Variació de dades d'empreses

Tramitació i documentació necessària per modificar les dades següents:

 • Canvi de seu social
 • Canvi de titular administratiu
 • Afegir responsables
 • Canvi d’adreça on rebre notificacions i altra correspondència de la CASS
 • Número de telèfon
 • Correu electrònic
 • Modalitat de pagament
 • Dades bancàries

Lliurar la següent documentació a l’Àrea de Control Administratiu, dins dels 6 dies naturals següents a aquell en què la variació es produeixi.

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari:  Formulari (CASS-0079)
 • Document d’identificació o targeta sanitària de la CASS.

 

En cas de modificació dades del titular administratiu, adjuntar també:

 • Si és comerç, targeta de registre de comerç
 • Si és societat, targeta de registre de societats

 

Si disposa del certificat digital, pot modificar a través de la part privada del portal les dades següents:

 • Adreça
 • Telèfon fix, mòbil i fax
 • Correu electrònic
 • Dades bancàries

En cas de transmissió, cessió o canvi de titularitat d'empresa els nous titulars són solidàriament responsables de comunicar aquesta circumstància a la CASS, dins dels 6 dies naturals comptats a partir de la data en què es produeix.

 

Per modificar el nom comercial d'una empresa es necessari:

 • Donar de baixa als fitxers de la CASS i
 • Donar d'alta la nova empresa.