COTITZACIONS DELS TREBALLADORS PER COMPTE PROPI

Percentatges i quotes per als treballadors que realitzen una activitat per compte propi

Els treballadors que realitzen una activitat per compte propi tenen l'obligació de cotitzar des de l'inici i fins el cessament de l'activitat econòmica. En el cas de constitució de noves societats, l'obligació de cotitzar s'inicia transcorregut 30 dies naturals des de la inscripció en el Registre de Societats. 

Han de cotitzar d'acord amb les noves bases de cotització previstes per la Llei 9/2019 de la Seguretat Social, del 25%, 50%, 62,5%, 75%, 100%, 125% i 137,5% del salari global mensual mitjà de l'any anterior (2.129, 44 euros/mensuals) i d'acord amb els següents criteris:

 • La renda neta que obtenen per exercir la seva activitat empresarial o professional i,
 • La xifra de negocis vinculada a l'activitat econòmica relacionada amb serveis professionals i empresarials o activitats comercials. Tenen la consideració d'activitats relacionades amb serveis professionals i empresarials les que no siguin comercials. Són activitats comercials les que constitueixen en el lliurament de béns sense que aquests béns hagin estat objecte de transformació prèvia. 

La renda neta es defineix en la Llei reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques. S'addicionen a la renda neta les retribucions a favor de les persones que treballin amb el titular de l'activitat o hi convisquin, sense que hi hagi relació laboral i que s'hagin deduït com a despeses. 

La xifra de negoci és la suma de les rendes íntegres d'activitat econòmica del titular de l'activitat per compte propi. 

 

En els supòsits de persones que desenvolupen una multi activitat, la base de cotització es calcula:

 • Si la persona és titular de diverses activitats previstes per l'article 19 a) de la Llei 17/08, de la Seguretat Social (persones que tenen una autorització d'exercici de professió titulada, titulars d'un comerç o indústria, titulars d'una explotació agrària o ramadera) per determinar la base de cotització es sumen les rendes netes i xifres de negoci de totes les acitivtats realitzades l'any immediatament anterior.
 • Si la persona realitza alhora activitats professionals o empresarials i activitats comercials, la suma de rendes netes i de les xifres de negoci es considera obtinguda en activitats professionals o empresarials. 
 • Si la persona és titular de diverses activitats previstes per l'article 19 b) de la Llei 17/08, de la Seguretat Social (administradors de societats), per determinar la base de cotització es sumen totes les rendes netes i es pren com xifra de negoci la suma de totes les societats que administrin.
 • Si algunes d'aquestes societats exerceixen activitats professionals o empresarials i d'altres no, per determinar la base de cotització es considera la xifra de negoci obtinguda com activitat professional o empresarial. 
 • Si la persona és titular de diverses activitats, incloses en més d'un dels apartats de l'article 19 de la Llei 17/08, de la Seguretat Social (administradors de societats que són al mateix temps persones que tenen una autorització d'exercici de professió titulada o bé, són titulars d'un comerç o indústria o bé són titulars d'una explotació agrària o ramadera), aplica la base de cotització més alta d'entre les que correspondrien a cadascun dels tipus d'activitats realitzades després de sumar les rendes netes de totes elles i sumar xifra de negoci de les activitats del mateix tipus. 

Les bases de cotització igual o superiors al 100% són obligatòries i han de ser declarades a la CASS. Les bases de cotització inferios al 100% són opcionals a petició de la persona interessada sempre que es compleixin els requisits de la renda neta i de la xifra de negoci de l'exercici econòmic anterior. 

Les persones que realitzen  una activitat per compte propi que tenen actualment reconeguda una reducció de la seva quota otorgada abans de l'entrada en vigor de la llei, la manté fins a la data de venciment. A partir d'aquest moment s'ha de fer una declaració de la nova base de cotització.

