Pensionistes

Característiques, requisits, i documentació necessària per tenir dret a les prestacions econòmiques de les pensions següents:

 • Jubilació
 • Viduïtat
 • Orfenesa
 • Invalidesa
  (malaltia comuna o accident no laboral, malaltia professional o derivada d’un accident laboral)

 

El pensionista ha de comunicar a la CASS qualsevol variació que afecti la seva situació familiar, econòmica... amb l’objectiu que no es produeixin abonaments de prestacions indegudes.

 

Si es resideix a l'estranger, per a mantenir el pagament de la pensió s’ha de presentar un certificat oficial de Fe de Vida, dues vegades a l’any, els mesos de maig i novembre.

L’atorgament de la prestació econòmica per jubilació consisteix en una pensió vitalícia o un capital depenent del nombre de mensualitats cotitzades.
Cobreix la situació de pèrdua d’ingressos per cessament del treball o l’activitat econòmica derivada de l’edat.

No s’atribueix automàticament, és necessari fer la sol·licitud.

 

Requisits per sol·licitar la prestació econòmica de jubilació

Capital de jubilació Pensió de jubilació
Haver complert 65 anys. Haver complert 65 anys.
Haver cotitzat a la branca jubilació entre 5 i 15 anys. Haver cotitzat a la branca jubilació almenys 15 anys.

La persona assegurada beneficiària d'una pensió de jubilació d'un import igual o inferior al 15% del salari mínim oficial, pot escollir de rebre una pensió mensual o un capital de jubilació.

Pensió de jubilació anticipada
(abans del 65 anys)
Pensió de jubilació retardada
(després dels 65 anys)
Haver complert els 61 anys. Continuar cotitzant a la branca general i de jubilació fins al moment de la jubilació efectiva.
Acreditar un període de més de 40 anys de cotització efectiva.  
No estar en situació d’alta com a assalariat ni com a treballador per compte propi.  
 • Si s’ha cotitzat a Espanya, França o Portugal (països amb conveni bilateral de Seguretat Social), s'ha de presentar a la CASS la documentació acreditativa, per sol·licitar la corresponent prestació de jubilació a l’Organisme competent
 • Si no es reuneix el període de cotització establert per tenir dret a la prestació a Andorra i s’ha cotitzat a Espanya, França o Portugal, es poden totalitzar els mesos cotitzats fins a arribar al període previst


Càlcul de l'import de la pensió

Veure conceptes considerats i fórmules de càlcul de la pensió de jubilació previstes a l'article 200

Simulador de Pensió de Jubilació

Veure simulador

Pagament de la prestació econòmica de jubilació

Capital de jubilació Pensió de jubilació
Es retornen a la persona assegurada les cotitzacions efectuades a la branca jubilació actualitzades d'acord amb l'IPC. No s'aplica cap actualització de les cotitzacions per retornar durant el període corresponent als 24 mesos anteriors a l’any en què s’atorga el capital de jubilació. Es realitza a partir dels 65 anys sempre que es sol·liciti en el termini de 3 mesos. Transcorregut aquest termini, el pagament s’inicia a comptar de la presentació de la sol·licitud.
Es percep d’una sola vegada. Es tenen en compte els punts de jubilació adquirits.
El dret a percebre el capital prescriu als 3 anys a comptar del compliment dels 65 anys. S’abona amb 12 mensualitats vitalícies.
  Permet exercir una activitat professional, sense renunciar al cobrament de la pensió de jubilació
La prestació econòmica és compatible amb la pensió de viduïtat.

 

Pensió de jubilació anticipada
(abans del 65 anys)
Pensió de jubilació retardada
(després dels 65 anys)
Quedarà reduïda en aplicació d’un coeficient tècnic reductor del 7% sobre la pensió resultant per cada any que manqui fins als 65 anys. Aquesta reducció serà definitiva Pot percebre un capital o una pensió vitalícia.
Es tenen en compte els punts de jubilació adquirits.
S’abona amb 12 mensualitats vitalícies.
La prestació econòmica és compatible amb la pensió de viduïtat.
Si es resideix a l'estranger, per a mantenir el pagament de la pensió s’ha de presentar un certificat oficial de Fe de Vida, dues vegades a l’any, els mesos de maig i novembre.

