Afiliació, alta i baixa de persones assalariades i assimilades

Com i qui ha de tramitar l’afiliació, alta i baixa d’una persona assalariada i assimilada a la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

L’empresa té l’obligació:

 • D’afiliar al treballador des de l’inici de la relació laboral
 • D’efectuar les declaracions
 • De pagar les cotitzacions d’acord amb les disposicions vigents
 • De presentar la baixa de la CASS per tal de comunicar la finalització de la relació laboral

En el cas de la presentació d’una sol·licitud incorrecta, la CASS concedirà 10 dies per solucionar la falta i/o acompanyar els documents requerits.

Si no es fa, es desestimarà la sol·licitud i la CASS procedirà a realitzar d’ofici les actuacions pertinents.

Lliurar la següent documentació a l’Àrea d'Atenció al Públic o al Comú.

L’empresari i el patró domèstic tenen l’obligació de donar d’alta a una persona assalariada i assimilada durant els 7 dies previs a l’inici de la relació laboral, i com a màxim, el mateix dia que comença a treballar.

L’afiliació de les persones assalariades a la Seguretat Social pot realitzar-se a instància de les empreses, a petició de les persones assalariades, o d’ofici per la CASS.

Per formalitzar l’alta:

La primera vegada que treballa a Andorra:

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari:  Formulari (CASS-0054)
 • Passaport andorrà o tenir el permís d’immigració vigent

Si disposa del certificat digital, l’empresa pot formalitzar la matriculació i l’alta a través de la part privada del portal.

Ja ha treballat al Principat anteriorment:

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari (CASS-0053)
 • Passaport andorrà o tenir el permís d’immigració vigent

Si disposa del certificat digital, l’empresa pot formalitzar l’alta a través de la part privada del portal.

L’empresari i el patró domèstic tenen l’obligació de donar de baixa a una persona assalariada i assimilada, dins dels 3 primers dies, a comptar de l’últim dia treballat.

La data de baixa és el darrer dia en què la persona assalariada va treballar.

Per formalitzar la baixa:

Si disposa del certificat digital l’empresa, pot formalitzar la baixa a través de la part privada del portal.

La sol·licitud de variació de dades ha de presentar-se dins dels 3 primers dies, a comptar del moment en què s’ha produït el canvi.

Causa efectes a partir del moment en què es produeix, si es comunica en temps i en forma a la CASS

 • Faltes lleus:
  • Presentar les altes i les baixes dels seus assalariats fora de termini sense que hi hagi un motiu justificat.
  Advertència o multa d'un import equivalent al preu de venda del punt de jubilació d'entre 25 i 50 punts.
 • Faltes greus:
  • Afiliar, donar d'alta o de baixa una persona com a assalariada quan no existeix cap motiu que ho justifiqui.

  Multa d'un import equivalent al preu de venda del punt de jubilació d'entre 51 i 500 punts.

 • Faltes molt greus:
  • Incomplir el deure d'afiliar o donar d'alta a la seguretat social una persona assalariada dins dels terminis legals regulats en aquesta Llei.
  • Declarar una data falsa de contractació amb la finalitat d'eludir qualsevol responsabilitat.

  Multa d'un import equivalent al preu de venda del punt de jubilació d'entre 501 i 20.000 punts.
   

En la imposició de les sancions, per valorar el tipus de sanció i per graduar la quantia de les multes, s’han de tenir en compte els criteris següents:

 • La intencionalitat i el grau de negligència del subjecte infractor.
 • L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut, o que s’hauria pogut obtenir, amb la comissió de la infracció.
 • La reincidència en la comissió d’infraccions.
 • El nombre de persones treballadores.
 • El nombre de persones treballadores afectades.
 • L’incompliment d’advertències prèvies.


En cas de reincidència s’imposa la sanció a partir de la seva meitat superior.
S’entén per “reincidència” el fet que en el moment de cometre una infracció existeixi una resolució ferma per una altra infracció de la mateixa o de més gravetat, o per dos o més infraccions de menys gravetat, comeses durant el període de dos anys immediatament anteriors a la comissió de la infracció actual.