100% del Salari Global Mensual Mitjà - Cotització de 457,88€

Base de cotització global Branca general
10%
Branca Jubilació
12%
Quota
2081,26€ 208,13€ 249,75€ 457,88€

25% del Salari Global Mensual Mitjà - Cotització de 114,47€

Administrador de societats Titular d'una autorització de professió titulada, d'un comerç o indústria o d'una explotació agrícola o ramadera
 • No ha obtingut una remuneració per aquesta activitat o presenta una renda neta d'activitats econòmiques inferior a 6.000€ i
 • Una xifra de negoci en l'exercici econòmic anterior inferior a 300.000€ si la societat exerceix una activitat professional/empresarial o a 600.000€ per la resta de negocis.
 • Presenta una renda neta d'activitats econòmiques inferior a 6.000€ i
 • Una xifra de negoci en l'exercici econòmic anterior inferior a 150.000€ si exerceix una activitat professional/empresarial, o a 300.000€ per la resta de negocis,
 • I alhora és:
  • persona assalariada amb salari mínim,
  • o titular d'una pensió de jubilació de la CASS o d'un país de conveni,
  • o beneficiària d'una pensió d'invalidesa derivada d'accident no laboral o malaltia comuna de grup 1.

50% del Salari Global Mensual Mitjà - Cotització de 246,72€ (Inici d'activitat)

Si la persona es troba en els 12 mesos a comptar de la data d'inici d'activitat.

Les persones que fan més d'una activitat per compte propi només es poden acollir a la base de cotització del 50% per inici d'activitat, si totes les activitats compleixen el mateix requisit. 

S'entén com a data d'inici de l'activitat d'un administrador de societats, la inscripció de la constitució de la societat prop del Registre de Societats de Govern.

50% del Salari Global Mensual Mitjà - Cotització de 246,72€

Administrador de societats Titular d'una autorització de professió titulada, d'un comerç o indústria o d'una explotació agrícola o ramadera
 • Presenta una renda neta d'activitats econòmiques igual o superior a 6.000€ i inferior a 12.000€ i
 • Una xifra de negoci en l'exercici econòmic anterior inferior a 300.000€ si la societat exerceix una activitat professional/empresarial o a 600.000€ per la resta de negocis.
 • Presenta una renda neta d'activitats econòmiques inferior a 12.000€ i
 • Una xifra de negoci en l'exercici econòmic anterior inferior a 150.000€ si exerceix una activitat professional/empresarial, o a 300.000€ per la resta de negocis,
 • I no és:
  • persona assalariada amb salari mínim,
  • o titular d'una pensió de jubilació de la CASS o d'un país de conveni,
  • o pensió d'invalidesa derivada d'accident no laboral o malaltia comuna de grup 1.

62,5% del Salari Global Mensual Mitjà - Cotització de 286,17€

Administrador de societats Titular d'una autorització deprofessió titulada, d'un comerç o indústria o d'una explotació agrícola o ramadera
 • Presenta una renda neta d'activitats econòmiques igual o superior a 12.000€ i inferior a 18.000€ i
 • Una xifra de negoci en l'exercici econòmic anterior inferior a 300.000€ si la societat exerceix una acitivitat professional/empresarial o a 600.000€ per la resta de negocis.
 • Presenta una renda neta d'activitats econòmiques igual o superior a 12.000€ i inferiori a 18.000€ i
 • Una xifra de negoci en l'exercici econòmic anterior inferior a 150.000€ si exerceix una activitat professional/empresarial, o a 300.000€ per la resta de negocis.

75% del Salari Global Mensual Mitjà - Cotització de 343,41€

Administrador de societats Titular d'una autorització de professió titulada, d'un comerç o indústria o d'una explotació agrícola o ramadera
 • Presenta una renda neta d'activitats econòmiques igual o superior a 18.000€ i inferior a 24.000€ i
 • Una xifra de negoci en l'exercici econòmic anterior inferior a 300.000€ si la societat exerceix una activitat professional/empresarial o a 600.000€ per la resta de negocis.
 • Presenta una renda neta d'activitats econòmiques igual o superior a 18.000€ i inferior a 24.000€ i
 • Una xifra de negoci en l'exercici ecònomic anterior inferior a 150.000€ si exerceix una activitat professional/empresarial, o a 300.000€ per la resta de negocis.

