COTITZACIONS DE LES PERSONES QUE REALITZEN UNA ACTIVITAT PER COMPTE PROPI

Percentatges i quotes per als treballadors que realitzen una activitat per compte propi

Els treballadors que realitzen una activitat per compte propi tenen l'obligació de cotitzar des de l'inici i fins el cessament de l'activitat econòmica. En el cas de constitució de noves societats, l'obligació de cotitzar s'inicia transcorregut 30 dies naturals des de la inscripció en el Registre de Societats.

Han de cotitzar d'acord amb les bases de cotització previstes per la Llei 11/2023de la Seguretat Social, del 25%, 50%, 62,5%, 75%, 100%, 125% i 137,5% del salari global mensual mitjà de l'any anterior i d'acord amb els següents criteris:

 • La renda neta que obtenen per exercir la seva activitat empresarial o professional i,
 • La xifra de negocis vinculada a l'activitat econòmica relacionada amb serveis professionals i empresarials o activitats comercials quan es requereix. Tenen la consideració d'activitats relacionades amb serveis professionals i empresarials les que no siguin comercials. Són activitats comercials les que constitueixen en el lliurament de béns sense que aquests béns hagin estat objecte de transformació prèvia.

La renda neta es defineix en la Llei reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques. S'addicionen a la renda neta les retribucions a favor de les persones que treballin amb el titular de l'activitat o hi convisquin, sense que hi hagi relació laboral i que s'hagin deduït com a despeses. 

La xifra de negoci és la suma de les rendes íntegres d'activitat econòmica del titular de l'activitat per compte propi. 

 

En els supòsits de persones que desenvolupen una multi activitat, la base de cotització es calcula com segueix:

 • Si la persona és titular de diverses activitats previstes per l'article 19 a) de la Llei 17/08, de la Seguretat Social (persones que tenen una autorització d'exercici de professió titulada, titulars d'un comerç o indústria, titulars d'una explotació agrària o ramadera, inscrita al registre d'artistes professionals acreditats al Principat d'Andorra) per determinar la base de cotització se sumen les rendes netes i xifres de negoci de totes les activitats realitzades l'any immediatament anterior.
 • Si la persona realitza alhora activitats professionals o empresarials i activitats comercials, la suma de rendes netes i de les xifres de negoci es considera obtinguda en activitats professionals o empresarials. 
 • Si la persona és titular de diverses activitats previstes per l'article 19 b) de la Llei 17/08, de la Seguretat Social (administradors de societats), per determinar la base de cotització se sumen totes les rendes netes i es pren com xifra de negoci la suma de totes les societats que administrin quan es requereix.
 • Si algunes d'aquestes societats exerceixen activitats professionals o empresarials i d'altres no, per determinar la base de cotització es considera la xifra de negoci obtinguda com activitat professional o empresarial. 
 • Si la persona és titular de diverses activitats, incloses en més d'un dels apartats de l'article 19 de la Llei 17/08, de la Seguretat Social (administradors de societats que són al mateix temps persones que tenen una autorització d'exercici de professió titulada o bé, són titulars d'un comerç o indústria o bé són titulars d'una explotació agrària o ramadera o estan inscrits al registre d'artistes professionals acreditats al Principat d'Andorra), s'aplica la base de cotització més alta d'entre les que correspondrien a cadascun dels tipus d'activitats realitzades després de sumar les rendes netes de totes elles i sumar la xifra de negoci de les activitats del mateix tipus si es requereix. 

Les bases de cotització igual o superiors al 100%, si es compleixen els requisits, són obligatòries i han de ser declarades a la CASS. Les bases de cotització inferiors al 100% són opcionals a petició de la persona interessada sempre que es compleixin els requisits de la renda neta i de la xifra de negoci, si es requereix, de l'exercici econòmic anterior. 

Els socis que optin expressament per cotitzar dins d’aquest col·lectiu i la resta de persones que exerceixen una activitat econòmica per compte propi cotitzen sobre el 100% del salari mensual global mitjà cotitzat de l’any anterior.

L’assegurat pot acollir-se voluntàriament i a través de la declaració corresponent a una base de cotització superior a la que li pertocaria en aplicació dels requeriments de cadascun dels percentatges de reducció.

