Requisits i sol·licituds pensionista

Característiques, requisits, i documentació necessària per tenir dret a les prestacions econòmiques de les pensions següents:

  • Jubilació
  • Viduïtat
  • Orfenesa
  • Invalidesa
    (malaltia comuna o accident no laboral, malaltia professional o derivada d’un accident laboral)

 

El pensionista ha de comunicar a la CASS qualsevol variació que afecti la seva situació familiar, econòmica... amb l’objectiu que no es produeixin abonaments de prestacions indegudes.

 

Si es resideix a l'estranger, per a mantenir el pagament de la pensió s’ha de presentar un certificat oficial de Fe de Vida, dues vegades a l’any, els mesos de maig i novembre.