125% del Salari Global Mensual Mitjà - Cotització de 572,35€

Administrador de societats Titular d'una autorització de professió titulada, d'un comerç o indústria o d'una explotació agrícola o ramadera
 • Presenta una renda neta d'activitats econòmiques superior a 40.000€ o bé,
 • Una xifra de negoci en l'exercici econòmic anterior superior a 400.000€ si la societat exerceix una activitat professional/empresarial o a 800.000€ per la resta de negocis.
 • Presenta una renda neta d'activitats econòmiques superior a 40.000€ o bé,
 • Una xifra de negoci en l'exercici econòmic anterior superior a 200.000€ si exerceix una activitat professional/empresarial, o a 400.000€ per la resta de negocis.

137,5% del Salari Global Mensual Mitjà - Cotització de 629,58€

Administrador de societats Titular d'una autorització de professió titulada, d'un comerç o indústria o d'una explotació agrícola o ramadera
 • Presenta una renda neta d'activitats econòmiques superior a 50.000€ i,
 • Una xifra de negoci en l'exercici econòmic anterior superior a 400.000€ si la societat exerceix una activitat professional/empresarial o a 800.000€ per la resta de negocis.
 • Presenta una renda neta d'activitats econòmiques superior a 50.000€ i,
 • Una xifra de negoci en l'exercici econòmic anterior superior a 200.000€ si exerceix una activitat professional/empresarial, o a 400.000€ per la resta de negocis.

Als efectes del que està previst a l'article 101 de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social, es consideren activitats relacionades amb serveis professionals i empresarials les activitats econòmiques que no siguin comercials. Són activitats comercials les que consisteixen en el lliurament de béns, sense que aquests béns hagin estat objecte de transformació prèvia.


La resta de persones que exerceixin una activitat per compte propi, cotitzen sobre el 100% del salari mensual global mitjà cotitzat de l'any anterior. 

Els administradors de societats que exerceixen activitats pròpies del negoci de la societat que administren o no poden gaudir de cap base de cotització reduïda, s'han d'acollir a la base de cotització del 100% del salari mensual global mitjà cotitzat de l'any anterior o del 125%, 137,5% si compleixen els requisits pertinents.

Les persones assegurades que exerceixin una activitat per compte propi i tinguin reconeguda una reducció de la seva cotització d'acord amb la legislació anterior, mantindran la reducció fins que es completi el període durant el qual els ha estat concedida. 
 

Per sol·licitar la reducció de la base de cotització del compte propi per inici d’activitat 

Lliurar la sol·licitud a l’Àrea de Control Administratiu 

Les cotitzacions de les persones que exerceixen una activitat per compte propi les satisfà directament la persona interessada.

El pagament de les cotitzacions s'efectua del dia 10 al 15 de cada mes mitjançant un càrrec efectuat al compte bancàri comunicat a la CASS. 

La CASS liquida la cotització de les persones que exerceixen una activitat per compte propi mensualment i pel mateix import de la darrera declaració.

Procediment

Declaració ordinària

Durant el mes de gener l'assegurat per compte propi pot fer una declaració ordinària en la que demana el percentatge que creu que ha de cotitzar. Aquesta declaració no implica regularitzacions. La CASS aplicarà el percentatge que sol·liciti a partir del mes gener. En cas de que no faci aquesta declaració ordinària, la CASS aplicarà el mateix percentatge que tenia en el mes de desembre de l'any immediatament anterior. 

Declaració extraordinària

La resta de l'any l'assegurat per compte propi pot fer una única declaració extraordinària.