100% del Salari Global Mensual Mitjà - Cotització de 533,87€

Base de cotització global

Branca general
10%

Branca Jubilació
12%

Quota

2426,70€

242,67€

291,20€

533,87€

25% del Salari Global Mensual Mitjà - Cotització de 133,47€ - base DE COTITZACIÓ 606,68€

Titular d'una autorització de professió titulada, d'un comerç o indústria, d'una explotació agrícola o ramadera o que consti inscrita al registre d'artistes professionals

Càrrec d’Administrador de societat

 • Presenta una renda neta d'activitats econòmiques inferior a 6.000€
 • I alhora és:
  • persona assalariada amb salari mínim,
  • o titular d'una pensió de jubilació de la CASS o d'un país de conveni,
  • o beneficiària d'una pensió d'invalidesa derivada d'accident no laboral o malaltia comuna de grup 1.
    
 • No ha obtingut una remuneració per aquesta activitat o presenta una renda neta d'activitats econòmiques inferior a 6.000€ 

Càrrec d’Administrador i soci únic de societat

Càrrec d’Administrador i  és soci de la mateixa juntament amb familiars de fins a segon grau

 • No ha obtingut una remuneració per aquesta activitat o presenta una renda neta d'activitats econòmiques inferior a 6.000€ i
 • Una xifra de negoci en l'exercici econòmic anterior inferior a 300.000€ si la societat exerceix una activitat professional/empresarial o 600.000€ per la resta de negocis.
 • No ha obtingut una remuneració per aquesta activitat o presenta una renda neta d'activitats econòmiques inferior a 6.000€ i
 • Una xifra de negoci en l'exercici econòmic anterior inferior a 300.000€ si la societat exerceix una activitat professional/empresarial o  600.000€ per la resta de negocis

25%del salari global mensual mitjà per inici d'activitat O REPRESA DE L'ACTIVITAT- cotització de 133,47€ - base DE COTITZACIÓ 606,68€

Aquestes sol·licituds s'han de presentar a l'Àrea de Control Administratiu (Formulari CASS-0178).

 1. Si la persona es troba en els dotze mesos a comptar des de la data d'inici d'activitat. 
  Les persones que fan més d'una activitat per compte propi només es poden acollir a la base de cotització del 50% per inici d'activitat si totes les activitats compleixen el mateix requisit. 
  S'enten com a data d'inici de l'activitat d'un administrador de societats, la data d'inscripció de la constitució de la societat prop del Registre de Societats de Govern. 
 2. Si la persona es troba en els dotze mesos següents a la represa de la seva activitat després d’un període d’inactivitat: 
  • per raó de baixa de maternitat, de paternitat o d’adopció o per haver estat víctima de la violència de gènere. 
  • per raó de baixa mèdica derivada de malaltia comuna, d'accident laboral o de malaltia professional d'una durada:
   • de 12 mesos en el cas de persones majors de 30 i menors de 50 anys d’edat. 
   • de 6 mesos en el cas de persones majors de 50 i menors de 30 anys d’edat. 
   • de 3 mesos en el cas de persones amb discapacitat.

50% del Salari Global Mensual Mitjà - 
S'aplica el Salari mínim oficial de Govern, com a base de càlcul de la cotització, en el cas que el 50% del Salari Global Mensual Mitjà sigui inferior al Salari mínim oficial de Govern - Cotització de 302,78€ - base DE COTITZACIÓ 1.376,27 €

Titular d'una autorització de professió titulada, d'un comerç o indústria, d'una explotació agrícola o ramadera o que consti inscrita al registre d'artistes professionals

Càrrec d’Administrador de societat

 • Presenta una renda neta d'activitats econòmiques inferior a 12.000€
 • I no compleix els requisits de la base de cotització del 25%.
 • Presenta una renda neta d'activitats econòmiques igual o superior a 6.000€ i inferior a 12.000€ 

Càrrec d’Administrador i soci únic de societat

Càrrec d’Administrador i  és soci de la mateixa juntament amb familiars de fins a segon grau

 • Presenta una renda neta d'activitats econòmiques igual o superior a 6.000€ i inferior a 12.000€ i
 • Una xifra de negoci en l'exercici econòmic anterior inferior a 300.000€ si la societat exerceix una activitat professional/empresarial o 600.000€ per la resta de negocis.
 • Presenta una renda neta d'activitats econòmiques igual o superior a 6.000€ i inferior a 12.000€ i
 • Una xifra de negoci en l'exercici econòmic anterior inferior a 300.000€ si la societat exerceix una activitat professional/empresarial o 600.000€ per la resta de negocis

62,5% del salari global mensual mitjà -  cotització de 333,67€ - base DE COTITZACIÓ 1.516,69 €

