Patrons domèstics

El patró domèstic es considera empresari als efectes de la seguretat social, la persona titular del domicili que contracta personal assalariat en el sector domèstic, amb independència tingui o no permís de treball o residència a Andorra.

Requisits, tramitació i documentació necessària per inscriure o donar de baixa a la CASS, als titulars de la llar familiar, també coneguts com a patrons domèstics.

El patró domèstic té l’obligació:

 • Donar d’alta com assalariat, als seus treballadors des de l’inici de la relació laboral
 • Comunicar  i presentar la baixa dels treballadors a la finalització de la seva relació laboral
 • Comunicar la variació de dades de les cotitzacions dels treballadors
 • Efectuar les declaracions
 • Pagar les cotitzacions d’acord amb les disposicions vigents i presentar la Declaració d’accident laboral (si escau)

Com a requisit previ a l'inici de les seves activitats, han de sol·licitar a la CASS la seva inscripció en el sistema de seguretat social.

Si la CASS té coneixement de l’incompliment d’aquesta obligació, procedirà d’ofici a la inscripció del patró domèstic.

Lliurar la següent documentació a l’Àrea d'Atenció al Públic.

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari, signat pel titular administratiu o representants legals: Formulari CASS-0080
 • Passaport o document d’identitat

En el cas que el patró domèstic no tingui residència principal a Andorra: La persona sol·licitant s’ha d’adreçar a l’Agència Tributària per obtenir un número de NRT amb els formularis 001, 001-A, 001-B i 001-C. La Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques, preveu que aquestes persones estan subjectes a les mateixes obligacions que els residents que realitzen activitats econòmiques.

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari, signat pel titular administratiu o representants legals: Formulari CASS-0080
 • Passaport o document d’identitat
 • NRT
 • Document que acrediti la titularitat de la Llar

Comunicar l'extinció o el cessament temporal o definitiu de la seva activitat a la CASS, en un termini de 6 dies naturals.

Si la CASS té coneixement de l’incompliment d’aquesta obligació, procedirà d’ofici a obrir un expedient administratiu destinat a regularitzar la situació i, en el seu cas, un expedient sancionador contra els responsables de la irregularitat.

Lliurar la següent documentació a l’Àrea d'Atenció al Públic.