Malaltia professional

S’anomenen malalties professionals aquelles, adquirides com a conseqüència del treball realitzat com a persona assalariada o com a compte propi i que a més de tenir un origen laboral, estan incloses en la llista de malalties professionals.

Estan provocades per l’acció de circumstàncies, elements o substancies que, per cada malaltia professional, s’estableixen a l’esmentada llista i sempre que la integritat del temps d’exposició es produeixi a Andorra. Sense prejudici dels acords internacionals signats per Andorra en matèria de Seguretat Social.

 

Es crea la Comissió Nacional de Malalties Professionals la qual té la naturalesa d’òrgan nacional de caràcter tècnic i públic.

Membres de la Comissió Nacional de les Malalties Professionals

Totes les persones d’aquesta Comissió queden sotmeses a l’obligació de secret, i a qualsevol altre deure regulat a la Llei de protecció de dades.

Tant el ministre competent en matèria de salut com el director general de la CASS poden delegar. 

Es pot comptar amb el suport i l’assessorament de persones expertes en la matèria, d’acord amb les diferents especialitats que s’hagin de tenir en compte.

Les persones que assumeixen les funcions d’assessoria són designades pel titular del ministeri competent en matèria de salut.

Funcions de la Comissió Nacional de les Malalties Professionals

Proposar l'elaboració de la llista de malalites professionals, especificant les activitats, les circumstàncies, els elements i les substàncies que exposen al risc Elaborar dictàmens i informes, i també realitzar totes les altres actuacions que li encomani el Govern relacionades amb les Malalties Profesionals Proposar les actualitzacions periòdicament d'aquesta llista

 

Actuacions de la Comissió Nacional de les Malalties Professionals

Presideix la Comissió el ministre responsable amb matèria de salut o la persona en què delegui.
Es reuneix sempre que sigui necessària a criteri del President i també a petició d’un mínim de 3 membres.
El President convoca les reunions.
El quòrum necessari per poder mantenir la reunió i adoptar vàlidament acords és de 3 membres. En tots els casos és obligatòria la presència d’almenys el representant del ministeri competent en matèria de salut.
La Comissió adopta els acords per majoria dels presents. En cas d’empat, el president té vot de qualitat.

 

La llista de malalties professionals, així com les seves actualitzacions, s’estableix per reglament, prèvia proposta de la Comissió Nacional de les Malalties Professionals.

La llista classifica les malalties professionals en 5 grups:

 • Malalties provocades per agents químics
 • Malalties de la pell causades per substàncies o altres agents
 • Malalties provocades per la inhalació de substàncies o altres agents
 • Malalties infeccioses o parasitàries
 • Malalties provocades per agents físics

 