Titular d'una autorització de professió titulada, d'un comerç o indústria, d'una explotació agrícola o ramadera o que consti inscrita al registre d'artistes professionals

Càrrec d’Administrador de societat

 • Presenta una renda neta d'activitats econòmiques igual o superior a 12.000€ i inferiori a 18.000€ 
 • Presenta una renda neta d'activitats econòmiques igual o superior a 12.000€ i inferior a 18.000€ 

Càrrec d’Administrador i soci únic de societat

Càrrec d’Administrador i  és soci de la mateixa juntament amb familiars de fins a segon grau

 • Presenta una renda neta d'activitats econòmiques igual o superior a 12.000€ i inferior a 18.000€ i
 • Una xifra de negoci en l'exercici econòmic anterior inferior a 300.000€ si la societat exerceix una activitat professional/empresarial o 600.000€ per la resta de negocis
 • Presenta una renda neta d'activitats econòmiques igual o superior a 12.000€ i inferior a 18.000€ i
 • Una xifra de negoci en l'exercici econòmic anterior inferior a 300.000€ si la societat exerceix una activitat professional/empresarial o 600.000€ per la resta de negocis

75% del Salari Global Mensual Mitjà - Cotització de 400,41€ - base DE COTITZACIÓ 1.820,03 €

Titular d'una autorització de professió titulada, d'un comerç o indústria, d'una explotació agrícola o ramadera o que consti inscrita al registre d'artistes professionals

Càrrec d’Administrador de societat

 • Presenta una renda neta d'activitats econòmiques igual o superior a 18.000€ i inferior a 24.000€
 • Presenta una renda neta d'activitats econòmiques igual o superior a 18.000€ i inferior a 24.000€

Càrrec d’Administrador i soci únic de societat

Càrrec d’Administrador i  és soci de la mateixa juntament amb familiars de fins a segon grau

 • Presenta una renda neta d'activitats econòmiques igual o superior a 18.000€ i inferior a 24.000€ i
 • Una xifra de negoci en l'exercici econòmic anterior inferior a 300.000€ si la societat exerceix una activitat professional/empresarial o 600.000€ per la resta de negocis.
 • Presenta una renda neta d'activitats econòmiques igual o superior a 18.000€ i inferior a 24.000€ i
 • Una xifra de negoci en l'exercici econòmic anterior inferior a 300.000€ si la societat exerceix una activitat professional/empresarial o 600.000€ per la resta de negocis.

125% del Salari Global Mensual Mitjà - Cotització de 667,34€ - base DE COTITZACIÓ 3.033,38 €

Titular d'una autorització de professió titulada, d'un comerç o indústria, d'una explotació agrícola o ramadera o que consti inscrita al registre d'artistes professionals

Càrrec d’Administrador de societat

 • Presenta una renda neta d'activitats econòmiques superior a 40.000€ 
 • Presenta una renda neta d'activitats econòmiques superior a 40.000€ 

Càrrec d’Administrador i soci únic de societat

Càrrec d’Administrador i  és soci de la mateixa juntament amb familiars de fins a segon grau

 • Presenta una renda neta d'activitats econòmiques superior a 40.000€ o bé,
 • Una xifra de negoci en l'exercici econòmic anterior superior a 400.000€ si la societat exerceix una activitat professional/empresarial o 800.000€ per la resta de negocis
 • Presenta una renda neta d'activitats econòmiques superior a 40.000€ o bé,
 • Una xifra de negoci en l'exercici econòmic anterior superior a 400.000€ si la societat exerceix una activitat professional/empresarial o 800.000€ per la resta de negocis

137,5% del Salari Global Mensual Mitjà - Cotització de 734,08€ - base DE COTITZACIÓ 3.336,71 €

Titular d'una autorització de professió titulada, d'un comerç o indústria, d'una explotació agrícola o ramadera o que consti inscrita al registre d'artistes professionals

Càrrec d’Administrador de societat

 • Presenta una renda neta d'activitats econòmiques superior a 50.000€ 
 • Presenta una renda neta d'activitats econòmiques superior a 50.000€ 

Càrrec d’Administrador i soci únic de societat

Càrrec d’Administrador i  és soci de la mateixa juntament amb familiars de fins a segon grau

 • Presenta una renda neta d'activitats econòmiques superior a 50.000€ o bé,
 • Una xifra de negoci en l'exercici econòmic anterior superior a 500.000€ si la societat exerceix una activitat professional/empresarial o 900.000€ per la resta de negocis.
 • Presenta una renda neta d'activitats econòmiques superior a 50.000€ o bé,
 • Una xifra de negoci en l'exercici econòmic anterior superior a 500.000€ si la societat exerceix una activitat professional/empresarial o 900.000€ per la resta de negocis.

