Pensions de reversió (viduïtat i orfenesa)

Les pensions de reversió són destinades a compensar la pèrdua de guanys resultants de la defunció de la persona assegurada directa.

Existeixen dos tipus de pensions de reversió: viduïtat i orfenesa.

Pensió de viduïtat

Requisits per tenir dret a la pensió de viduïtat

 • La persona assegurada difunta per motiu de malaltia comuna o accident no laboral ha d’haver cotitzat un període de carència establert en funció de l’edat del difunt en el moment del fet causant
Edat del difunt Carència
Menor de 30 anys Haver cotitzat 36 mesos en els últims 48 mesos abans del fet causant, tant a la branca general com a la branca jubilació.
Major de 30 anys

 

Haver cotitzat 60 mesos en els últims 72 mesos abans del fet causant, tant a la branca general com a la branca jubilació.
En qualsevol cas, si la persona difunta ha cotitzat 15 anys a la branca general i a la branca de jubilació, genera dret a una pensió de viduïtat.
Si la persona assegurada difunta es titular d'una pensió de jubilació en el moment de la defunció i ha cotitzat seixanta mesos tant a la branca general com a la branca de jubilació, genera el dret a pensió de viduïtat.
 • Computaran com a períodes efectius de cotització aquells en què la persona assegurada difunta hagi estat inscrita com a demandant en el Servei d’Ocupació
 • Si s’ha cotitzat a Espanya, França o Portugal (països amb conveni bilateral de Seguretat Social), s'ha de presentar a la CASS la documentació acreditativa, per sol·licitar la corresponent prestació de viduïtat a l’Organisme competent
 • Si no es reuneix el període de cotització establert per tenir dret a la prestació a Andorra i s’ha cotitzat a Espanya, França o Portugal, es poden totalitzar els mesos cotitzats fins a arribar al període previst
 • Quan la defunció tingui per motiu un accident laboral o una malaltia professional, no es requereix un període mínim de cotització

Requisits per percebre la pensió de viduïtat temporal o vitalícia.

Pensió de viduïtat temporal Pensió de viduïtat vitalícia
Les vídues o els vidus de menys de 50 anys al moment de la defunció de la persona assegurada. Les vídues o els vidus de 50 anys o més en el moment de la defunció de la persona assegurada.
Les vídues o els vidus de 50 anys i menys de 55 anys. Han de formar una unió per matrimoni o parella estable amb la persona assegurada en el moment de la defunció, d’una vigència igual o superior a 10 anys. En aquest cas poden optar per cobrar una pensió vitalícia i no tenen dret a percebre la pensió de viduïtat temporal.

Defunció derivada d’accident de treball o malaltia professional:

 • Si el cònjuge supervivent o la persona que estava unida a aquella formant una unió estable de parella té menys de 55 anys, li correspon una pensió de viduïtat temporal
 • Si el cònjuge supervivent o la persona que estava unida a aquella formant una unió estable de parella té més de 55 anys, pot optar entre:
  • Cobrar una pensió vitalícia igual a la meitat de la pensió de jubilació que cobrava o que hauria correspost a la persona difunta en el moment de la jubilació
  • Percebre una pensió temporal mensual per una durada de 60 mesos


Import de la pensió de viduïtat temporal o vitalícia

Pensió de viduïtat temporal Pensió de viduïtat vitalícia

La base de càlcul de la persona difunta:

 • En el cas que la persona difunta fos assalariada, la base de càlcul de la mitja dels 12 mesos treballats dins dels 24 mesos anteriors a la data del fet causant.
 • En el cas que la persona difunta fos treballador per compte propi, la base de càlcul correspon al salari mitja global de la CASS de l’any immediatament anterior del fet causant.
 • En cas que la persona difunta es beneficiés d’una pensió de jubilació, la base del càlcul correspon a la seva pensió de jubilació .

La base de càlcul de la persona difunta:

 • En el cas que la persona difunta es beneficiés d’una pensió de jubilació, la base del càlcul correspon a la pensió de jubilació que cobrava o hagués cobrat.

L’import de la pensió:

 • És del 50% de la base de càlcul, amb un mínim del 60% i un màxim del 120% del salari mínim oficial.

L’import de la pensió:

 • És del 50% de la base de càlcul.
 • En el cas que la persona difunta tingués dret a capitalitzar la seva pensió de jubilació, la vídua o vidu tindrà dret a percebre la meitat del capital que hagués correspost al difunt.

Durada de la pensió de viduïtat temporal o vitalícia

Pensió de viduïtat temporal Pensió de viduïtat vitalícia
 • 30 mesos per a les vídues o els vidus de menys de 30 anys.
 • 54 mesos per a les vídues o els vidus de 30 anys o més i de menys de 45 anys.
 • 60 mesos per a les vídues o els vidus de 45 anys o més i de menys de 55 anys.
 • Durada vitalícia

