Fulls de malaltia, dentisteria i/o odontologia

Els fulls de malaltia (Fulls grocs) i els fulls d’odontologia i/o dentista (Fulls verds), són els documents on consten els actes mèdics realitzats i/o les prestacions efectuades.

Caducitat d’un full de prestacions: als 3 anys de la data de la prestació.

Per obtenir el reemborsament, l’assegurat pot dipositar els fulls de prestacions en les bústies CASS, situades a:

 • L’hospital Nostra Senyora de Meritxell
 • Les farmàcies
 • Els laboratoris
 • Els consultoris mèdics

Per poder fer qualsevol reclamació, és important conservar la referència del full.

Com ha d’omplir l’assegurat el full de malaltia, de dentista i/o odontologia

 • Número d’identificació del malalt
 • Noms i cognoms del malalt
 • En el cas que el malalt sigui beneficiari, omplir també l’apartat inferior, amb les dades de l’assegurat directe

Casos en què s’utilitzen els fulls de prestacions.

En el cas de fulls grocs (FG) i dels fulls verds (FS), el prestador ha d’omplir els següents camps (verso del full):

 • Els noms i cognoms del malalt.
 • El número d'identificació professional que el prestador té assignat a la CASS
 • El número de ruta (RU...)
 • La data de la prestació
 • Descripció i codificació dels actes mèdics efectuats a la persona assegurada: número d'identificació, coeficient i lletra clau de l'acte mèdic dispensat
 • Preu final percebut pel prestador
 • Signatura i segell del prestador.

I adjuntar la documentació següent:

 • Recepta mèdica (si escau)
 • Vinyeta o codi QR dels medicaments (si escau)
 • La derivació del metge referent (si escau)

S’utilitzen els fulls verds d’odontologia (FO), pel reemborsament dels actes numerats a continuació. El dentista ha d’estar convencionat amb la CASS.

Actes:

 • Pròtesis dentals
 • Corones
 • Aparells mòbils
 • Ortopèdia dentofacial
 • Procediment:
  • El prestador omple el pressupost (verso del full). Camps a omplir:
   • Identificació del dentista (segell, nom i cognoms)
   • Esquema de Pròtesis dental o d’ortopèdia dento-facial
   • Proposta
  • L’assegurat o el prestador, lliura el full d’odontologia, a l`Àrea de Control Sanitari, per l’entesa prèvia.
  • El dentista assessor de la CASS, retorna el full al prestador per donar resposta.
  • El dentista fa el tractament al pacient.
  • L’assegurat o el prestador, retorna el full a la CASS pel seu reemborsament. L’abonament de l’ortopèdia dentofacial, es fa als 6 mesos posteriors a la data de la proposta.

Són les despeses mèdiques, ocasionades a l’estranger, amb prestadors no convencionats per la CASS.

Documentació a adjuntar per l’assegurat, dins del full de malaltia:

 • Factures originals detallades dels actes realitzats.
 • Comprovants de pagament (en el cas que en la factura no ho especifiqui).
 • Recepta mèdica (en el cas de realitzar alguna prova o adquisició de medicació).
 • Tiquet de la farmàcia, vinyetes i/o codis QR (en el cas d’adquisició de medicació).
 • Informe mèdic (si escau)

Per al reemborsament de les despeses d’immediata necessitat pels desplaçats d’Espanya, França o Portugal, al Principat.

La CASS es fa càrrec de les despeses de desplaçaments, àpats i allotjaments del pacient desplaçat fora d'Andorra, segons les tarifes de responsabilitat que es publiquen anualment al BOPA.

Documentació a adjuntar per l’assegurat, dins del full de malaltia:

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari. Formulari CASS-0041 (si escau)
 • La recepta mèdica o derivació. Ha d'incloure:
  • La prova que es durà a terme o el motiu de la derivació
  • La necessitat o no d'anar acompanyat
  • El dia de la prova o de l'ingrés hospitalari i la durada prevista del tractament, si es coneix
  • La necessitat o no de gaudir del sevei de taxi individual 
 • Comprovant mèdic dels actes realitzats o certificat de presència. En cas d’ingressos hospitalaris s’ha de presentar l’informe d’alta. 
 • Rebut de pagament del mitjà de transport utilitzat.
 • Rebut de pagament de l’allotjament (si escau)

Són els reemborsaments de les despeses sanitàries d’immediata necessitat, ocorregudes durant una estada al Principat d’Andorra.

S’abonaran mitjançant una transferència bancària.

L’abonament s’efectuarà en aplicació del Conveni, segons la legislació vigent a Andorra.

La persona desplaçada ha d’adjuntar al full de malaltia la documentació següent:

 • Formulari de conveni : Espanya (E/AND-11), França (SE130-04), Portugal (P/AND-3)
 • Factures originals lliurades pels centres sanitaris d’Andorra
 • Original dels comprovants mèdics
 • Fotocòpies dels informes mèdics
 • Receptes originals
 • Tiquet de la farmàcia, vinyetes i/o codis QR (en el cas d’adquisició de medicació)
 • Dades bancàries del titular del full de malaltia.