Als efectes del que està previst a l'article 101 de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social, es consideren activitats relacionades amb serveis professionals i empresarials les activitats econòmiques que no siguin comercials. Són activitats comercials les que consisteixen en el lliurament de béns, sense que aquests béns hagin estat objecte de transformació prèvia.


La resta de persones que exerceixin una activitat per compte propi, cotitzen sobre el 100% del salari mensual global mitjà cotitzat de l'any anterior. 

La persona que realitza una activitat per compte propi pot acollir-se voluntàriament a una base de cotització superior a la que li correspondria en aplicació dels apartats anteriors.

Per sol·licitar la reducció de la base de cotització del compte propi per inici d’activitat 

Lliurar la sol·licitud a l’Àrea de Control Administratiu 

Poden sol·licitar la base de cotització reduïda del 25% aquelles persones que es troben en els dotze primers mesos següents a la represa de la seva activitat després d’un període d’inactivitat per raó de:

 • Descans per maternitat, per paternitat o adopció o per haver estat víctimes de la violència de gènere.
 • Per raó de baixa mèdica derivada de malaltia comuna, d’accident laboral o de malaltia professional d’una durada següent: 
  • de 12 mesos de baixa per les persones majors de 30 i menors de 50 anys d’edat. 
  • de 6 mesos de baixa per les persones majors de 50 i menors de 30 anys d’edat. 
  • de 3 mesos de baixa per les persones amb discapacitat. 

Les sol·licituds presentades transcorregut el termini de 30 dies naturals següents al dia en què es genera l’obligació de cotitzar i resoltes favorablement, tenen efectes a comptar de la seva data de presentació. Les sol·licituds presentades en el termini de 30 dies naturals tenen aplicació des del dia en què es genera l’obligació de cotitzar.

En cas de baixa laboral per un període inferior a 12 mesos, en el moment de l’alta, es continuarà aplicant la cotització reduïda fins a complir el període de dotze mesos.

La sol·licitud d’aquesta base de cotització ha d’anar acompanyada de la sol·licitud per complementar la base de cotització (Formulari CASS-0178) si la persona assegurada no cotitza en algun altre règim que li doni dret a la cobertura.

Per sol·licitar la reducció de la base de cotització del compte propi per represa de la seva activitat després d'un període d'inactivitat:

Lliurar la sol·licitud a l’Àrea de Control Administratiu 

Les cotitzacions de les persones que exerceixen una activitat per compte propi les satisfà directament la persona interessada.

El pagament de les cotitzacions s'efectua del dia 10 al 15 de cada mes mitjançant un càrrec efectuat al compte bancari comunicat a la CASS. 

La CASS liquida la cotització de les persones que exerceixen una activitat per compte propi mensualment i pel mateix import de la darrera declaració presentada.

Procediment

Declaració ordinària

Durant el mes de gener l'assegurat per compte propi pot fer una declaració ordinària en la que demana el percentatge que creu que ha de cotitzar en funció de les dades econòmiques de l'any immediatament anterior. Aquesta declaració no implica regularitzacions. La CASS aplicarà el percentatge que sol·liciti a partir del mes de gener. En cas de que no faci aquesta declaració ordinària, la CASS aplicarà el mateix percentatge que tenia en el mes de desembre de l'any anterior. 

declaració adaptativa

A partir de l’any 2024 l'assegurat per compte propi pot fer una declaració adaptativa en la que demana el percentatge que creu que ha de cotitzar en funció de les dades econòmiques de l’anualitat en curs

Aquesta declaració es pot sol·licitar si la renda neta de les activitats o, en el seu cas la xifra de negoci de les societats que administra, és almenys un 25% inferior a la corresponent pel mateix període de l’exercici anterior.

Es podrà presentar tres vegades en el mateix any:

 • Durant el mes d’abril tenint en compte les dades econòmiques del primer trimestre.
 • Durant el mes juliol tenint en compte l’import total obtingut dels dos primers trimestres.
 • Durant el mes d’octubre tenint en compte l’import total obtingut dels tres primers trimestres.

Per determinar la base de cotització que es pot sol·licitar es multiplica la renda neta de les activitats o, en el seu cas la xifra de negoci de les societats que administra durant el període de referència, pels següents factors:

 • Per 4 quan la declaració es presenta el mes d’abril
 • Per 2, quan la declaració es presenta el mes de juliol
 • Per 1,333 quan la declaració es presenta el mes d’octubre

Aquesta declaració no implica regularitzacions de les cotitzacions efectuades anteriorment perquè s’aplica a partir del mes en què se sol·licita.