 

Per sol·licitar la prestació de jubilació

 • Si es resideix a Andorra presentar la sol·licitud a l’Àrea d'Atenció al Públic 
 • Si es resideix a Espanya, França o Portugal, presentar la sol·licitud a les oficines de la Seguretat Social de la localitat de residència
 • Si es resideix a un país estranger que no és Espanya, França o Portugal, posar-se en contacte amb la CASS
   

Documentació a presentar:

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0081
 • Passaport o document d’identitat
 • Número de compte IBAN
 • Documentació acreditativa de l’activitat a Espanya, França o Portugal o informe laboral si es disposa
 • Documentació acreditativa de la representació legal, si escau
 • Certificat de Fe de Vida emesa per un Organisme oficial, si escau

Documentació a presentar per sol·licitar des d'Andorra la prestació de jubilació d'un país de conveni:

 • Empleni i imprimeixi el següent formular: Formulari CASS-0193
 • Certificat de residència fiscal en Andorra
 • Informe laboral
 • Carnet d'afiliació a la Seguretat Social dels països on hagueu treballat, si es disposa

Invalidesa derivada de malaltia comuna o accident no laboral

La invalidesa derivada d’accident no laboral o malaltia comuna és la situació que resulta d’una deterioració prematura de l’organisme, mèdicament comprovada.

Es classifiquen en dos grups:

 • Grup 1: persones assegurades que poden continuar treballant
 • Grup 2: persones assegurades que queden incapacitades per exercir qualsevol activitat professional

Requisits per sol·licitar la pensió d’invalidesa per malaltia comuna o accident no laboral.

 • Acreditar una reducció d’almenys el 60% de la seva capacitat de guany
 • Periodes de carència:
Edat del pensionista Períodes de cotització
Entre 57 i 64 anys 120 mesos
Entre 21 i 57 anys El nombre mínim de mesos resultant de la fórmula (edat x 3) – 51
Menys de 21 anys 12 mesos
 • Si s’ha cotitzat a Espanya o Portugal (països amb conveni bilateral de Seguretat Social), s'ha de presentar a la CASS la documentació acreditativa, per sol·licitar la corresponent prestació d'invalidesa a l’Organisme competent
 • Si no es reuneix el període de cotització establert per tenir dret a la prestació a Andorra i s’ha cotitzat a Espanya, França o Portugal, es poden totalitzar els mesos cotitzats fins a arribar al període previst

Import de la pensió d’invalidesa per malaltia comuna o accident no laboral.

A l’efecte de determinar la pensió d’invalidesa per malaltia comuna o accident no laboral, es tenen en compte els punts de jubilació reals adquirits fins al moment de causar dret a pensió, més els punts que la persona interessada hagués generat eventualment fins a la data en què compleixi l’edat d’accés ordinari a la pensió de jubilació.

 

Documentació a presentar:

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0092
 • Passaport o document d’identitat
 • Número de compte IBAN
 • Documentació acreditativa de l’activitat a Espanya, França o Portugal, si escau
 • Documentació acreditativa de la representació legal, si escau
 • Certificat de Fe de Vida emesa per un Organisme oficial, si escau

Invalidesa derivada d’accident laboral o malaltia professional

La invalidesa derivada d’accident laboral o malaltia professional és la situació que es dóna quan la persona assegurada pateix una reducció, total o parcial, i presumiblement definitiva, de la seva capacitat de guany resultat d’un dany a la integritat corporal consegüent a un accident laboral o a una malaltia professional.

No s’exigeix cap tipus de període previ de cotització.

El grau d’incapacitat es fixa amb un element objectiu, segons els barems tècnics i amb un element professional que consisteix en la pèrdua d’ingressos que pateix la persona assegurada, comparant els guanys que rebia abans i deprés de produir-se l’accident laboral o la malaltia professional i d’acord amb uns barems tècnics establerts.

Pagament de la pensió d’invalidesa derivada d’accident laboral o malaltia professional

La persona assegurada que se li atorga una prestació d’invalidesa per accident de treball o malaltia professional, té dret a un capital o a una pensió.

Si presenta una disminució de fins al 20% de capacitat per exercir una activitat professional, té dret a un capital que es calcula com segueix:

 • Si la disminució és inferior o igual al 10%, el capital és l’equivalent a dues vegades la base de càlcul actualitzada
 • Si la disminució és superior al 10% i inferior o igual al 20%, el capital és el nombre de vegades la base de càlcul que resulta de l’aplicació de la taula següent:
Disminució apreciada n. vegades base de càlcul
Inferior a 10% 2
Entre 10% i 11% 2,5
Entre 11% i 12% 3
Entre 12% i 13% 3,5
Entre 13% i 14% 4
Entre 14% i 15% 4,5
Entre 15% i 16% 5
Entre 16% i 17% 5,5
Entre 17% i 18% 6
Entre 18% i 19% 6,5
Entre 19% i 20% 7

Si la disminució apreciada se situa a partir del 20% la persona assegurada té dret a una pensió calculada, aplicant a la seva base de càlcul actualitzada un determinat tipus de percentatge del grau d’invalidesa reconegut.

