Maternitat

Requisits, tramitació i documentació necessària per gaudir de les prestacions de reemborsament en cas d’embaràs.

L’embarassada ha de notificar a la CASS el seu estat. El reemborsament de les prestacions mèdiques per maternitat es defineix per uns controls prenatals i unes despeses específiques. Les despeses derivades d'actes sanitaris efectuats com a conseqüència de la maternitat s'abonen en el 100% de les tarifes de responsabilitat i sempre d'acord amb la nomenclatura dels actes sanitaris vigents.

Tenen dret a gaudir del reemborsament de les despeses mèdiques per maternitat les persones que s’inclouen dins dels apartats següents:

Les prestacions de reemborsament per maternitat comprenen els pagaments següents:

 • El pagament del preu fet del part corresponent als honoraris del metge o del llevador
 • El reemborsament de les despeses de sojorn a l’hospital
 • La cobertura de les depeses mèdiques, de farmàcia i d’hospitalització que es puguin produir eventualment a conseqüència del part
 • Els controls prenatals definits pel reglament
 • Les despeses derivades de l'estat de salut del nadó mentre estigui ingressat a la clínica o a l'hospital

Presentar la declaració de maternitat en el moment de la seva expedició.

 • Lliurar a l’Àrea de Control Sanitari de la CASS la declaració de maternitat omplerta pel metge: Formulari CASS-0019
 • L’assegurada rebrà un calendari orientatiu i els volants dels exàmens que li dóna dret a controls prenatals gratuïts
 • Presentar al ginecòleg o al laboratori el control corresponent.
 • En el cas d’interrupció de l’embaràs, comunicar-ho a la CASS per tancar la declaració de maternitat

Presentant la declaració de maternitat, la CASS entrega a l’assegurada uns volants per efectuar actes mèdics prenatals gratuïts.

 • Aquests controls els fan els metges o centres d’anàlisis legalment autoritzats a exercir a Andorra
 • Si són de fora d’Andorra sense conveni, la CASS reemborsarà el 20% de les tarifes de responsabilitat
 • La protecció maternal comprèn 4 controls prenatals:

 

Controls prenatals Quan es fa? Comporten
1º control Durant els tres primers mesos de l’embaràs
 • Una consulta
 • Anàlisi: Grup sanguini, hemograma, glucèmia azotèmia, toxoplasmosi, listerosi i sífilis, així com un examen facultatiiu de la rubèola
  Vistos els resultats del anàlisis, sefectuaraà també de forma facultativa un examen al pare
 • Un examen radiològic pulmonar (si cal)
2º control Durant el quart mes de l’embaràs
 • Una consulta
 • Anàlisi: glucosa, albumina i toxoplasmosi
3º control Al sisè mes de l’embaràs
 • Una consulta
 • Anàlisi: Hemograma, glucosa i albumina
4º control Al vuitè mes de l’embaràs
 • Una consulta
 • Anàlisi: Hemograma, glucosa i albumina

Qualsevol acte no previst en aquests 4 controls, haurà de ser abonat per l’assegurat i la CASS el reemborsarà d’acord amb les seves tarifes de responsabilitat.