En arribar al gener de l’any següent, en funció de les dades econòmiques del tancament de l’any, si la base de cotització havia de ser superior s’ha de regularitzar els períodes afectats per la declaració adaptativa.

Declaracions extraordinàries

 • L'assegurat per compte propi pot fer una declaració extraordinària en funció de les dades econòmiques de l'any immediatament anterior.
  • Les persones que exerceixen una activitat econòmica per compte propi poden regularitzar les cotitzacions efectuades des de l'inici de l'any natural a través d'una declaració extraordinària amb la Certificació electrònica de Govern. La modificació pren efecte des del dia 1 de gener de l'any corrent. No genera recàrrecs si s'efectua no més tard del 31 de juliol de l'any en curs.
  • Si la declaració extraordinària s'efectua més tard del 31 de Juliol de l'any en curs:
   • Si l'assegurat per compte propi modifica la seva quota per un percentatge de cotització superior al que tenia fins a la data de sol·licitud, la modificació pren efecte des del dia 1 de gener de l'any corrent. Generarà recàrrecs i interessos pels mesos declarats en què la base de cotització havia de ser superior.
   • Si l'assegurat per compte propi pot beneficiar-se d'una base de cotització inferior al 100%, la modificació pren efecte des del mes en que s'ha sol·licitat. 
 • L’assegurat que hagi optat per fer una declaració adaptativa haurà de regularitzar les cotitzacions afectades per aquesta declaració si, al finalitzar l’any, l’import final obtingut de renda neta de les activitats o, en el seu cas la xifra de negoci de les societats que administra li és d’aplicació un percentatge de cotització superior al declarat inicialment. 
  Aquesta regularització no genera recàrrecs ni interessos si s’efectua abans del 31 de gener de l’any subsegüent i no genera recàrrecs si es realitza no més tard del 31 de juliol.

Manca de declaració

 • Un cop rebudes les dades econòmiques des del Departament de Tributs i Fronteres, si la quota ha de ser superior, la CASS modificarà el percentatge. La modificació pren efecte des del dia 1 de gener de l'any corrent. Generarà recàrrecs i interessos pels mesos declarats en què la base de cotització havia de ser superior.
 • Un cop rebudes les dades econòmiques des del Departament de Tributs i Fronteres, si la quota pot ser inferior, la CASS no modificarà el percentatge. Fent la declaració voluntària mitjançant el Certificat electrònic Nacional de Govern, l'assegurat per compte propi pot beneficiar-se de les quotes eventualment proposades.
 • A manca de declaració es liquida sobre la base del 100%, sense perjudici dels recàrrecs i interessos corresponents. 

Regularització d'ofici de cotitzacions

 • La CASS pot modificar l'import de la base de cotització (amb les dades econòmiques de l'exercici anterior comunicades a final d'any pel Departament de Tributs i Fronteres o bé amb les constatacions efectuades a la CASS) quan la base de cotització aplicable és inferior a la que correspondria.
 • La CASS modifica l'import de la cotització amb efectes a partir del dia 1 de gener de l'any corrent. Aquesta modificació genera recàrrecs i interessos pels mesos declarats en què la base de cotització havia de ser superior.

Qualsevol modificació de les bases o del percentatge de cotització a la branca general o de les quantitats indicades en euros es pot portar a terme per la Llei del pressupost per a cada exercici econòmic.

Certificat Electrònic Nacional de Govern

El Certificat Electrònic Nacional del Govern es sol·licita presencialment a les Oficines de Tràmits de l’edifici administratiu del Govern amb el passaport o document d'identitat. 

Un cop activat aquest servei, l'assegurat per compte propi podrà accedir al seu compte online mitjançant la pàgina web de la CASS.

Podrà consultar les diferents quotes eventualment proposades segons les seves dades econòmiques i fer la declaració de la seva base de cotització. 

Si el treballador per compte propi autoritza a una empresa i/o persona física per fer la declaració de la seva base de cotització i qualsevol tramitació relacionada amb el compte propi, el titular del Certificat Electrònic Nacional serà la persona autoritzada. 

