Accés a CASS Online

Indentifiqui's amb:

Certificat Electrònic Nacional

CERTIFICAT ELECTRÒNIC
DE GOVERN

Assegurat/da, patró domèstic, empresari/a i treball per compte propi

CASS Online

NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ
PERSONAL CASS (PIN)

Assegurat/da, patró domèstic, empresari/a i treball per compte propi

Certificat Digital CASS


CERTIFICAT DIGITAL CASS 

Empresari/a i treball per compte propi

 

amb el  certificat electrònic de Govern:

​​què pot consultar i obtenir

 • La informació més rellevant com assegurat directe o assegurat indirecte. 
 • El detall de la seva situació actual. 
 • Les seves dades personals.
 • El detall de les baixes mèdiques presentades. 
 • L'abonament de les prestacions mèdiques, pensions i salaris. 
 • L'historial dels tràmits sol·licitats pel portal web. 
 • L'històric de relacions de metges referents. 
 • Les pàgines d'informació per millorar i acompanyar la seva navegació. 
 • Entre d'altres...

què pot gestionar i tramitar

 • La modificació de les seves dades personals. 
 • L'assignació o canvi del metge referent. 
 • El certificats següents: 
  • El certificat de cobertura sanitària d'un assegurat.
  • El certificat d'estudiant de 25 a 30 anys.
 • Els desplaçaments següents: 
  • El formulari de desplaçament, per a prestacions d'assistència sanitària en cas d'urgència als països de conveni.
  • El volant mèdic a l'estranger, d'Assistència sanitària i d'altres centres convencionats amb la CASS. 
 • Els extractes següents: 
  • L'extracte de pròrrogues i pagaments d'incapacitat temporal. 
  • L'extracte d'ingressos. 
  • L'extracte de punts. 
  • L'informe de vida laboral
 • La descàrrega del llistat de prestacions de reembossament i de les còpies dels fulls de prestacions mèdiques. 
 • El detall assegurat suspensió temporal contracte treball/reducció jornada laboral.
 • Entre d'altres...

​​​​​​​

​què pot consultar i obtenir

 • La informació més rellevant com a declarant.
 • Les cotitzacions pendents de declarar.
 • Els pagaments pendents.
 • Les incapacitats temporals actives.
 • Entre d’altres...

què pot gestionar i tramitar

 • La modificació de les seves dades del declarant.
 • La declaració de la base de cotització del compte propi.
 • Entre d’altres... 

A partir d'ara té disponible la informació més rellevant com a declarant (empresa i treballador/a de per compte propi) i l'actualització del tràmit de la declaració de la base de cotització del compte propi.

El Certificat electrònic Nacional es sol·licita presencialment en les Oficines de Tràmits de l’edifici administratiu del Govern amb el passaport o document d'identitat.

amb EL número d'identificació personal cass (PIN):

​​què pot consultar i obtenir

 • La informació més rellevant com assegurat directe o assegurat indirecte. 
 • El detall de la seva situació actual. 
 • Les seves dades personals.
 • El detall de les baixes mèdiques presentades. 
 • L'abonament de les prestacions mèdiques, pensions i salaris. 
 • L'historial dels tràmits sol·licitats pel portal web. 
 • L'històric de relacions de metges referents. 
 • Les pàgines d'informació per millorar i acompanyar la seva navegació. 
 • Entre d'altres...

què pot gestionar i tramitar

 • La modificació de les seves dades personals. 
 • L'assignació o canvi del metge referent. 
 • El certificats següents: 
  • El certificat de cobertura sanitària d'un assegurat.
  • El certificat d'estudiant de 25 a 30 anys.
 • Els desplaçaments següents: 
  • El formulari de desplaçament, per a prestacions d'assistència sanitària en cas d'urgència als països de conveni.
  • El volant mèdic a l'estranger, d'Assistència sanitària i d'altres centres convencionats amb la CASS. 
 • Els extractes següents: 
  • L'extracte de pròrrogues i pagaments d'incapacitat temporal. 
  • L'extracte d'ingressos. 
  • L'extracte de punts. 
  • L'informe de vida laboral
 • La descàrrega del llistat de prestacions de reembossament i de les còpies dels fulls de prestacions mèdiques. 
 • El detall assegurat suspensió temporal contracte treball/reducció jornada laboral.
 • Entre d'altres...

L’assegurat pot sol·licitar l’accés personal:

 • Personant-se a les oficines de la CASS amb un document d’identificació

Per sol·licitar-lo a les oficines de tràmits del Comú i recollir-lo a les 48h:

El pot sol·licitar una altra persona, lliurant a les oficines de la CASS o a les oficines de tràmits del Comú, la documentació següent:

amb EL Certificat Digital casS:

​​què pot consultar i obtenir

 • La informació més rellevant com a declarant. 
 • Les situacions d’incapacitats temporals.
 • La llista d'empleats.
 • L'estat de les seves cotitzacions i recàrrecs.
 • Entre d'altres ...

què pot gestionar i tramitar

 • La modificació de les seves dades de declarant.
 • La declaració i el pagament del full de cotització.
 • El pagament de l'IRPF.
 • La primera matriculació dels empleats.
 • L'alta i baixa dels empleats.
 • La declaració d'accident laboral.
 • La signatura de l'alta mèdica.
 • Entre d'altres... 

1r. Pas: Omplir el formulari de sol·licitud

Omplir tots els camps i un cop enviades les dades a la CASS, no oblidar la contrasenya i el número de referència de la petició.

Obre el formulari de sol·licitud

2n. Pas: Sol·licitar cita prèvia i presentar-se a l’Àrea d'Atenció al Públic de la CASS per efectuar el registre i signar el contracte amb la documentació següent:

Empresa
 • Document d'identificació
Si es té més d'una empresa o societat s'han de presentar els documents per a cadascuna.

 

Professional liberal
 • Document d'identificació

 

Comunitat de propietaris
 • Acta de la comunitat on figura el representant
 • Document d'identitat

 

Patrons domèstics
 • Document d'identificació
 • En el cas que el patró domèstic autoritzi una persona a tenir accés al seu certificat digital cal presentar i signar el Formulari CASS-0126
Recordeu que en el cas de patrons domèstics, el número de cens declarant i tramitador ha de ser el mateix.

 

Persones jurídiques autoritzades a fer tràmits per tercers
 • Document d'identificació del titular de l'empresa que autoritza

 

El sol·licitant del certificat digital que signarà el contracte amb la CASS, ha de ser titular administratiu o persona autoritzada per poders notarials (presentarels poders notarials).

Pot venir a sol·licitar i recollir el contracte del certificat digital una altra persona amb el Formulari CASS-0007 degudament omplert i signat. El responsable ha de signar i el contracte i s'ha de tornar a presentar a les oficines de la CASS. 

 

Introduir la referència (número de contracte del certificat digital) i la contrasenya.

Per qualsevol incidència, pot personar-se amb cita prèvia al Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU) a planta baixa de la CASS, trucar al 870 871 o enviar un email a cau@cass.ad.