DRET A L’ABONAMENT DE DESPESES MÈDIQUES

Obertura i pèrdua de drets per a l’abonament de les despeses mèdiques dels col·lectius següents:

Les prestacions de reemborsament són destinades a compensar a les persones assegurades en els casos següents

 • Cobertura de despeses sanitàries efectuades per cadascun dels professionals de la salut, d’acord amb el sistema de nomenclatura.
 • Cobertura de despeses hospitalàries o d’internament, tant del sojorn com dels actes sanitaris efectuats.
 • Despeses de desplaçament i/o d’allotjament de la persona malalta i d’un acompanyant, en les condicions que s’estableixen per reglament.
Temps cotitzat Dret a l’abonament de les despeses mèdiques
1ra vegada Han d’haver cotitzat 25 dies
Si han cotitzat més de 25 dies i menys de 12 mesos Han d’haver cotitzat 15 dies durant el mes anterior a la prestació
Si han cotitzat entre 12 mesos o més, i menys de 36 mesos Han d’haver cotitzat 10 dies durant els 2 mesos anteriors a la prestació
Si han cotitzat entre 36 mesos o més, i menys de 60 mesos Han d’haver cotitzat 5 dies durant els 3 mesos anteriors a la prestació
Si han cotitzat 60 mesos o més A partir del 1er dia cotitzat
 • Si les prestacions deriven d’un accident laboral o malaltia professional, no exigeixen períodes previs de cotització. Es cobreixen des del primer dia
 • A partir de l’últim dia treballat, es reemborsen amb els límits següents:
Temps cotitzat Dret a l’abonament de les despeses mèdiques
Si han cotitzat menys de 6 mesos 60 dies de cobertura
Si han cotitzat entre 6 i 36 mesos 90 dies de cobertura
Si han cotitzat més de 36 mesos 120 dies de cobertura

Sempre que la persona afectada mantingui la residència a Andorra o disposi d'autorització de treball per a treballadors fronterers.  

 • Els autònoms han de trobar-se en situació d’alta laboral. La seva base de cotització global mensual ha de ser igual o superior al salari mínim de Govern o complementar-se el salari (l’art 99). Estar al corrent de pagament de les seves cotitzacions.
 • Si les prestacions són a conseqüència d’una malaltia comuna o accident no laboral:
Temps requerit Dret a l’abonament de les despeses mèdiques
1ra vegada Han d’haver cotitzat 25 dies
Si han cotitzat més de 25 dies i menys de 12 mesos Han d’haver cotitzat 15 dies durant el mes anterior a la prestació
Si han cotitzat entre 12 mesos o més, i menys de 36 mesos Han d’haver cotitzat 10 dies durant els 2 mesos anteriors a la prestació
Si han cotitzat entre 36 mesos o més, i menys de 60 mesos Han d’haver cotitzat 5 dies durant els 3 mesos anteriors a la prestació
Si han cotitzat 60 mesos o més A partir del 1er dia cotitzat
 • Si les prestacions deriven d’un accident laboral o malaltia professional, no exigeixen períodes previs de cotització. Es cobreixen des del primer dia
 • A partir de la finalització de l’activitat professional, es reemborsen amb els límits següents:
Temps cotitzat Dret a l’abonament de les despeses mèdiques
Si han cotitzat menys de 6 mesos 60 dies de cobertura
Si han cotitzat entre 6 i 36 mesos 90 dies de cobertura
Si han cotitzat més de 36 mesos 120 dies de cobertura

Sempre que la persona afectada mantingui la residència a Andorra o disposi d'autorització de treball per a treballadors fronterers.   

  Dret a l’abonament de les despeses mèdiques
Pensió de Jubilació Si han adquirit 500 punts, tenen dret des del 1er dia fins a la finalització de la pensió.
Capital de jubilació No genera dret a l’abonament de les despeses mèdiques
Pensió de viduïtat
Temporal Des del 1er dia fins a la finalització de la pensió.
Vitalícia Si el difunt ha adquirit un mínim de 500 punts, el beneficiari de la pensió de viduïtat, té dret des del 1er dia fins a la finalització de la pensió.
Pensió d’orfenesa Des del 1er dia fins a la finalització de la pensió.
Pensió d’invalidesa
Malaltia Comuna Des del 1er dia fins a la finalització de la pensió.
Accident laboral Des del 1er dia fins a la finalització de la pensió.
Pensions de Govern Des del 1er dia fins a la finalització de la pensió.
 • Els beneficiaris depenen totalment de la cobertura de la persona que els assegura. Les despeses mèdiques s’abonaran a l’assegurat directe
 • Les persones afiliades dins d’un règim especial, tenen dret a gaudir del reemborsament de les despeses mèdiques, a partir de la data de sol·licitud fins al cessament de la seva situació.