Requisits, inscripció i baixa de prestadors de serveis de salut

Prestadors de serveis de salut

La col·laboració entre la CASS i els prestadors de serveis de salut establerts a Andorra s’estableix mitjançant convenis d’acord amb el que segueix:

 • La CASS, per establir convenis amb els prestadors de salut, els negocia amb els diversos col·legis professionals directament afectats i, una vegada conclosos, els prestadors de serveis de salut s’hi poden adherir. L’adhesió pot comportar condicions específiques per a determinats especialistes segons la particularitat del servei ofert.
  Si la CASS i un col·legi professional directament afectat no arriben a concloure cap conveni, la CASS pot establir un conveni individualitzat amb els prestadors de serveis de salut.
  Aquestes regles també són aplicables per la modificació d’un conveni
 • El conveni ha de definir les relacions de la CASS amb les persones i entitats prestadores de serveis, l’obligació d’aplicar una nomenclatura, unes condicions tarifàries determinades i prestar els serveis en les condicions que estableix la normativa vigent en cada moment
 • Per signar conveni els professionals de la salut han d’estar degudament acreditats pel ministeri responsable de la salut d’acord amb els criteris que s’estableixin per reglament
 • Els convenis inclouen objectius de qualitat assistencial així com de racionalització de la despesa d’acord amb la política sanitària i pressupostària del Govern
 • La col·laboració entre un prestador sanitari i la CASS pot incloure tots o una part dels serveis oferts pel prestador a unes condicions tarifàries fixades en el conveni
 • En els convenis han de constar els motius de desconvenció d’acord amb el que estableix aquesta Llei i el seu desenvolupament reglamentari

La col·laboració entre la CASS, els prestadors, altres entitats de serveis de salut i establiments sanitaris establerts a l’estranger es regula d’acord amb els convenis específics signats i seguint els criteris de planificació sanitària que estableix el Govern

PRESTADORS DE SERVEIS DE SALUT –Règims seguretat social. Els prestadors de serveis de salut en funció de l’autorització de la professió titulada poden exercir l’activitat en el col·lectiu de les persones que realitzen una activitat per compte propi o en el col·lectiu de les persones assalariades i assimilades.

Lliurar la següent documentació a Secretaria General de la CASS, sol·licitant cita prèvia al telèfon 870800 o secretariageneral@cass.ad.

Documentació a presentar:

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0043
 • Decret d’acreditació
 • Decret de la professió titulada.
 • Fitxa del Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris i Sociosanitaris
 • Número del Registre Professional Sanitari (RPS)
 • Carnet del col·legi corresponent
 • Número de compte IBAN per abonar prestacions de 3er pagador i accidents de treball
 • Curriculum vitae amb informació en relació a l’àmbit d’actuació, tipus de procediment, tècniques a desenvolupar, equipaments especials
 • Si és treballador per compte propi: Número del registre tributari (NRT)
 • Document d’identitat

Lliurar la següent documentació a Secretaria General de la CASS, sol·licitant cita prèvia al telèfon 870800 o secretariageneral@cass.ad

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0043
 • Fitxa de Registre de Centres, Serveis i Establimets Sanitaris i Sociosanitaris