pensions

La percepció de la prestació econòmica per incapacitat temporal és compatible amb la percepció d’altres pensions.

En els pagaments de les incapacitats temporals anteriors a l'entrada en vigor de la Llei de pressupost 2024 (27/02/2024) es manté l'obligació a l'elecció i el prorrateig. Si la persona assegurada en situació d’incapacitat temporal percep una pensió per invalidesa o per jubilació, ha d’optar entre dos opcions:

 • Percebre solament la pensió i no la prestació per incapacitat temporal;
 • Percebre l’import mensual que resulti d’aplicar, sobre la suma de la pensió i de la base de càlcul de la prestació d’incapacitat temporal, els percentatges que corresponguin, en funció del tipus de malaltia o accident i del temps durant el qual es meritin ambdós prestacions. En aquest darrer cas es redueix la quantia de la prestació temporal perquè no superi el límit assenyalat en l’apartat anterior.

  Llevat de manifestar el contrari, s’entén que la persona assegurada opta per l’opció que li reconeix un import superior.
  En tots els casos, la persona assegurada s’ha de sotmetre a les disposicions reguladores de la incapacitat temporal.

La prestació per incapacitat temporal a causa d’una malaltia comuna o accident no laboral es paga a partir del 4art dia de l’emissió del certificat mèdic inicial.

En el cas d’accident laboral o malaltia professional, es paga a comptar del 1er dia de l’emissió del certificat mèdic inicial.

 • El primer pagament de la prestació econòmica per incapacitat temporal s’efectua a principis del mes següent en què s’ha emès el certificat mèdic inicial.

  A partir del segon mes, s’efectua mensualment.

  Si la durada de l’incapacitat temporal finalitza abans del mes, el pagament s’efectua a partir de l’alta.
   
 • Durant la percepció de la prestació econòmica es manté l'obligació de cotitzar tant per a les persones assalariades, com per a persones que exerceixen una activitat per compte propi.

 

 

Branca General

Branca Jubilació

CASS

7%

8,5%

Assalariat

3%

3,5%

En el cas dels assalariats, la CASS paga la part empresarial de les cotitzacions.

En el cas dels treballadors per compte propi, l’import de la cotització se li descomptarà directament del pagament de la prestació d’incapacitat temporal.

Durada

Es determinen els dies de baixa amb les restriccions següents:

 • Prestadors de salut convencionats:

  La durada del període d’incapacitat ha de tenir en compte la taula de patologies.
  Si el professional de la salut indica una durada superior,  ha d’adjuntar un informe mèdic on ho justifiqui.
   
 • Prestadors de salut no convencionats:

  No poden certificar la incapacitat temporal, ni prescriure les pròrrogues. En aquests casos ho pot fer un metge de l'Àrea de Control Sanitari de la CASS.

Durada màxima:

La durada de les prestacions econòmiques s’estableix per un període màxim de 12 mesos a comptar de la primera constatació mèdica.

Un cop passats els mesos, la CASS té el dret a efectuar qualsevol control que consideri necessari.

Les pròrrogues s'atorguen per períodes màxims de 6 mesos fins a l'expiració del 3er any de la primera constatació mèdica.  Durant els mesos següents, la CASS pot atorgar l’alta abans de l’expiració del termini si considera probable una represa de l'activitat, amb  pensió d'invalidesa, si correspon.

En el cas que la prestació econòmica derivi d’un accident no laboral o malaltia comuna,  per tenir-hi dret per un període superior a 12 mesos:

 • La persona assegurada ha de justificar cotitzacions a la branca general de 24 mesos en els anteriors 5 anys a la data del cessament laboral o de l'acabament de l'activitat professional o haver estat a càrrec d’una assegurada directa que hagi cotitzat a la branca general durant aquest mateix període.

Suspensió

La incapacitat temporal iniciada abans del part o de l'adopció es manté fins a l'arribada de qualsevol d'aquests 2 esdeveniments o fins a la sol·licitud de la prestació de maternitat.

Si finalitzada la prestació de maternitat, persisteix la situació d'incapacitat temporal, continua el pagament de prestacions en les mateixes condicions que existeixen abans d'aquesta suspensió.

També es produeix la suspensió quan es constaten situacions que justifiquin l'alta administrativa, com ara:

 • Incompareixença no justificada a les convocatòries de control efectuades per la CASS
 • La realització d'una conducta contrària al procés curatiu.

Extinció

 • Finalització del termini màxim establert
 • Alta mèdica
 • Reconeixement d'una prestació d'invalidesa
 • Defunció de la persona assegurada

Persona assegurada:

 • Presentar a la CASS el certificat mèdic inicial i les pròrrogues, en el termini de 48 hores següents a l’expedició. 
 • Presentar a l’empresa el certificat mèdic inicial, les pròrrogues i el comunicat d’alta que pugui emetre la CASS, en el termini de 48 hores a comptar de l’expedició.
 • Romandre en el seu domicili de les 9h a les 12h i de les 15h a les 17h llevat que el metge o odontòleg autoritzi a absentar-se o que l’assegurat acrediti altres motius justificats.