Persones beneficiàries

 • Té dret a la pensió de viduïtat quan mor la persona assegurada: el cònjuge supervivent o la persona que estava unida a aquella formant una unió estable de parella en el moment de la defunció.
 • També tenen dret a la pensió de viduïtat temporal o a una pensió de viduïtat vitalícia, les persones que han estat vinculades a la persona assegurada difunta, per matrimoni o unió estable de parella i que existeixi separació, divorci o extinció de la unió estable de parella, sempre que:
  • Hagin estat unides amb la persona assegurada difunta per matrimoni o unió estable de parella 
  • No s’hagin tornat a casar o a formar una nova unió estable de parella
  • A més, tinguin dret a percebre del difunt en el moment de la defunció una pensió compensatòria o una pensió d’aliments al seu favor
 • En el cas de concórrer el cònjuge de la persona difunta o la persona assimilada i una o diverses persones de les esmentades, es reparteix l’import de la pensió en funció del temps de convivència

Causes d’extinció de la pensió de viduïtat

 • Contraure matrimoni o formalitzar una unió estable de parella
 • Defunció del beneficiari

Compatibilitats amb la pensió de viduïtat

 • La pensió de viduïtat és compatible amb qualsevol renda derivada de l’activitat professional del cònjuge o la parella supervivent
 • També és compatible amb la percepció, per part del cònjuge o la parella supervivent, de qualsevol pensió econòmica de la seguretat social

Documentació a presentar:

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0026 
 • Passaport o document d’identitat del difunt i del beneficiari.
 • Número de compte IBAN
 • Certificat de matrimoni literal o de parella de fet amb data posterior a la del fet causant (defunció), expedits pel Registre Civil.
 • Documentació acreditativa de l’activitat a Espanya, França o Portugal, si escau
 • Documentació acreditativa de la representació legal, si escau
 • Certificat de Fe de Vida emesa per un Organisme oficial, si escau

Pensió d’orfenesa

Tenen dret a la pensió d’orfenesa, sempre que siguin menors de 18 anys, les persones següents:

 • Els fills d’una persona assegurada difunta
 • Els fills del cònjuge supervivent aportats al matrimoni o a la parella de fet que convivien i depenien econòmicament de la persona assegurada difunta.  No han de cobrar cap altra pensió d’orfenesa generada pel seu progenitor

En el cas de tenir entre 18 i 25 anys han de complir els requisits següents:

 • Cursar estudis en un establiment d’ensenyança reconegut. No percebre rendes regulars derivades de treball assalariat o d’activitat professional d’una quantitat igual o superior al salari mínim oficial en còmput anyal
 • Ser persones discapacitades i no cobrar una pensió de solidaritat, ni cap altra pensió derivada de la situació de discapacitat fora d’Andorra

Requisits per dret a percebre la pensió d’orfenesa

 • El causant ha d’estar donat d’alta com a assalariat i assimilat o treballador per compte propi. El compte propi ha d’estar al corrent de pagament de les seves cotitzacions
 • També es genera el dret a la pensió d’orfenesa quan la persona difunta no compleix aquests requisits generals, però ha cotitzat a la branca general com a mínim 12 mesos en els darrers 18 mesos abans de la seva defunció. Computaran com a períodes efectius de cotització aquells en què la persona assegurada difunta ha estat inscrita com a demandant en el Servei d’Ocupació
 • Si la defunció ha estat causada per un accident de treball o una malaltia professional, no es requereix cap període previ de cotització
 • Si no es reuneix el període de cotització establert per tenir dret a la prestació a Andorra i s’ha cotitzat a Espanya, França o Portugal, es poden totalitzar els mesos cotitzats fins a arribar al període previst

Si s’ha cotitzat a Espanya, França o Portugal (països amb conveni bilateral de Seguretat Social), s'ha de presentar a la CASS la documentació acreditativa, per sol·licitar la corresponent prestació de jubilació a l’Organisme competent.

 • Import de les pensions d’orfenesa
  • L’import és l’equivalent al 30% del salari mínim oficial
  • La defunció del pare i de la mare pot suposar la generació del dret de dues pensions d’orfenesa, si ambdós compleixen els requisits establerts en aquesta Llei. En aquest cas, s’acumulen ambdues pensions
 • Causes d’extinció de la pensió d’orfenesa
  • Complir l’edat màxima fixada en cada supòsit
  • Ser adoptat
  • Defunció del beneficiari
  • En el cas dels fills del cònjuge supervivent aportats al matrimoni o a la parella de fet, cobrar una pensió d’orfenesa i/o una pensió alimentària incompatible

Compatibilitat amb la pensió d’orfenesa

La pensió d’orfenesa és compatible amb qualsevol renda derivada del treball assalariat o activitat professional de la persona beneficiària mentre sigui menor de 18 anys.

També és compatible amb la percepció, per part de la persona beneficiària de qualsevol prestació d’incapacitat temporal, maternitat, paternitat, pensió d’invalidesa o viduïtat.

Documentació a presentar:

 • En el cas de ser menor de 18 anys, empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0093
 • En el cas de tenir entre 18 i 25 anys, empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0093bis
 • Passaport o document d’identitat
 • Número de compte IBAN
 • Documentació acreditativa de la representació legal, si escau
 • Certificat de Fe de Vida emesa per un Organisme oficial, si escau
 • Certificat de defunció
 • Certificat de naixement o llibre de família

En el cas de tenir entre 18 i 25 anys, adjuntar també:

 • Certificat, matrícula o document acreditatiu del curs escolar d’un centre d’ensenyament reconegut