Complement no contributiu de pensió d'invalidesa i de viduïtat vitalícia

Característiques requisits i documentació necessària per sol·licitar el complement no contributiu de la pensió d’invalidesa i de viduïtat vitalícia.

Requisits per percebre un complement no contributiu de la pensió d’invalidesa:

 • Residència legal al Principat d’Andorra
 • Tenir atorgada una pensió d’invalidesa derivada d’un accident no laboral o malaltia comuna
 • No poden tenir dret a una pensió de solidaritat de les previstes a la Llei de serveis socials i sociosanitaris

Pagament del complement no contributiu de la pensió d’invalidesa

 • És igual a la diferència entre l’import de la pensió d’invalidesa (sumant la que percebi a Andorra amb les que eventualment percebi d’organismes públics estrangers) i el 40% del salari mínim per a les persones assegurades del grup 1, i al 80% del salari mínim per a les persones assegurades del grup 2
 • Es paga mentre es pagui la pensió d’invalidesa
 • La suma del complement no contributiu i la pensió d’invalidesa, no pot superar la base de càlcul
 • En el cas que superi la base de càlcul, s’ha de reduir el complement no contributiu

Base de càlcul

Assalariats

Treballadors per Compte propi

És el salari global mensual mitjà dels darrers 12 mesos treballats dins dels 24 mesos immediatament anteriors a la data del fet causant.

 • Si ha treballat menys de 12 mesos dins dels 24 mesos precedents al fet causant, la base de càlcul és el seu salari global mensual mitjà del període efectivament treballat.
 • Si no justifica cap període declarat durant el 24 mesos anteriors al fet causant, la base de càlcul que es pren en consideració és el salari mínim.

És el salari global mitjà cotitzat a la CASS pel conjunt de les persones assalariades de l'any immediatament anterior a la data del fet causant.

Documentació a presentar

Lliurar la següent documentació a l’Àrea d'Atenció al Públic.

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0129
 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0137
 • Passaport o document d’identitat
 • Autorització vigent de residència, si escau
 • Documentació acreditativa si teniu reconeguda una pensió de la Seguretat Social en un altre estat
 • Certificat de residència del Comú

El complement no contributiu de la pensió d’invalidesa és renovable cada any.

Requisits per percebre un complement no contributiu de la pensió de viduïtat vitalícia

 • El difunt ha d’haver cotitzat a la branca general un mínim de 240 mensualitats amb un salari igual o superior al salari mínim que en cada moment estigui vigent
 • El vidu/a d’edat compresa entre 50 i 59 anys, ambdues incloses, ha de rebre, com a mínim, una pensió de viduïtat igual al 50% del salari mínim oficial
 • Han de mantenir la residència legal al Principat d’Andorra
 • Els ingressos de la persona interessada han de ser inferiors al salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de les persones assalariades a la CASS de l’any natural immediatament anterior

Pagament del complement no contributiu de la pensió de viduïtat vitalícia

 • Està inclòs en el pagament de la pensió contributiva de viduïtat vitalícia, amb un import fins arribar al 50% del salari mínim de Govern.

Documentació a presentar

Lliurar la següent documentació a l’Àrea d'Atenció al Públic.

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0074
 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0076a
 • Extracte dels comptes bancaris de la persona sol·licitant dels darrers 12 mesos
 • Els assalariat: Certificat emès per l’empresa acreditant els salaris dels darrers 12 mesos
 • Si és empresari o treballador per comte propi, extracte de tots els comptes bancaris del negoci dels darrers 12 mesos i els comptes anuals del darrer exercici o el justificant d’haver-ne el dipòsit en la forma prevista per la Llei
 • Còpia de la darrera declaració de l´impost sobre la propietat immobiliària i de l´impost dels rendiments arrendataris, si escau
 • Certificat bancari dels rendiments dels productes financers, si escau
 • Si percep una pensió de Govern o altres organismes, pensió de l’estranger... (comprovant de l’import de la pensió)

El complement no contributiu de la pensió d’invalidesa és renovable cada any.