Malalties provocades pels agents químics següents/th>
 • 100 Acrilonitril
 • 101 Arsènic o els compostos
 • 102 Beril·li o els compostos
 • 103.01 Òxid de carboni
 • 103.02 Oxiclorur de carboni
 • 104.01 Àcid cianhídric
 • 104.02 Cianurs i compostos
 • 104.03 Isocianats
 • 105 Cadmi o els compostos
 • 106 Crom o els compostos
 • 107 Mercuri o els compostos
 • 108 Manganès o els compostos
 • 109.01 Àcid nítric
 • 109.02 Òxids de nitrogen
 • 109.03 Amoníac
 • 110 Níquel o els compostos
 • 111 Fòsfor o els compostos
 • 112 Plom o els compostos
 • 113.01 Òxids de sofre
 • 113.02 Àcid sulfúric
 • 113.03 Sulfur de carboni
 • 114 Vanadi o els compostos
 • 115.01 Clor
 • 115.02 Brom
 • 115.04 Iode
 • 115.05 Fluor o els compostos
 • 116 Hidrocarburs alifàtics o alicíclics que entren en la composició de l’èter de petroli i de la gasolina
 • 117 Derivats halogenats dels hidrocarburs alifàtics o alicíclics
 • 118 Alcohol butílic, metílic i isopropílic
 • 119 Etilenglicol, dietilenglicol1-4 Butadiol, i els derivats nitrats dels glicols i del glicerol
 • 120 Èter metílic, èter etílic, èter isopropílic, èter vinílic, èter dicloroisopripílic, guaiacol, èter metílic i èter etílic de l’etilenglicol
 • 121 Acetona, bromoacetona, hexafluoroacetona, metiletilcetona, metil-n-butilcetona, metilisobutilcetona, alcohol diacetona, òxid de mesitil, 2-metilciclohexanona
 • 122 Èsters organofosfòrics
 • 123 Àcids orgànics
 • 124 Formaldehid
 • 125 Nitroderivats alifàtics
 • 126.01 Benzè o els seus homòlegs (els homòlegs del benzè es defineixen per la fórmula CnH2n-6)
 • 126.02 Naftalè o els seus homòlegs (els homòlegs del naftalè es defineixen per la fórmula CnH2n-12)
 • 126.03 Vinilbenzè i divinilbenzè
 • 127 Derivats halogenats dels hidrocarburs aromàtics
 • 128.01 Fenols o homòlegs, o els derivats halogenats
 • 128.02 Naftols o homòlegs, o els derivats halogenats
 • 128.03 Derivats halogenats dels òxids sotmesos a alquilació
 • 128.04 Derivats halogenats dels sulfurs sotmesos a alquilació
 • 128.05 Benzoquinones
 • 129.01 Amines aromàtiques o hidrazines aromàtiques o els seus derivats halogenats, fenòlics, nitrosats, nitrats, sulfonats
 • 129.02 Amines, alifàtiques i els seus derivats halogenats
 • 130.01 Nitroderivats dels hidrocarburs aromàtics
 • 130.02 Nitroderivats dels fenols o dels seus homòlegs
 • 131 Antimoni i derivats
 • 132. Èsters de l’àcid nítric
 • 133. Àcid sulfhídric
 • 135. Encefalopaties causades per dissolvents orgànics no inclosos en altres epígrafs
 • 136. Polineuropaties causades per dissolvents orgànics no inclosos en altres epígrafs

 

Malalties de la pell causades per substàncies o agents no compresos en altres apartats
 • 201 Afeccions de la pell i càncers cutanis causats per les substàncies següents:
 • 201.01 Sutge
 • 201.02 Quitrà
 • 201.03 Asfalt
 • 201.04 Brea
 • 201.05 Antracè o els seus compostos
 • 201.06 Olis i greixos minerals
 • 201.07 Parafina bruta
 • 201.08 Carbazole o els compostos
 • 201.09 Subproductes de la destil·lació de l’hulla
 • 202 Afeccions cutànies provocades en el medi professional per substàncies al·lergògenes o irritants científicament reconegudes i no considerades en altres epígrafs

 

Malalties provocades per la inhalació de substàncies i agents no compresos en altres apartats
 • 301 Malalties de l’aparell respiratori i càncers
 • 301.11 Silicosi
 • 301.12 Silicosi associada amb tuberculosi pulmonar
 • 301.21 Asbestosi
 • 301.22 Mesotelioma provocat per la inhalació de pols de l’amiant
 • 301.31 Pneumoconiosis degudes a la pols de silicats
 • 302 Asbestosi complicada per un càncer broncopulmonar
 • 303 Afeccions broncopulmonars degudes a la pols dels metalls sintetitzats
 • 304.01 Alveolitis al·lèrgiques extrínseques
 • 304.02 Afecció pulmonar provocada per la inhalació de pols de cotó, lli, cànem, jute, sisal i bagàs 304.03 Trastorns respiratoris de caràcter al·lèrgic provocats per la inhalació de substàncies al·lergògenes reconegudes com a tals i inherents al tipus de treball
 • 304.04 Trastorns respiratoris provocats per la inhalació de pols de cobalt, estany, bari i grafit
 • 304.05 Siderosi
 • 304.06. Asmes de caràcter al·lèrgic provocades per la inhalació de substàncies al·lergitzants reconegudes com a tals i inherents al tipus de treball
 • 304.07. Rinitis de caràcter al·lèrgic provocades per la inhalació de substàncies al·lergitzants reconegudes cada vegada com a tals i inherents al tipus de treball
 • 305.01 Afeccions canceroses de les vies respiratòries superiors provocades per la pols de fusta
 • 306. Afeccions fibròtiques de la pleura, amb restricció respiratòria, provocades per l’amiant
 • 307. Bronquitis obstructiva crònica o emfisema dels miners de l’hulla
 • 308. Càncer de pulmó provocat per la inhalació de pols d’amiant
 • 309. Afeccions broncopulmonars provocades per les pólvores o fums de l’alumini o els seus compostos
 • 310. Afeccions broncopulmonars causades per la pols d’escòries Thomas