S’entén com a domicili, l’adreça que la persona assegurada ha inscrit als fitxers de la CASS.

 • Sotmetre’s als controls mèdics que pugui requerir la CASS i aportar la informació complementària i les proves sol·licitades.
 • Observar les prescripcions i els tractaments indicats pel facultatiu que l’assisteixi. Tenir una conducta adequada durant el procés curatiu. No demorar els tractaments prescrits.
 • Per sol·licitar el desplaçament fora d’Andorra o per absentar-se del seu domicili  en les franges horàries establertes al reglament ha de lliurar la documentació següent a l’Àrea de Control Sanitari:

L’incompliment de les obligacions descrites anteriorment pot donar lloc a les sancions previstes a la Llei de la Seguretat Social, sense perjudici de suposar també la suspensió o l’extinció de la prestació econòmica de la incapacitat temporal.

L’empresa:

 • Presentar la declaració d’activitat, en el cas de les persones assegurades que treballen per compte propi
 • En cas que la CASS ho sol·liciti, les persones assalariades o assimilades han de presentar la declaració d’activitat.
 • Un cop la persona assegurada es troba en situació d’alta mèdica, certificar que no ha treballat durant el període d’incapacitat temporal.

Faltes lleus

Empresaris

 • Presentar les altes i les baixes mèdiques per al treball fora de termini, sense que hi hagi un motiu justificat

Persones que realitzen una activitat per compte propi

 • Presentar les altes i les baixes mèdiques per al treball fora de termini, sense que hi hagi un motiu justificat
 • No presentar-se a les convocatòries de la CASS sense motiu justificat
 • No comunicar en el moment en què es produeixin, excepte causa justificada, les situacions determinants de suspensió o extinció d’una prestació

Persones assalariades, persones sol·licitants de prestacions i persones beneficiàries de prestacions

 • No presentar-se a les convocatòries de la Caixa Andorrana de Seguretat Social sense motiu justificat
 • Presentar les altes i les baixes mèdiques per al treball fora de termini, sense que hi hagi un motiu justificat
 • No comunicar en el moment en què es produeixin, excepte causa justificada, les situacions determinants de suspensió o extinció d’una prestació

Prestadors de salut

 • No col·laborar amb la CASS en l’obtenció de la documentació relacionada amb el compliment de la normativa sobre seguretat social

Es sancionen amb advertència o multa d’un import equivalent al preu del punt de jubilació d’entre 25 i 50 punts.

Faltes greus

 • Empresaris
  • Fer qualsevol maniobra, falsa declaració o presentar documentació no verídica perquè una tercera persona obtingui qualsevol prestació de la seguretat social
 • Persones que realitzen una activitat per compte propi
  • Fer qualsevol maniobra, falsa declaració o presentar documentació no verídica per obtenir o fer obtenir qualsevol prestació de la seguretat social
  • Col·laborar en les conductes portades a terme per les persones prestadores de serveis que siguin definides com a faltes greus o molt greus
  • No col·laborar amb la CASS en l'obtenció de la documentació relacionada amb el compliment de la normativa sobre seguretat social o obstruir la tasca d'aquest servei
 • Persones assalariades, persones sol·licitants de prestacions i persones beneficiàries de prestacions
  • Col·laborar en les conductes portades a terme per les persones prestadores de serveis que siguin definides com a faltes greus o molt greus
  • Fer qualsevol maniobra, falsa declaració o presentar documentació no verídica per obtenir o fer obtenir qualsevol prestació de la seguretat social
 • Prestadors de salut
  • Obstruir la tasca de la CASS en l'obtenció de la documentació relacionada amb el compliment de la normativa sobre seguretat social
  • Prescriure períodes de baixa sense respectar el que prevegi el reglament
  • Sense perjudici de poder fer constar una data anterior com a inici del fet causant, emetre certificats mèdics amb la data retroactiva

Es sancionen amb multa d’un import equivalent al preu del punt de jubilació d’entre 51 i 500 punts.

Faltes molt greus

 • Empresaris
  • Donar ocupació a una persona treballadora mentre es trobi en període de baixa per incapacitat temporal per al treball, per maternitat, per paternitat o per risc durant l'embaràs
 • Persones que realitzen una activitat per compte propi
  • Actuar fraudulentament amb la finalitat d'obtenir prestacions indegudes o superiors a les qui pertoquin o perllongar de manera indeguda el seu gaudiment
 • Persones assalariades, persones sol·licitants de prestacions i persones beneficiàries de prestacions
  • Actuar fraudulentament amb la finalitat d'obtenir prestacions indegudes o superiors a les qui pertoquin o perllongar de manera indeguda el seu gaudiment
 • Prestadors de salut
  • Fer qualsevol maniobra, falsa declaració o presentar documentació no verídica per obtenir o fer obtenir qualsevol prestació de la seguretat social

Es sancionen amb multa d’un import equivalent al preu del punt de jubilació d’entre 501 i 20000 punts.