Accident de treball

Les empreses i els treballadors per compte propi tenen l’obligació de transmetre a la CASS, la declaració d’accident laboral, en 2 dies hàbils des que s’ha produït el fet que ha ocasionat l’accident. L’incompliment d’aquesta obligació no suposa la pèrdua de cap dret de la persona accidentada.

Les prestacions es continuen reemborsant mentre duri els efectes de l’accident i mentre la persona afectada resideixi a Andorra, d’acord amb els límits de la cobertura en cas de cessament de la seva relació laboral, dret a l’abonament de despeses mèdiques.

  Treballadors assalariats o assimilats Persones que realitzen una activitat per compte propi
Qui comunica l’accident laboral a la CASS L’empresa La persona que realitza una activitat per compte propi

No és motiu de no acceptació, quan la declaració d’accident laboral es presenta fora de termini.

Assalariats o assimilats Treballadors per compte propi
 • Estar en situació d'alta laboral
 • La seva base de cotització global mensual ha de ser igual o superior al salari mínim de Govern o el treballador s’ha de complementar el salari (art.99).
 • Estar al corrent de pagament de les seves cotitzacions.
 • No es requereix cap període previ de cotització.

Les despeses mèdiques derivades d’un accident laboral:

 • Les prestacions derivades d’accident laboral estan preses en càrrec per la CASS sobre la base del 100% de les tarifes de responsabilitat i en règim de tercer pagador, mitjançant un carnet d’accident laboral
 • S’entén per "tercer pagador" el règim en el qual la CASS abona directament al prestador de serveis les despeses que són a càrrec de la seguretat social. L’assegurat no ha de pagar els actes mèdics derivats d’aquesta situació

La prestació econòmica per incapacitat temporal derivada d’un accident laboral:

Quines diferències hi ha pels treballadors assalariats i per les persones que realitzen una activitat per compte propi

Treballadors assalariats o assimilats Persones que realitzen una activitat per compte propi
 • Tota lesió corporal que es produeix per un fet violent i exterior sobrevingut amb ocasió o per conseqüència de la feina realitzada
 • Es considera accident laboral, quan les lesions descrites anteriorment es produeixen durant el temps i en el lloc de treball
 • S’assimilen al lloc de treball, tots els espais en els quals s’executen els serveis corresponents al contracte de treball o a les tasques professionals
 • Els desplaçaments efectuats a causa del treball durant la jornada laboral es computen com a treball efectiu
 • Tenen la consideració d’accident laboral les malalties, que no siguin professionals, que contreu el treballador com a conseqüència de la realització del seu treball, sempre que s’acrediti que aquesta malaltia té com a causa exclusiva l’execució d’aquest
 • No s’aplica a les persones que realitzen una activitat per compte propi
 • L’accident que es produeix en el recorregut d’anar o de tornar entre el domicili (en sortir de la porta del domicili particular) i el lloc de treball.
  El desplaçament ha d’estar motivat exclusivament pel treball, l’accident s’ha de produir en un temps raonablement  pròxim a les hores d’entrada i sortida de la feina i el trajecte ha de ser habitual.
  La prova d’haver-se produït els accidents regulats en aquest paràgraf va a càrrec de la persona assegurada.
 • (A comptar del 15 de novembre del 2023) L’accident que es produeix en el recorregut d’anar o de tornar entre el domicili (en sortir de la porta del domicili particular) i el lloc de treball.
  El desplaçament ha d’estar motivat exclusivament pel treball, l’accident s’ha de produir en un temps raonablement  pròxim a les hores d’entrada i sortida de la feina i el trajecte ha de ser habitual.
  La prova d’haver-se produït els accidents regulats en aquest paràgraf va a càrrec de la persona assegurada.
 • No es considera accident laboral l’accident produït per força major aliena al treball, ni aquell que tingui com a causa el dol de la persona treballadora
 • L’empresari no té responsabilitat quan el fet danyós derivi de cas fortuït o força major o d’imprudència del treballador sempre que hagi rebut informació i formació específica en matèria de risc laboral. L’empresari ha de posar a l’abast equips de protecció o mesures de vigilància raonables

La declaració d’accident laboral es pot tramitar a l'Àrea d'Atenció al Públic de la CASS presencialment o a través del certificat digital de l’empresa, via online.

