Prestació econòmica de jubilació

L’atorgament de la prestació econòmica per jubilació consisteix en una pensió vitalícia o un capital depenent del nombre de mensualitats cotitzades.
Cobreix la situació de pèrdua d’ingressos per cessament del treball o l’activitat econòmica derivada de l’edat.

No s’atribueix automàticament, és necessari fer la sol·licitud.

 

Requisits per sol·licitar la prestació econòmica de jubilació

Capital de jubilació

Pensió de jubilació

Haver complert 65 anys.

Haver complert 65 anys.

Haver cotitzat a la branca jubilació entre 5 i 15 anys.

Haver cotitzat a la branca jubilació almenys 15 anys.

La persona assegurada beneficiària d'una pensió de jubilació d'un import igual o inferior al 15% del salari mínim oficial, pot escollir de rebre una pensió mensual o un capital de jubilació.

Pensió de jubilació anticipada
(abans del 65 anys)

Pensió de jubilació retardada
(després dels 65 anys)

Haver complert els 61 anys.

Continuar cotitzant a la branca general i de jubilació fins al moment de la jubilació efectiva.

Acreditar un període de més de 40 anys de cotització efectiva.

 

Possibilitat de mantenir l'activitat per compte propi amb les següents condicions:

 • No constar d’alta laboral com a assalariat
 • Ser titular d'una autorització de professió titulada, d'un comerç o indústria o d'una explotació agrícola o ramadera, o ser soci a administrador únic d'una societat mercantil sempre que exerceixi activitats pròpies del negoci de la societat que administra.
 • Contractar una nova persona assalariada, a temps parcial o complet i mantenir-la contractada durant el període de jubilació anticipada.

Compatibilitat amb una activitat laboral
Excepte en el supòsit definit anteriorment, si la persona beneficiària d'una pensió de jubilació anticipada inicia, després que se li concedeixi la pensió, una activitat assalariada o per compte propi, ja sigui a Andorra o a l'estranger, el pagament de la pensió se suspens fins que cessi l'activitat laboral.

 
 • Si s’ha cotitzat a Espanya, França o Portugal (països amb conveni bilateral de Seguretat Social), s'ha de presentar a la CASS la documentació acreditativa, per sol·licitar la corresponent prestació de jubilació a l’Organisme competent
 • Si no es reuneix el període de cotització establert per tenir dret a la prestació a Andorra i s’ha cotitzat a Espanya, França o Portugal, es poden totalitzar els mesos cotitzats fins a arribar al període previst


Càlcul de l'import de la pensió

Veure conceptes considerats i fórmules de càlcul de la pensió de jubilació previstes a l'article 200

Simulador de Pensió de Jubilació

Veure simulador

Pagament de la prestació econòmica de jubilació

Capital de jubilació

Pensió de jubilació

Es retornen a la persona assegurada les cotitzacions efectuades a la branca jubilació actualitzades d'acord amb l'IPC. No s'aplica cap actualització de les cotitzacions per retornar durant el període corresponent als 24 mesos anteriors a l’any en què s’atorga el capital de jubilació.

Es realitza a partir dels 65 anys sempre que es sol·liciti en el termini de 3 mesos. Transcorregut aquest termini, el pagament s’inicia a comptar de la presentació de la sol·licitud.

Es percep d’una sola vegada.

Es tenen en compte els punts de jubilació adquirits.

El dret a percebre el capital prescriu als 3 anys a comptar del compliment dels 65 anys.

S’abona amb 12 mensualitats vitalícies.

 

Permet exercir una activitat professional, sense renunciar al cobrament de la pensió de jubilació

La prestació econòmica és compatible amb la pensió de viduïtat.

 

Pensió de jubilació anticipada
(abans del 65 anys)

Pensió de jubilació retardada
(després dels 65 anys)

Quedarà reduïda en aplicació d’un coeficient tècnic reductor del 7% sobre la pensió resultant per cada any que manqui fins als 65 anys. Aquesta reducció serà definitiva

Pot percebre un capital o una pensió vitalícia.

Per als treballadors de compte propi que compleixin les condicions també s’aplicarà una reducció del: 

 • 50% si la persona assalariada es contracta a meitat de jornada laboral.
 • 20% si la persona assalariada es contracta a jornada completa.

 

Es tenen en compte els punts de jubilació adquirits.

S’abona amb 12 mensualitats vitalícies.

La prestació econòmica és compatible amb la pensió de viduïtat.

Si es resideix a l'estranger, per a mantenir el pagament de la pensió s’ha de presentar un certificat oficial de Fe de Vida, dues vegades a l’any, els mesos de maig i novembre.

 

Per sol·licitar la prestació de jubilació

 • Si es resideix a Andorra presentar la sol·licitud a l’Àrea d'Atenció al Públic 
 • Si es resideix a Espanya, França o Portugal, presentar la sol·licitud a les oficines de la Seguretat Social de la localitat de residència
 • Si es resideix a un país estranger que no és Espanya, França o Portugal, posar-se en contacte amb la CASS
   

Documentació a presentar:

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0081
 • Passaport o document d’identitat
 • Número de compte IBAN
 • Documentació acreditativa de l’activitat a Espanya, França o Portugal o informe laboral si es disposa
 • Documentació acreditativa de la representació legal, si escau
 • Certificat de Fe de Vida emesa per un Organisme oficial, si escau

Documentació a presentar per sol·licitar des d'Andorra la prestació de jubilació d'un país de conveni:

 • Empleni i imprimeixi el següent formular: Formulari CASS-0193
 • Certificat de residència fiscal en Andorra
 • Informe laboral
 • Carnet d'afiliació a la Seguretat Social dels països on hagueu treballat, si es disposa