Defensora de l'afiliat

El Defensor de l'afiliat és un òrgan consultiu del Consell d’Administració encarregat d’analitzar les reclamacions i/o queixes de les persones assegurades, dels empresaris, dels prestadors de serveis de salut i dels empleats de la CASS derivats de les seves relacions amb la parapública, d’informar, després d'aquest anàlisis, a les persones interessades així com al Consell d’Administració de la pertinença o no de la reclamació o queixa presentada.

Les queixes i reclamacions es poden presentar personalment o mitjançant representant, per escrit davant el Defensor de l’afiliat a la seu social de la CASS mitjançant el formulari que es posa a disposició a la pàgina Web, o a l’àrea d’Atenció al Públic destinat a aquesta finalitat juntament amb les proves documentals que té en el seu poder i en què fonamenta la seva queixa o reclamació.

El defensor de l'afiliat exerceix la seva funció amb neutralitat, independència i imparcialitat, tenint en compte el context propi de cada usuari, i respectant la confidencialitat de les dades.

Aquesta sol·licitud no suspèn, en cap cas, els terminis de recurs.

 

Protocol que regula a les funcions i el procediment d'actuació del defensor de l'afiliat de la CASS (PDF)

Nota: En la versió pública dels informes, s'han eliminat les taules de reculls de les atencions realitzades per preservar la intimitat dels demandants de mediació.