 

Malalties infeccioses o parasitàries
 • 401 Malalties infeccioses o parasitàries transmeses a l’home pels animals o els seus residus
 • 402 Tètan
 • 403 Brucel·losi
 • 404 Hepatitis viral
 • 405 Tuberculosi
 • 406 Amebosi
 • 407. Altres malalties infeccioses causades pel treball de les persones que s’ocupen de la prevenció, les cures mèdiques, l’assistència domiciliària i altres activitats similars en què s’ha provat un risc d’infecció

 

Malalties provocades pels agents físics següents
 • 502.01 Cataracta provocada per la radiació tèrmica
 • 502.02 Afeccions conjuntivals a conseqüència d’exposicions als rajos ultraviolats
 • 503 Hipoacúsia o sordesa provocada pel soroll punyent
 • 504 Malaltia provocada per compressió o descompressió atmosfèrica
 • 505.01 Malalties osteoarticulars de mans i canells produïdes per les vibracions mecàniques
 • 505.02 Malalties angioneuròtiques produïdes per les vibracions mecàniques
 • 506.10 Malalties de les cavitats periarticulars degudes a la pressió
 • 506.11. Bursitis prerotuliana i subrotulian
 • 506.12. Bursitis olecraniana
 • 506.13. Bursitis de l’espatlla
 • 506.21 Malalties per excés d’esforç de les beines tendinoses
 • 506.22 Malalties per sobreesforç del teixit peritendinós
 • 506.23 Malalties per sobreesforç de les insercions musculars i tendinoses
 • 506.30 Lesions de menisc a conseqüència de treballs perllongats efectuats de genolls o a la gatzoneta
 • 506.40 Paràlisi per compressió d’un nervi

 

Assalariats o assimilats Treballadors per compte propi
 • Estar en situació d'alta laboral
 • La seva base de cotització global mensual ha de ser igual o superior al salari mínim de Govern o el treballador s’ha de complementar el salari (art.99)
 • Estar al corrent de pagament de les seves cotitzacions
 • No es requereix cap període previ de cotització

 

Documentació a presentar

Presentar a la CASS, la declaració de malaltia professional amb les dades administratives del sol·licitant, les dades de l’activitat laboral a l’empresa o empreses en les quals treballa o ha treballat i les dades relatives a la malaltia susceptible de declarar-se malaltia professional.

Lliurar la següent documentació a l’Àrea d'Atenció al Públic, en horari d’atenció al públic.

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0085 i Formulari CASS-0034a
 • Informe de valoració del lloc de treball, declaració d’activitat, que ha provocat o agreujat la malaltia professional elaborat per l’empresa o les empreses en què treballa o ha treballat la persona assegurada:
  Si és assalariat: Formulari CASS-0071

En qualsevol moment del procediment, la CASS pot sol·licitar a l’assegurat informació complementària del metge i/o empresa. 

Resolució de la demanda del reconeixement de la malaltia professional

Per formalitzar el reconeixement d’una malaltia professional s’ha de formalitzar la declaració de malaltia professional conjuntament amb la documentació necessària.

 • Es resolta en un termini màxim de 2 mesos a comptar de la data de presentació a la CASS. La resolució inclou les dades de l’assegurat, el nom i la consideració de la malaltia professional i la durada prevista
 • Si la malaltia professional s’estableix per un termini, aquest període es pot ampliar a demanda de la persona assegurada, sempre que la CASS consideri que no s’ha produït el guariment
 • La resolució es notifica a l’assegurat. Si l’assegurat no està d’acord amb la resolució, pot presentar recurs administratiu: Empleni i imprimeixi el següent formulari. Formulari CASS-0037a

Carnet de malaltia professional

Si la resolució és favorable, la persona assegurada rep un carnet de malaltia professional.

 • És un document imprescindible per a gaudir d’una prestació sanitària derivada de la malaltia professional
 • El carnet permet gaudir del 100% de les prestacions