Si la persona accidentada té baixa mèdica a conseqüència de l’accident laboral, s’ha de presentar el certificat inicial (baixa mèdica) a la CASS.

Mitjançant formulari

Lliurar a l’Àrea d'Atenció al Públic de la CASS, la declaració d’accident laboral omplerta per l’empresa, signada pel titular, responsable o persona autoritzada i, si es té, ha de constar el segell de l’empresa. Tots els apartats de la declaració han d’estar degudament omplerts: la CNO, fets de l’accident, horari laboral ...

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0018
 • Presentar un informe mèdic
 • Presentar la baixa mèdica si escau

En el cas de treballador per compte propi presentar la declaració d’activitat de la persona que realitza una activitat per compte propi:

Si l’accident laboral s’aprova, la CASS emetrà el carnet de tercer pagador a l’assegurat
En el cas de denegació de la declaració d’accident laboral, es comunica per escrit a l’assegurat

Mitjançant certificat digital, via online

Accedir a la part privada d’empresa, omplir la declaració d’accident laboral. Tots els apartats de la declaració han d’estar degudament omplerts, la CNO, fets de l’accident, horari laboral,...

En el cas de treballador per compte propi, presentar la declaració d’activitat:

Si l’accident laboral s’aprova, l’empresa trobarà a la safata de sol·licituds resoltes, el carnet de tercer pagador per imprimir i entregar al treballador.
En el cas de denegació de la declaració d’accident laboral, l’empresa trobarà a la safata de sol·licituds rebutjades que l’assegurat ha de passar a l'Àrea d'Atenció al Públic. L’empresa facilitarà la impressió d’aquesta notificació.

El carnet d’accident de treball és un document imprescindible per gaudir d’una prestació sanitària derivada d’un accident laboral. Permet a la persona assegurada tenir dret al 100% de les prestacions d’acord amb les tarifes de responsabilitat.

L’Àrea de Control Sanitari acorda la renovació del carnet per un termini determinat aportant un informe mèdic si escau.
L’assegurat, un cop recuperat de les lesions derivades de l’accident de treball, ha de retornar aquest carnet a la CASS.

Si es presenten prestacions mèdiques, post consolidació d’un accident laboral (amb independència d’haver rebut una pensió d’invalidesa derivada d’accident laboral o un capital), aquestes li seran reembossades per la CASS a condició que la persona assegurada tingui els drets oberts i figuri en situació d’alta.

Falta lleu:

Presentar les declaracions d’accident laboral fora de termini sense que hi hagi un motiu justificat.

Se sancionen amb advertència o multa d’un import equivalent al preu de venda del punt de jubilació d’entre 25 i 50 punts.

Falta greu:

Presentar una declaració falsa d’un accident laboral o no presentar-la quan hi ha obligació de fer-ho.

Se sancionen amb multa d’un import equivalent al preu de venda del punt de jubilació d’entre 51 i 500 punts.

Si la causa de l’accident laboral és una falta inexcusable de l’empresari, la CASS pot exigir la totalitat o part de les despeses que ha comportat l’accident laboral. La CASS, amb aquesta finalitat, pot reclamar una cotització suplementària calculada d’acord amb el salari mitjà que pot ser percebuda durant un termini màxim de 3 anys.

En cas que l'accident laboral hagi estat una falta inexcusable de l'empresari, la CASS podrà exigir-li la totalitat o part de les despeses que ha comportat aquest accident o aquesta malaltia professional, d'acord amb l'article 91, 
del Decret del 16-09-2015 pel qual s’aprova el Reglament que regula l’actuació dels facultatius independents experts en valoració de patologies, discapacitats i dany corporal en l’àmbit de la seguretat social i el procediment de designació.

També li pot interessar