Base de càlcul
Assalariats Treballadors per Compte propi

És el salari global mensual mitjà dels darrers 12 mesos treballats dins dels 24 mesos immediatament anteriors a la data del fet causant.

 • Si ha treballat menys de 12 mesos dins dels 24 mesos precedents al fet causant, la base de càlcul és el seu salari global mensual mitjà del període efectivament treballat.
 • Si no justifica cap període declarat durant els 24 mesos anteriors al fet causant, la base de càlcul que es pren en consideració és el salari mínim.

És el salari global mitjà cotitzat a la CASS pel conjunt de les persones assalariades de l'any immediatament anterior a la data del fet causant.

Documentació a presentar:

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0092
 • Passaport o document d’identitat
 • Número de compte IBAN
 • Documentació acreditativa de la representació legal, si escau
 • Certificat de Fe de Vida emesa per un Organisme oficial, si escau
 • Si és assalariat, adjunti declaració d’activitat emplenada per l’empresa: Formulari CASS-0071
 • Si és treballador per compte propi, adjunti declaració d’activitat: Formulari CASS-0090

Per valorar si es té dret a l’element professional:

Disposicions comunes pels diferents tipus de risc de prestació d’invalidesa

 • Pensió d’invalidesa en arribar a 65 anys
 • En arribar a 65 anys, les persones beneficiàries d’una pensió d’invalidesa han de fer valer els seus drets a la jubilació
 • Si la pensió de jubilació resultant és inferior en quantitat a la pensió d’invalidesa sense comptar, si escau, el complement no contributiu, la pensió de jubilació s’incrementa automàticament fins a igualar l’import de la pensió d’invalidesa, sense el complement no contributiu, que es percebia
 • Si la persona beneficiària d’una pensió d’invalidesa, en arribar a 65 anys, té dret al capital de jubilació, pot optar entre percebre’l o bé percebre una pensió de jubilació igual a la pensió d’invalidesa sense el complement no contributiu que rebia i sense tenir dret a percebre el capital de jubilació que li correspondria
 • Pensió d’invalidesa després dels 65 anys
 • No tenen dret a la pensió d’invalidesa les persones que a la data del fet causant reuneixin els requisits per accedir a la pensió de jubilació
 • La persona assegurada que rep una prestació de jubilació i continua treballant no té dret a que se li reconegui una prestació d’invalidesa
 • Import màxim de les pensions d’invalidesa
 • En cap cas l’import mensual de la pensió no pot ser superior a 2,5 vegades el salari mínim mensual oficial corresponent als treballadors de 18 anys o més, vigent en el moment de la seva concessió

Barem indicatiu d'invalidesa

La disposició transitòria primera del reglament de prestacions d'invalidesa de la seguretat social, regula el reconeixement del grau d'invalidesa es fa d'acord amb el Bareme indicatif d'invalidite. Accidents du travail et maladies professionelles, publicat per l'Union des Caisse Nationales de Sécureté Sociale. 

 

Les pensions de reversió són destinades a compensar la pèrdua de guanys resultants de la defunció de la persona assegurada directa.

Existeixen dos tipus de pensions de reversió: viduïtat i orfenesa.

Pensió de viduïtat

Requisits per tenir dret a la pensió de viduïtat

 • La persona assegurada difunta per motiu de malaltia comuna o accident no laboral ha d’haver cotitzat un període de carència establert en funció de l’edat del difunt en el moment del fet causant
Edat del difunt Carència
Menor de 30 anys Haver cotitzat 36 mesos en els últims 48 mesos abans del fet causant, tant a la branca general com a la branca jubilació.
Major de 30 anys

 

Haver cotitzat 60 mesos en els últims 72 mesos abans del fet causant, tant a la branca general com a la branca jubilació.
En qualsevol cas, si la persona difunta ha cotitzat 15 anys a la branca general i a la branca de jubilació, genera dret a una pensió de viduïtat.
 • Computaran com a períodes efectius de cotització aquells en què la persona assegurada difunta hagi estat inscrita com a demandant en el Servei d’Ocupació
 • Si s’ha cotitzat a Espanya, França o Portugal (països amb conveni bilateral de Seguretat Social), s'ha de presentar a la CASS la documentació acreditativa, per sol·licitar la corresponent prestació de viduïtat a l’Organisme competent
 • Si no es reuneix el període de cotització establert per tenir dret a la prestació a Andorra i s’ha cotitzat a Espanya, França o Portugal, es poden totalitzar els mesos cotitzats fins a arribar al període previst
 • Quan la defunció tingui per motiu un accident laboral o una malaltia professional, no es requereix un període mínim de cotització

Requisits per percebre la pensió de viduïtat temporal o vitalícia.