Accés Certificat Electrònic Nacional de Govern

Poden ser beneficiaries d’una reducció de la quota de compte propi les persones que compleixen amb les següents condicions:

 • Desenvolupar una activitat econòmica en tant que:
  • Persona física que realitza una activitat econòmica per compte propi al Principat d’Andorra. 
  • Administrador de societat mercantil si exerceix les activitats pròpies del negoci de la societat que administra.
  • Persona que té un contracte de parceria.
 • Complir un dels següents supòsits:
  • Tenir a càrrec seu menors de fins a 12 anys, inclosa aquesta edat. 
  • Tenir a càrrec seu un familiar, fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, en situació de dependència amb grau 3 o superior, degudament acreditada. 
  • Tenir a càrrec seu un familiar, fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, amb grau de discapacitat greu o molt greu, degudament acreditada. 
 • Complir cumulativament els següents requisits:
  • No tenir cap tipus de deute amb la Seguretat Social. 
  • Estar donat d’alta a la seguretat social amb una antelació mínima de vint-i-quatre mesos i haver cotitzat els darrers vint-i-quatre mesos com assalariat o persona que realitza una activitat per compte propi. 
  • Contractar una nova persona assalariada per desenvolupar les funcions i prestacions que porta a terme la persona que realitza una activitat per compte propi, i mantenir-la contractada durant el període en què es gaudeix de la reducció de quota. En cas de resolució del contracte laboral, pel manteniment de la reducció de quota és necessària la contractació d’una nova persona assalariada en el mateix mes en què s’hagi produït la resolució del contracte laboral. 

Base de cotització

Reducció quota amb contracte de jornada legal ordinària

Reducció quota amb contracte de meitat* jornada legal ordinària

137,5%

50%

25%

125%

50%

25%

100%

50%

25%

75%

100%

50%

62,5%

100%

50%

50%

100%

50%

25%

100%

50%

* si el contracte laboral estableix un volum d’hores superior a 20 i inferior a 40, s’assimila a un contracte laboral de meitat de jornada legal ordinària.

La reducció de quota és aplicable des de la data de sol·licitud. El beneficiari de la reducció estarà obligat a retornar-la en cas d’incompliment d’un dels requisits anteriorment detallats.

La sol·licitud (Formulari CASS-0219) ha d’anar acompanyada de tota la documentació que acrediti el compliment dels requisits.

Els recàrrecs s’imposen un cop ha transcorregut el termini de pagament i no s’ha produït l'ingrés de la cotització. 

Càlcul dels recàrrecs

Cotitzacions anteriors a Juliol 2022

Durant els 6 primers mesos d’impagament és el 0,05% per cada dia de retard sobre l'import de les cotitzacions degudes. Transcorregut el termini de sis mesos s'aplica un recàrrec del 20% sobre l'import impagat.  Aquest import a partir de la data de l’inici del procediment de constrenyiment (ha finalitzat el termini voluntari de pagament del deute i s’inicia el període executiu) i fins a la data de pagament del deute, merita un interès moratori equivalent al doble de l'interès legal establert per cada any a la Llei de pressupost general.

Si el retard en el pagament de cotitzacions és degut a un error administratiu de la CASS, s'anul·la.

En el supòsit de bona fe i absència de negligència greu o reincidència, els recàrrecs es redueixen fins a un 50% sempre que l'infractor ingressi l'import de la liquidació de les cotitzacions degudes abans que el requereixi la CASS. Es redueix en un 30% si l’infractor ingressa l’import de la liquidació en el termini de 10 dies a comptar del requeriment.

Cotitzacions a partir de l'1 de juliol del 2022

Els recàrrecs es generen en funció del temps transcorregut entre el termini legal de pagament de les cotitzacions i la data de pagament efectiu.

 • Si ha transcorregut un termini inferior o igual a un mes, el recàrrec és del 5% de l'import ingressat fora de termini
 • Si ha transcorregut un termini comprès entre un mes i un dia i sis mesos, el recàrrec és del 10% de l'import ingressat fora de termini
 • Si ha transcorregut un termini superior a sis mesos, el recàrrec és del 20% de l'import ingressat fora de termini

La CASS pot concedir ajornaments o fraccionaments per al pagament de cotitzacions i altres deutes amb la seguretat social si els subjectes responsables del pagament ho sol·liciten.

La sol·licitud d'ajornament ha d'incloure la referència a la totalitat del deute existent en el moment en què es formalitzi, sigui quina sigui la seva naturalesa jurídica, inclosos els recàrrecs i els interessos, les costes i qualsevol tipus de despesa exigible.

Per més informació es pot posar en contacte amb l’Àrea de Control Administratiu al correu electrònic comptepropi@cass.ad