Cotitzacions dels assalariats i assimilats

L'empresari o el patró domèstic ha d'assegurar a la persona treballadora des de l'inici de la relació laboral a la CASS, efectuar les declaracions i pagar les cotitzacions, mentre presti un servei a l’empresa.

La declaració i el pagament de les cotitzacions es fa per mensualitat vençuda. S’efectuarà de l’1 al 15 de cada mes. La no presentació del document d’afiliació o alta no impedeix el naixement de l’obligació de cotitzar.

 • La base de cotització és el salari global, sigui en efectiu o en espècie, inclou:
  • Les remuneracions que l’empresa lliura al treballador com a contraprestació dels seus serveis. S’inclou els complements, les primes i les gratificacions
  • Les rendes en espècies: els préstecs dineraris avantatjosos concedits als empleats, el finançament d’assegurances privades, els incentius monetaris o no monetaris, la pensió alimentària i allotjament proveït per l’empresa, la utilització d’habitatge cedit per l’empresa i les dietes i despeses de viatge en els termes previstos per la normativa de seguretat social, entre d’altres.
   Període Pensió alimentària Allotjament Total període
   Dia 2,40 euros 1,98 euros 6,78 euros
   Setmana (per àpat) 11,04 euros 40,17 euros
   Mes   46,40 euros 171,26 euros
  • Les indemnitzacions
  • Les quitances
  • Qualsevol altra remuneració que tingui dret a percebre el treballador o que efectivament percebi de ser aquesta superior, per raó del treball que dur a terme.

  No computa la participació en el finançament per part de l'empresa a un pla complementari de jubilació públic o privat de la persona assalariada i de la percepció dels avantatges o dels rendiments d'aquest pla.

  La manca de pagament o retard es sancionarà.

 • Les cotitzacions són importants:
  • Per a l'obertura dels drets a prestacions de les persones assegurades
  • Per a la compra de punts de jubilació
  • Per al càlcul de l'import que s'ha de percebre en el cas d'atur de treball (pels assegurats assalariats), o pensions d'invalidesa

  El no pagament de la cotització per part de l’empresari no comporta la pèrdua dels drets de les prestacions per les persones assalariades.

 • Els percentatges de la cotització de la persona assalariada o assimilada
  PART ASSALARIADA PART EMPRESARIAL TOTAL
  General Jubilació Total part assalariada General Jubilació Total part empresarial  
  3% 3,5% 6,5% 7% 8,5% 15,5% 22%

  L’empresari té l’obligació de descomptar al treballador del seu salari el 6,5% (percentatge de la part assalariada). No hi ha opció a pacte.

   

  Si el treballador ja percep la seva prestació de jubilació, es cotitza a la CASS el 10% del seu salari brut, que només correspon a la branca general.

  PART ASSALARIADA PART EMPRESARIAL TOTAL
  3% 7% 10%
 • Procediment

  Les empreses o patrons domèstics, han de fer la declaració de cotitzacions i pagament obligatòriament a través el Certificat digital.

  Les cotitzacions prescriuen al cap de 5 anys, sempre que no hi hagi cap reconeixement de deute.

 • Butlletí de salari i llibre de treball en hores

  Segons la llei del Codi de relacions laborals, l’empresari té l’obligació de donar al treballador el butlletí de salari i el llibre de treball en hores.

  Exemple de butlletí de salari i llibre de treball en hores: Formulari CASS-0032

Els recàrrecs s’imposen un cop ha transcorregut el termini de pagament i no s’ha produït l'ingrés de la cotització. 

Càlcul dels recàrrecs

Durant els 6 primers mesos d’impagament és el 0,05% per cada dia de retard sobre l'import de les cotitzacions degudes. Transcorregut el termini de sis mesos s'aplica un recàrrec del 20% sobre l'import impagat.  Aquest import a partir de la data de l’inici del procediment de constrenyiment (ha finalitzat el termini voluntari de pagament del deute i s’inicia el període executiu) i fins a la data de pagament del deute, merita un interès moratori equivalent al doble de l'interès legal establert per cada any a la Llei de pressupost general.

Si el retard en el pagament de cotitzacions és degut a un error administratiu de la CASS, s'anul·la.

En el supòsit de bona fe i absència de negligència greu o reincidència, els recàrrecs es redueixen fins a un 50% sempre que l'infractor ingressi l'import de la liquidació de les cotitzacions degudes abans que el requereixi la CASS. Es redueix en un 30% si l’infractor ingressa l’import de la liquidació en el termini de 10 dies a comptar del requeriment.

A partir de l'1 de juliol del 2022

Els recàrrecs es generen en funció del temps transcorregut entre el termini legal de pagament de les cotitzacions i la data de pagament efectiu.

Càlcul dels recàrrecs

 • Si ha transcorregut un termini inferior o igual a un mes, el recàrrec és del 5% de l'import ingressat fora de termini
 • Si ha transcorregut un termini comprès entre un mes i un dia i sis mesos, el recàrrec és del 10% de l'import ingressat fora de termini
 • Si ha transcorregut un termini superior a sis mesos, el recàrrec és del 20% de l'import ingressat fora de termini

La CASS pot concedir ajornaments o fraccionaments per al pagament de cotitzacions i altres deutes amb la seguretat social si els subjectes responsables del pagament ho sol·liciten.

La sol·licitud d'ajornament ha d'incloure la referència a la totalitat del deute existent en el moment en què es formalitzi, sigui quina sigui la seva naturalesa jurídica, inclosos els recàrrecs i els interessos, les costes i qualsevol tipus de despesa exigible.

 • Faltes lleus:
  • No retenir el 6,5% al treballador del seu salari

   Advertència o multa d'un import equivalent al preu de venda del punt de jubilació d'entre 25 i 50 punts.

 • Faltes greus:
  • Presentar el full de cotització amb un retard superior a un mes i inferior a tres mesos
  • Efectuar actes que tinguin per finalitat recuperar de la persona assalariada la totalitat o una part de la cotització empresarial, encara que hi estigui d'acord.
  • No conservar, durant 5 anys, els registres i suports informàtics que contenen les dades que acreditin el compliment de les obligacions en matèria d'afiliació, altes, baixes i la resta d'incidències en matèria de seguretat social.

  Multa d'un import equivalent al preu de venda del punt de jubilació d'entre 51 i 500 punts.

 • Faltes molt greus:
  • Incrementar indegudament la base de cotització de la persona treballadora per provocar un augment de les prestacions que li pertoquin.
  • Presentar el full de cotització amb un retard superior a tres mesos.
  • Fer constar de manera intencional dades falses en les cotitzacions.
  • Retenir al treballador el 6,5% del salari i no fer l’ingrés a la CASS,.
  • Deduir quantitats del salari en concepte de cotització de la part assalariada a la seguretat social superiors a les que corresponen legalment

  Multa d'un import equivalent al preu de venda del punt de jubilació d'entre 501 i 20.000 punts.