Complement de salari (art.99)

Requisits, tramitació i documentació necessària per poder complementar el seu salari fins a arribar al salari mínim mensual oficial.

Per tenir dret a les prestacions de la branca general, la base de cotització mensual cotitzada pels assalariats i els treballadors per compte propi, ha de ser igual o superior al salari mínim mensual oficial.

Els assalariats o treballadors per compte propi amb una base de cotització global mensual inferior a l’import del salari mínim mensual oficial.
No poden estar afiliats als règims especials següents:

  • Estudiants de 25 a 30 anys
  • Assalariats que cobren una retribució inferior al salari mínim i són assegurats indirectes
  • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0087
  • Document d’identificació o targeta sanitària de la CASS

Per complementar el salari, l’assegurat ha de declarar i abonar el 10% de la diferència de l’import entre la seva base de cotització mensual i el salari mínim mensual oficial. 

  • Per realitzar la declaració i el pagament de la cotització de l'1 al 15 de cada mes, cal sol·licitar el Certificat digital