Informació institucional

L’objectiu del sistema andorrà de seguretat social és garantir la protecció, en la seva modalitat contributiva i no contributiva, de les persones assegurades, directes o indirectes, mitjançant les prestacions adients.

Es reconeix el dret a la protecció de la salut i a rebre prestacions per atendre altres necessitats personals. Amb aquestes finalitats, l’Estat garantirà un sistema de Seguretat Social”. Constitució Andorrana, article 30

L’ens encarregat d’aquesta gestió administrativa, financera i tècnica del sistema andorrà de la seguretat social és la Caixa Andorrana de Seguretat Social, designada amb les sigles CASS.

El sistema andorrà de seguretat social s’estructura en dues branques:

La branca general Cobreix les prestacions de reembossament, d’incapacitat temporal, de maternitat, de paternitat, de risc durant l’embaràs, d’invalidesa, de capital per defunció i les pensions d’orfenesa.
La branca de jubilació Cobreix la situació de pèrdua d’ingressos per cessament del treball o l’activitat econòmica derivada de l’edat i està integrada per la pensió de jubilació i les pensions de viduïtat temporals i vitalícies.

 

El sistema andorrà de seguretat social està format pels règims següents:

Règim general Les persones assalariades i assimilades Les persones assalariades
Els socis que presten un servei o realitzen una obra per compte de la societat de la qual són socis, sota la direcció dels òrgans socials a canvi d’una remuneració periòdica, sempre d’acord amb la legislació laboral puguin tenir la qualificació de persones assalariades
Les persones que treballen a la funció pública
Les persones que ocupen càrrecs públics i/o polítics remunerats
Els pastors
Els esportistes remunerats, d’acord amb el que s’estableix per reglament
Persones que realitzen una activitat per compte propi Les persones que realitzen una activitat econòmica per compte propi al Principat d’Andorra
Els administradors de societats segons requisits establerts
Els familiars de la persona que realitza una activitat per compte propi al Principat d’Andorra, si no són assalariats d’aquesta persona física o de l’empresa de la qual és titular, i sempre que exerceixin una activitat efectiva en el comerç, en la indústria o en l’explotació agrícola o ramadera dels esmentats familiars
Les persones que tenen un contracte de parceria
Persones pensionades Les persones que reben una pensió de la seguretat social o del Govern.
Règims especials Persones que no poden estar incloses dins del règim general Els orfes de pare i mare i altres persones la tutela o guarda de les quals es confia a l’Estat
Les persones internades en establiments penitenciaris
Les persones amb discapacitats
Les persones estudiants de 25 a 30 anys
Les persones assegurades voluntàries a la branca general i a la branca de jubilació
Les persones assegurades voluntàries a la branca general
Les persones assalariades que cobren una retribució inferior al salari mínim i són assegurades indirectes
Les persones inscrites al Servei d’Ocupació que no reben la prestació econòmica per desocupació involuntària
Les persones prejubilades

 

Definició

  • La CASS és una entitat parapública creada l’any 1966 (Ordinació núm. 4 del Consell General de 12 juliol de 1966), que té la missió d’assegurar la gestió administrativa, tècnica i financera del sistema andorrà de seguretat social, sota el control del Govern
  • El Reglament general, administratiu, financer i tècnic de la seguretat social andorrana van ser aprovats el 25 de novembre de 1966. A partir de l'1 de novembre de 2009 entra en vigor la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social
  • Està facultada per aplicar les normes tècniques i administratives dels tractats i dels convenis internacionals referents a la seguretat social i pot crear les comissions que s’estimin necessàries per al desenvolupament de les seves funcions. El règim jurídic de les comissions es crea per reglament

Estatus

Per l’acompliment de la seva missió, la CASS té personalitat jurídica pròpia i plena capacitar d’obrar, amb la plenitud de drets i obligacions que hi són inherents.

Funcions

El funcionament de la CASS es regeix per la Llei de la seguretat social.

Té com a principals missions:

Formalitzar inscripcions, altes, baixes i variacions de dades Percebre les cotitzacions socials
Fer efectives les prestacions
Assumir les tasques d’inspecció i de control inherents a la seva missió
Gestionar el contenciós fins a la recaptació de les sumes degudes i/o fins a l’aplicació de les sancions corresponents
Citar i reclamar per via judicial els deutors i els infractors
Totes aquelles funcions previstes per la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social o per qualsevol altra normativa

Organigrama de la CASS

Descarregui's l'organigrama de la CASS en pdf

Formen l’estructura organitzativa de la CASS:

El Consell d’Administració

El director/a

El personal que n’assegura el funcionament

 

Consell d’Administració

Descarregui's l'organigrama del Consell d’Administració en pdf

El Consell d’Administració és l’òrgan màxim de representació i d’administració de la CASS. Els membres tenen un mandat d’una durada de quatre anys i poden ser renovats en el càrrec només per un mandat consecutiu.

Està composat per:

4 membres nomenats per Govern: proposats respectivament pels ministres encarregats de

  • la política sanitària,
  • la política social,
  • la política laboral,
  • i de les finances.

El Govern queda facultat, en qualsevol moment, per revocar els membres nomenats per ell i substituir-los.

2 membres elegits en representació del col·legi electoral de les persones assalariades i assimilades

1 membre elegit en representació del col·legi electoral de les persones pensionades

1 membre elegit en representació del col·legi electoral dels empresaris i de les persones que realitzen una activitat per compte propi

Veure Eleccions Consell d'Administració de la CASS 2018, representants escollits el dia 20 de juny del 2018

Veure Eleccions Consell d'Administració de la CASS 2022, representants escollits el dia 22 de juny del 2022

La Direcció General

La Direcció General de la CASS recau en una persona nomenada i separada del càrrec lliurement pel Consell d’Administració i respon de la seva gestió davant del Consell.

Exerceix totes les funcions de direcció, de gestió, de control intern i de forma específica del següent:

És responsable de les despeses tècniques i administratives i del cobrament de les cotitzacions

Assumeix totes les funcions expressament delegades pel Consell d’Administració o per la Presidència

Elabora per al Consell d’Administració els documents necessaris en matèria d’estats financers, de comptes i de pressupostos i exposa tot tipus de proposta de caràcter financer o tècnic

Proposa la contractació del personal necessari

comitè de direcció (codir)

Veure els membres del comité de direcció de la CASS

equip professional

Veure la plantilla, relació de llocs de treball, el règim retributiu i la informació sobre les retribucions (pàg. 202 i 203)