 • Les persones que exerceixen una activitat econòmica per compte propi poden regularitzar les cotitzacions efectuades des de l'inici de l'any natural a través d'una declaració extraordinària amb la Certificació electrònica de Govern. La modificació pren efecte des del dia 1 de gener de l'any corrent. No genera recàrrecs si s'efectua no més tard del 31 de juliol de l'any en curs.
 • Si la declaració extraordinària s'efectua més tard del 31 de Juliol de l'any en curs:
  • Si l'assegurat per compte propi modifica la seva quota per un percentatge de cotització superior al que tenia fins a la data de sol·licitud, la modificació pren efecte des del dia 1 de gener de l'any corrent. Generarà recàrrecs i interessos pels mesos declarats en què la base de cotització havia de ser superior.
  • Si l'assegurat per compte propi pot beneficiar-se d'una base de cotització inferior al 100%, la modificació pren efecte des del mes en que s'ha sol·licitat. 

Manca de declaració

 • Un cop rebudes les dades econòmiques des del Departament de Tributs i Fronteres, si la quota ha de ser superior, la CASS modificarà el percentatge. La modificació pren efecte des del dia 1 de gener de l'any corrent. Generarà recàrrecs i interessos pels mesos declarats en què la base de cotització havia de ser superior.
 • Un cop rebudes les dades econòmiques des del Departament de Tributs i Fronteres, si la quota pot ser inferior, la CASS no modificarà el percentatge. Fent la declaració voluntària mitjançant el Certificat electrònic Nacional de Govern, l'assegurat per compte propi pot beneficiar-se de les quotes eventualment proposades. La modificació pren efecte des del mes en que es sol·licita. 
 • A manca de declaració es liquida sobre la base del 100%, sense perjudici dels recàrrecs i interessos corresponents. 

Regularització d'ofici de cotitzacions

 • La CASS pot modificar l'import de la base de cotització (amb les dades econòmiques de l'exercici anterior comunicades a final d'any pel Departament de Tributs i Fronteres o bé amb les constatacions efectuades a la CASS) quan la base de cotització aplicable és inferior a la que correspondria.
 • La CASS modifica l'import de la cotització amb efectes a partir del dia 1 de gener de l'any corrent. Aquesta modificació genera recàrrecs i interessos pels mesos declarats en què la base de cotització havia de ser superior.

Qualsevol modificació de les bases o del percentatge de cotització a la branca general o de les quantitats indicades en euros es pot portar a terme per la Llei del pressupost per a cada exercici econòmic.

Certificat Electrònic Nacional de Govern

El Certificat Electrònic Nacional del Govern es sol·licita presencialment  en les Oficines de Tràmits de l’edifici administratiu del Govern amb el passaport o document d'identitat. 

Un cop activat aquest servei, l'assegurat per compte propi podrà accedir al seu compte online mitjançant la pàgina web de la CASS.

Podrà consultar les diferents quotes eventualment proposades segons les seves dades econòmiques i fer la declaració de la seva base de cotització. 

Si el treballador per compte propi autoritza a una empresa i/o persona física per fer la declaració de la seva base de cotització i qualsevol tramitació relacionada amb el compte propi, el titular del Certificat Electrònic Nacional serà la persona autoritzada. 

 • En cas que l'assegurat per compte propi vulgui autoritzar una empresa i/o una persona física per realitzar tràmits pel portal web de la CASS:
  Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari (CASS-0167)
 • Si la persona autoritzada vol delegar a un assalariat de la seva empresa per realitzar tràmits pel portal web de la CASS:
  Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari (CASS-0166)
 • En cas que l'assegurat per compte propi o la persona autoritzada vulgui revocar l'autorització per realitzar tràmits pel portal web de la CASS:
  Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari (CASS-0168-CS)

Lliurar les sol·licituds a l’Àrea d'Atenció al Públic.

 

La CASS pot concedir ajornaments o fraccionaments per al pagament de cotitzacions i altres deutes amb la seguretat social si els subjectes responsables del pagament ho sol·liciten.

La sol·licitud d'ajornament ha d'incloure la referència a la totalitat del deute existent en el moment en què es formalitzi, sigui quina sigui la seva naturalesa jurídica, inclosos els recàrrecs i els interessos, les costes i qualsevol tipus de despesa exigible.

Per més informació es pot posar en contacte amb l’Àrea de Control Administratiu al correu electrònic comptepropi@cass.ad