Article 19, apartat a), de la Llei 17/08 del 3 d'octubre de la Seguretat Social

  • D'una autorització d'exercici de professió titulada per compte propi, sempre que el seu titular hagi de formar part del Registre d'Empresaris i Professionals del Cens d'Obligats Tributaris. 
    No es considera activitat per compte propi l'exercici d'una professió titulada si es realitza exclusivament en règim d'assalariat. 
     
  • D’un comerç o indústria amb activitat efectiva*, incloent la participació en règim de societat civil o comunitat de béns, inscrit al Registre de Comerç i Indústria. *Es considera que tenen activitat efectiva els comerços i les indústries autoritzats administrativament fins al moment en què els titulars han donat de baixa el comerç o han inscrit el cessament de l'activitat al Registre de Comerç i Indústria, o acrediten el cessament definitiu de l'activitat i que no es pot inscriure aquest cessament al Registre de Comerç i Indústria per altres motius que no depenen de la voluntat del titular. 
     
  • D’una explotació agrícola o ramadera de la qual s'extregui producció destinada a la comercialització, incloent la participació en règim de societat civil o comunitat de béns.