Pensió de viduïtat temporal Pensió de viduïtat vitalícia
Les vídues o els vidus de menys de 50 anys al moment de la defunció de la persona assegurada. Les vídues o els vidus de 50 anys o més en el moment de la defunció de la persona assegurada.
Les vídues o els vidus de 50 anys i menys de 55 anys. Han de formar una unió per matrimoni o parella estable amb la persona assegurada en el moment de la defunció, d’una vigència igual o superior a 10 anys. En aquest cas poden optar per cobrar una pensió vitalícia i no tenen dret a percebre la pensió de viduïtat temporal.

Defunció derivada d’accident de treball o malaltia professional:

 • Si el cònjuge supervivent o la persona que estava unida a aquella formant una unió estable de parella té menys de 55 anys, li correspon una pensió de viduïtat temporal
 • Si el cònjuge supervivent o la persona que estava unida a aquella formant una unió estable de parella té més de 55 anys, pot optar entre:
  • Cobrar una pensió vitalícia igual a la meitat de la pensió de jubilació que cobrava o que hauria correspost a la persona difunta en el moment de la jubilació
  • Percebre una pensió temporal mensual per una durada de 60 mesos


Import de la pensió de viduïtat temporal o vitalícia

Pensió de viduïtat temporal Pensió de viduïtat vitalícia

La base de càlcul de la persona difunta:

 • En el cas que la persona difunta fos assalariada, la base de càlcul de la mitja dels 12 mesos treballats dins dels 24 mesos anteriors a la data del fet causant.
 • En el cas que la persona difunta fos treballador per compte propi, la base de càlcul correspon al salari mitja global de la CASS de l’any immediatament anterior del fet causant.
 • En cas que la persona difunta es beneficiés d’una pensió de jubilació, la base del càlcul correspon a la seva pensió de jubilació .

La base de càlcul de la persona difunta:

 • En el cas que la persona difunta es beneficiés d’una pensió de jubilació, la base del càlcul correspon a la pensió de jubilació que cobrava o hagués cobrat.

L’import de la pensió:

 • És del 50% de la base de càlcul, amb un mínim del 60% i un màxim del 120% del salari mínim oficial.

L’import de la pensió:

 • És del 50% de la base de càlcul.
 • En el cas que la persona difunta tingués dret a capitalitzar la seva pensió de jubilació, la vídua o vidu tindrà dret a percebre la meitat del capital que hagués correspost al difunt.

Durada de la pensió de viduïtat temporal o vitalícia

Pensió de viduïtat temporal Pensió de viduïtat vitalícia
 • 30 mesos per a les vídues o els vidus de menys de 30 anys.
 • 54 mesos per a les vídues o els vidus de 30 anys o més i de menys de 45 anys.
 • 60 mesos per a les vídues o els vidus de 45 anys o més i de menys de 55 anys.
 • Durada vitalícia

Persones beneficiàries

 • Té dret a la pensió de viduïtat quan mor la persona assegurada: el cònjuge supervivent o la persona que estava unida a aquella formant una unió estable de parella en el moment de la defunció
  • En cas d'accident no laboral o una malaltia comuna, es requereix també una vigència d’almenys dos anys abans de la data de la defunció, o que hi hagi fills comuns
 • També tenen dret a la pensió de viduïtat temporal o a una pensió de viduïtat vitalícia, les persones que han estat vinculades a la persona assegurada difunta, per matrimoni o unió estable de parella i que existeixi separació, divorci o extinció de la unió estable de parella, sempre que:
  • Hagin estat unides amb la persona assegurada difunta per matrimoni o unió estable de parella durant una vigència d’almenys dos anys, o que hi hagin fills comuns
  • No s’hagin tornat a casar o a formar una nova unió estable de parella
  • A més, tinguin dret a percebre del difunt en el moment de la defunció una pensió compensatòria o una pensió d’aliments, o acreditin que la persona assegurada difunta satisfeia en el moment del fet causant, tota o part de les càrregues familiars que corresponguin al cònjuge o la persona supervivent de la parella
 • En el cas de concórrer el cònjuge de la persona difunta o la persona assimilada i una o diverses persones de les esmentades, es reparteix l’import de la pensió en funció del temps de convivència

