Pensions d’invalidesa

Invalidesa derivada de malaltia comuna o accident no laboral

La invalidesa derivada d’accident no laboral o malaltia comuna és la situació que resulta d’una deterioració prematura de l’organisme, mèdicament comprovada.

Es classifiquen en dos grups:

 • Grup 1: persones assegurades que poden continuar treballant
 • Grup 2: persones assegurades que queden incapacitades per exercir qualsevol activitat professional

Requisits per sol·licitar la pensió d’invalidesa per malaltia comuna o accident no laboral.

 • Acreditar una reducció d’almenys el 60% de la seva capacitat de guany
 • Periodes de carència:
Edat del pensionista Períodes de cotització
Entre 57 i 64 anys 120 mesos
Entre 21 i 57 anys El nombre mínim de mesos resultant de la fórmula (edat x 3) – 51
Menys de 21 anys 12 mesos
 • Si s’ha cotitzat a Espanya o Portugal (països amb conveni bilateral de Seguretat Social), s'ha de presentar a la CASS la documentació acreditativa, per sol·licitar la corresponent prestació d'invalidesa a l’Organisme competent
 • Si no es reuneix el període de cotització establert per tenir dret a la prestació a Andorra i s’ha cotitzat a Espanya, França o Portugal, es poden totalitzar els mesos cotitzats fins a arribar al període previst

Import de la pensió d’invalidesa per malaltia comuna o accident no laboral.

A l’efecte de determinar la pensió d’invalidesa per malaltia comuna o accident no laboral, es tenen en compte els punts de jubilació reals adquirits fins al moment de causar dret a pensió, més els punts que la persona interessada hagués generat eventualment fins a la data en què compleixi l’edat d’accés ordinari a la pensió de jubilació.

 

Documentació a presentar:

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0092
 • Passaport o document d’identitat
 • Número de compte IBAN
 • Documentació acreditativa de l’activitat a Espanya, França o Portugal, si escau
 • Documentació acreditativa de la representació legal, si escau
 • Certificat de Fe de Vida emesa per un Organisme oficial, si escau

Invalidesa derivada d’accident laboral o malaltia professional

La invalidesa derivada d’accident laboral o malaltia professional és la situació que es dóna quan la persona assegurada pateix una reducció, total o parcial, i presumiblement definitiva, de la seva capacitat de guany resultat d’un dany a la integritat corporal consegüent a un accident laboral o a una malaltia professional.

No s’exigeix cap tipus de període previ de cotització.

El grau d’incapacitat es fixa amb un element objectiu, segons els barems tècnics i amb un element professional que consisteix en la pèrdua d’ingressos que pateix la persona assegurada, comparant els guanys que rebia abans i deprés de produir-se l’accident laboral o la malaltia professional i d’acord amb uns barems tècnics establerts.

Pagament de la pensió d’invalidesa derivada d’accident laboral o malaltia professional

La persona assegurada que se li atorga una prestació d’invalidesa per accident de treball o malaltia professional, té dret a un capital o a una pensió.

Si presenta una disminució de fins al 20% de capacitat per exercir una activitat professional, té dret a un capital que es calcula com segueix:

 • Si la disminució és inferior o igual al 10%, el capital és l’equivalent a dues vegades la base de càlcul actualitzada
 • Si la disminució és superior al 10% i inferior o igual al 20%, el capital és el nombre de vegades la base de càlcul que resulta de l’aplicació de la taula següent:
Disminució apreciada n. vegades base de càlcul
Inferior a 10% 2
Entre 10% i 11% 2,5
Entre 11% i 12% 3
Entre 12% i 13% 3,5
Entre 13% i 14% 4
Entre 14% i 15% 4,5
Entre 15% i 16% 5
Entre 16% i 17% 5,5
Entre 17% i 18% 6
Entre 18% i 19% 6,5
Entre 19% i 20% 7

Si la disminució apreciada se situa a partir del 20% la persona assegurada té dret a una pensió calculada, aplicant a la seva base de càlcul actualitzada un determinat tipus de percentatge del grau d’invalidesa reconegut.

Base de càlcul
Assalariats Treballadors per Compte propi

És el salari global mensual mitjà dels darrers 12 mesos treballats dins dels 24 mesos immediatament anteriors a la data del fet causant.

 • Si ha treballat menys de 12 mesos dins dels 24 mesos precedents al fet causant, la base de càlcul és el seu salari global mensual mitjà del període efectivament treballat.
 • Si no justifica cap període declarat durant els 24 mesos anteriors al fet causant, la base de càlcul que es pren en consideració és el salari mínim.

És el salari global mitjà cotitzat a la CASS pel conjunt de les persones assalariades de l'any immediatament anterior a la data del fet causant.

Documentació a presentar:

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0092
 • Passaport o document d’identitat
 • Número de compte IBAN
 • Documentació acreditativa de la representació legal, si escau
 • Certificat de Fe de Vida emesa per un Organisme oficial, si escau
 • Si és assalariat, adjunti declaració d’activitat emplenada per l’empresa: Formulari CASS-0071
 • Si és treballador per compte propi, adjunti declaració d’activitat: Formulari CASS-0090

Per valorar si es té dret a l’element professional:

Disposicions comunes pels diferents tipus de risc de prestació d’invalidesa

 • Pensió d’invalidesa en arribar a 65 anys
 • En arribar a 65 anys, les persones beneficiàries d’una pensió d’invalidesa han de fer valer els seus drets a la jubilació
 • Si la pensió de jubilació resultant és inferior en quantitat a la pensió d’invalidesa sense comptar, si escau, el complement no contributiu, la pensió de jubilació s’incrementa automàticament fins a igualar l’import de la pensió d’invalidesa, sense el complement no contributiu, que es percebia
 • Si la persona beneficiària d’una pensió d’invalidesa, en arribar a 65 anys, té dret al capital de jubilació, pot optar entre percebre’l o bé percebre una pensió de jubilació igual a la pensió d’invalidesa sense el complement no contributiu que rebia i sense tenir dret a percebre el capital de jubilació que li correspondria
 • Pensió d’invalidesa després dels 65 anys
 • No tenen dret a la pensió d’invalidesa les persones que a la data del fet causant reuneixin els requisits per accedir a la pensió de jubilació
 • La persona assegurada que rep una prestació de jubilació i continua treballant no té dret a que se li reconegui una prestació d’invalidesa
 • Import màxim de les pensions d’invalidesa
 • En cap cas l’import mensual de la pensió no pot ser superior a 2,5 vegades el salari mínim mensual oficial corresponent als treballadors de 18 anys o més, vigent en el moment de la seva concessió

Barem indicatiu d'invalidesa

La disposició transitòria primera del reglament de prestacions d'invalidesa de la seguretat social, regula el reconeixement del grau d'invalidesa es fa d'acord amb el Bareme indicatif d'invalidite. Accidents du travail et maladies professionelles, publicat per l'Union des Caisse Nationales de Sécureté Sociale.