Desplaçaments laborals a Andorra

Els volants de desplaçament de treball temporal des d’un país de conveni (Espanya, França o Portugal) cap a Andorra són formularis que permeten al treballador per compte d’altri o per compte propi i als seus familiars que hagi estat desplaçat per dur a terme treballs de caràcter temporal a una altra empresa la seu de la qual es trobi en territori andorrà a tenir dret a les prestacions d'assistència sanitària a Andorra en cas de necessitat.

L’assegurat desplaçat per motiu laboral o l’empresa andorrana ha de presentar a l’Àrea d’atenció al públic de la CASS els formularis un cop s’hagin fet els tràmits necessaris davant el departament d’Immigració. Han de portar l’original de cada formulari. En el moment de presentar els formularis, cal informar de quina és l’empresa Andorrana que els subcontracta, el servei que faran i el lloc d’allotjament.
No s’acceptaran formularis que no tinguin els dos documents (el de drets sanitaris i les dades de les empreses d’origen i destí). 

Els volants de desplaçament de treball temporal permeten a l’assegurat del país de conveni en cas de necessitat, tenir dret a prestacions d'assistència sanitària a Andorra. S’aplicaran les mateixes disposicions que es regeixen pels nacionals andorrans: es reembossen les prestacions que necessitin durant el seu destacament a Andorra, mentre el formulari estigui vigent i d'acord amb la legislació andorrana.

Els treballadors han de presentar aquests formularis a la CASS, justificant la seva cobertura sanitària, per rebre l'assistència  i les prestacions de seguretat social. Els destacats poden sol·licitar el carnet de la CASS, així com escollir metge referent i facilitar un número de compte (IBAN).

L'assignació del metge referent és indispensable per seguir la via preferent. L'assignació del metge referent es pot fer de tres maneres:

 • A la consulta del metge de capçalera o pediatre
 • A la CASS
 • Al SAAS (a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, als centres d'atenció primària o al servei d'urgències, entre altres).

EN CAS D’HAVER DE RECÓRRER A PRESTACIONS SANITÀRIES A ANDORRA:

Accident de treball: l’empresa andorrana haurà de presentar la declaració d’accident laboral a la CASS en el termini màxim de 48 hores. La CASS emetrà el carnet d’accident laboral per al treballador accidentat.

Malaltia comuna o accident no laboral: el treballador destacat haurà de presentar a la CASS els fulls de malaltia (Fulls grocs) i els fulls d’odontologia i/o dentista (Fulls verds), on consten els actes mèdics realitzats i/o les prestacions efectuades perquè aquestes prestacions li siguin abonades segons marca la legislació andorrana.

Atur de treball per malaltia, maternitat o accident de treball:

 • Treballadors i familiars que provinguin de l’Estat Espanyol:  l’assegurat pot presentar el certificat inicial (baixa mèdica) i la CASS, a través del departament de convenis internacionals, informarà a l’INSS que ha emès el formulari. L’INSS pot sol·licitar efectuar controls mèdics als seus assegurats.
 • Treballadors i familiars que provinguin de l’Estat francès: l’assegurat ha d’adreçar directament el certificat de baixa mèdica a la seva caixa d’afiliació francesa. La caixa d’afiliació francesa, si ho desitja, pot sol·licitar a la CASS efectuar controls mèdics.
 • Treballadors i familiars que provinguin de l’Estat portuguès: l’assegurat ha d’adreçar a la CASS el certificat de baixa mèdica que s’enviarà, a través del departament de convenis internacionals, a l’organisme d’afiliació que ha emès el formulari.

FORMULARIS A PRESENTAR

TREBALLADORS I FAMILIARS QUE PROVINGUIN DE L’ESTAT ESPANYOL

 • Formulari E/AND-101: conté les dades de l’assegurat i les empreses d’origen i destí. L’emet la Tresoreria General de la Seguridad Social. Per les pròrrogues cal sol·licitar el formulari E/AND-102.
 • Formulari E/AND- 28 per als drets sanitaris. L’emet el Instituto General de la Seguridad Social (INSS).

PERÍODES MÀXIMS DE DESTACAMENT

 • Treballadors assalariats per compte d’altri i els seus beneficiaris: el període de destacament no pot excedir de 2 anys. Aquest període pot ser prorrogat fins a un màxim total de 5 anys amb el formulari E/AND 102. Funcionaris d’ambaixada, es renoven cada any.
 • Treballadors per compte propi i els seus beneficiaris: el període de destacament no pot excedir d’1 any. Aquest període pot ser prorrogat fins a un màxim total de 2 anys.

TREBALLADORS I FAMILIARS QUE PROVINGUIN DE L’ESTAT FRANCÈS:

 • Formulari SE130 08 per als drets sanitaris. L’emet la caixa de seguretat social a qui pertany el treballador desplaçat.
 • Formulari SE130-01 o SE130-02 (en el cas dels funcionaris) conté les dades de l’assegurat i les empreses d’origen i destí. L’emet la caixa de seguretat social a qui pertany el treballador desplaçat.
 • Desplaçaments diaris a Andorra: AVIS DE MISSION: l’empresari pot presentar el document d’”Avís de Missió a l’estranger”, amb la finalitat de facilitar, temporalment, la justificació com els treballadors destacats romanen sotmesos al règim de seguretat social del seu estat de treball habitual, en els desplaçaments diaris a Andorra, per períodes inferiors a 3 mesos. Aquest document no substitueix els formularis SE130-01, SE130-02 i SE130-08 previstos per Conveni Franco-Andorrà. Per poder beneficiar-se de les prestacions sanitàries a Andorra, el treballador destacat haurà de presentar a l’Àrea d'Atenció al Públic els formularis SE130-01 o SE130-02 i el SE130-08.

PERÍODES MÀXIMS DE DESTACAMENT

 • Treballadors assalariats per compte d’altri i els seus beneficiaris: el període de destacament no pot excedir d’1 any. Aquest període pot ser prorrogat fins a un màxim total de 2 anys. Funcionaris de l’ensenyament francès i La Poste, es renoven cada any.
 • Treballadors per compte propi i els seus beneficiaris: el període de destacament no pot excedir d’1 any. Aquest període pot ser prorrogat fins a un màxim total de 2 anys.

TREBALLADORS I FAMILIARS QUE PROVINGUIN DE L’ESTAT PORTUGUÈS:

 • Formulari P/AND-03 per als drets sanitaris. L’emet la caixa de seguretat social a qui pertany el treballador desplaçat.
 • Formulari P/AND-02 conté les dades de l’assegurat i les empreses d’origen i destí. L’emet la caixa de seguretat social a qui pertany el treballador desplaçat.

PERÍODES MÀXIMS DE DESTACAMENT

 • Treballadors assalariats per compte d’altri i els seus beneficiaris: el període de destacament no pot excedir de 2 anys. No hi ha pròrrogues.
 • Treballadors per compte propi i els seus beneficiaris: no s’estipula.