Desplaçaments laborals a Andorra

Informació per a tenir dret a l’assistència sanitària a Andorra en cas de desplaçament de treball temporal dels països amb conveni bilateral de seguretat social (Espanya, França i Portugal).

Els treballadors estrangers que depenen de la seguretat social dels països amb conveni bilateral, i són contractats per fer un treball concret a Andorra, per tenir dret a les prestacions d’assistència sanitària al país, han de presentar a l’Àrea d'Atenció al Públic generals de la CASS, els formularis de conveni originals i dues còpies de cada model, lliurats pel seu país d’afiliació.

Un cop presentats els formularis de conveni a la CASS, han de fer els tràmits pertinents al Servei d'Immigració.

Els formularis són els següents:

E/AND-28 ""Certificat del dret a prestacions sanitàries per a treballadors i els seus familiars. Desplaçaments per motius laborals" expedit per l'INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social).

E/AND-101 "Certificación relativa a la legislación aplicable", lliurat per la Tesorería General de la Seguridad Social o les seves administracions.

SE 130-01 "Certificat de subjecció" o SE 130-02 "Certificat d'afiliació per als funcionaris i personal assimilat que exerceixin la seva activitat a Andorra i mantinguts en els règims francesos" .

SE 130-08 "Atestació de drets a les prestacions de reemborsament de l'assegurança malaltia, maternitat al territori de l'estat en què treballa".

En cas d’accident laboral:

SE 130-11 "Atestació relativa a les prestacions de l'assegurança accident de treball".

P/AND2 "Certificat relatiu al desplaçament per treball".

P/AND3 "Certificat de dret a cures de salut durant una estada a l'altre país".