Requisits inscripció i baixa de patró domèstic

El patró domèstic es considera empresari als efectes de la seguretat social, la persona titular del domicili que contracta personal assalariat en el sector domèstic, amb independència tingui o no permís de treball o residència a Andorra.

Requisits, tramitació i documentació necessària per inscriure o donar de baixa a la CASS, als titulars de la llar familiar, també coneguts com a patrons domèstics.

El patró domèstic té l’obligació:

 • Donar d’alta com assalariat, als seus treballadors des de l’inici de la relació laboral
 • Comunicar  i presentar la baixa dels treballadors a la finalització de la seva relació laboral
 • Comunicar la variació de dades de les cotitzacions dels treballadors
 • Efectuar les declaracions
 • Pagar les cotitzacions d’acord amb les disposicions vigents i presentar la Declaració d’accident laboral (si escau)

Com a requisit previ a l'inici de les seves activitats, han de sol·licitar a la CASS la seva inscripció en el sistema de seguretat social.

Si la CASS té coneixement de l’incompliment d’aquesta obligació, procedirà d’ofici a la inscripció del patró domèstic.

Lliurar la següent documentació a Control Administratiu amb cita prèvia.

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari, signat pel titular administratiu o representants legals: Formulari CASS-0080
 • Passaport o document d’identitat

En el cas que el patró domèstic no tingui residència principal a Andorra: La persona sol·licitant s’ha d’adreçar a l’Agència Tributària per obtenir un número de NRT amb els formularis 001, 001-A, 001-B i 001-C. La Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques, preveu que aquestes persones estan subjectes a les mateixes obligacions que els residents que realitzen activitats econòmiques.

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari, signat pel titular administratiu o representants legals: Formulari CASS-0080
 • Passaport o document d’identitat
 • NRT
 • Document que acrediti la titularitat de la Llar

Comunicar l'extinció o el cessament temporal o definitiu de la seva activitat a la CASS, en un termini de 6 dies naturals.

Si la CASS té coneixement de l’incompliment d’aquesta obligació, procedirà d’ofici a obrir un expedient administratiu destinat a regularitzar la situació i, en el seu cas, un expedient sancionador contra els responsables de la irregularitat.

Lliurar la següent documentació a Control Administratiu amb cita prèvia.