Variació de dades d'una persona que realitza una activitat per compte propi

Si disposa de signatura electrònica nacional o del certificat digital pot modificar les seves dades personals a través del portal web de la CASS.

Tramitació i documentació necessària per modificar les dades següents:

 • Número de telèfon mòbil i fix
 • Correu electrònic
 • Modalitat de pagament
 • Dades bancàries
 • L’adreça

 

Si vol efectuar el tràmit presencialment cal lliurar la següent documentació a l’Àrea de control administratiu, dins dels 3 dies naturals següents a aquell en què la variació es produeixi. 

 • Formulari CASS-0055
 • Document d’identificació o targeta sanitària de la CASS.
  • En el cas de modificar una adreça estrangera a una adreça d’Andorra, adjunti el permís d’immigració de residència o residència i treball així com el justificant de canvi d'adreça prop de l'organisme de seguretat social del país de conveni de procedència.
  • En el cas de modificar una adreça d’Andorra a una adreça estrangera, presenti l’empadronament del lloc on resideix.

La CASS pot efectuar d'ofici la variacoó de dades, si comprova l'incompliment de l'obligació de sol·licitar-la.