Causes d’extinció de la pensió de viduïtat

 • Contraure matrimoni o formalitzar una unió estable de parella
 • Defunció del beneficiari

Compatibilitats amb la pensió de viduïtat

 • La pensió de viduïtat és compatible amb qualsevol renda derivada de l’activitat professional del cònjuge o la parella supervivent
 • També és compatible amb la percepció, per part del cònjuge o la parella supervivent, de qualsevol pensió econòmica de la seguretat social

Documentació a presentar:

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0026 
 • Passaport o document d’identitat del difunt i del beneficiari.
 • Número de compte IBAN
 • Certificat de matrimoni literal o de parella de fet amb data posterior a la del fet causant (defunció), expedits pel Registre Civil.
 • Documentació acreditativa de l’activitat a Espanya, França o Portugal, si escau
 • Documentació acreditativa de la representació legal, si escau
 • Certificat de Fe de Vida emesa per un Organisme oficial, si escau

Pensió d’orfenesa

Tenen dret a la pensió d’orfenesa, sempre que siguin menors de 18 anys, les persones següents:

 • Els fills d’una persona assegurada difunta
 • Els fills del cònjuge supervivent aportats al matrimoni o a la parella de fet que convivien i depenien econòmicament de la persona assegurada difunta.  No han de cobrar cap altra pensió d’orfenesa generada pel seu progenitor

En el cas de tenir entre 18 i 25 anys han de complir els requisits següents:

 • Cursar estudis en un establiment d’ensenyança reconegut. No percebre rendes regulars derivades de treball assalariat o d’activitat professional d’una quantitat igual o superior al salari mínim oficial en còmput anyal
 • Ser persones discapacitades i no cobrar una pensió de solidaritat, ni cap altra pensió derivada de la situació de discapacitat fora d’Andorra

Requisits per dret a percebre la pensió d’orfenesa

 • El causant ha d’estar donat d’alta com a assalariat i assimilat o treballador per compte propi. El compte propi ha d’estar al corrent de pagament de les seves cotitzacions
 • També es genera el dret a la pensió d’orfenesa quan la persona difunta no compleix aquests requisits generals, però ha cotitzat a la branca general com a mínim 12 mesos en els darrers 18 mesos abans de la seva defunció. Computaran com a períodes efectius de cotització aquells en què la persona assegurada difunta ha estat inscrita com a demandant en el Servei d’Ocupació
 • Si la defunció ha estat causada per un accident de treball o una malaltia professional, no es requereix cap període previ de cotització
 • Si no es reuneix el període de cotització establert per tenir dret a la prestació a Andorra i s’ha cotitzat a Espanya, França o Portugal, es poden totalitzar els mesos cotitzats fins a arribar al període previst

Si s’ha cotitzat a Espanya, França o Portugal (països amb conveni bilateral de Seguretat Social), s'ha de presentar a la CASS la documentació acreditativa, per sol·licitar la corresponent prestació de jubilació a l’Organisme competent.

 • Import de les pensions d’orfenesa
  • L’import és l’equivalent al 30% del salari mínim oficial
  • La defunció del pare i de la mare pot suposar la generació del dret de dues pensions d’orfenesa, si ambdós compleixen els requisits establerts en aquesta Llei. En aquest cas, s’acumulen ambdues pensions
 • Causes d’extinció de la pensió d’orfenesa
  • Complir l’edat màxima fixada en cada supòsit
  • Ser adoptat
  • Defunció del beneficiari
  • En el cas dels fills del cònjuge supervivent aportats al matrimoni o a la parella de fet, cobrar una pensió d’orfenesa i/o una pensió alimentària incompatible

Compatibilitat amb la pensió d’orfenesa

La pensió d’orfenesa és compatible amb qualsevol renda derivada del treball assalariat o activitat professional de la persona beneficiària mentre sigui menor de 18 anys.

També és compatible amb la percepció, per part de la persona beneficiària de qualsevol prestació d’incapacitat temporal, maternitat, paternitat, pensió d’invalidesa o viduïtat.

Documentació a presentar:

 • En el cas de ser menor de 18 anys, empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0093
 • En el cas de tenir entre 18 i 25 anys, empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0093bis
 • Passaport o document d’identitat
 • Número de compte IBAN
 • Documentació acreditativa de la representació legal, si escau
 • Certificat de Fe de Vida emesa per un Organisme oficial, si escau
 • Certificat de defunció
 • Certificat de naixement o llibre de família

En el cas de tenir entre 18 i 25 anys, adjuntar també:

 • Certificat, matrícula o document acreditatiu del curs escolar d’un centre d’ensenyament reconegut