Capital de defunció

El capital de defunció és un import que es lliura als parents o a qualsevol altra persona que ha assumit les despeses relacionades amb l'òbit de la persona assegurada.

Els assalariats i treballadors per compte propi tenen dret al capital de defunció.

Assalariats o assimilats

Treballadors per compte propi

La persona que percep una pensió del règim jubilat o especial (persona amb discapacitat o persona prejubilada)

 • Estar en situació d'alta laboral
 • La seva base de cotització global mensual ha de ser igual o superior al salari mínim de Govern o el treballador s’ha de complementar el salari (art.99).
 • Estar al corrent de pagament de les seves cotitzacions.
 • Ha de cotitzar a la Branca general. 

Si és conseqüència d'un accident no laboral o malaltia comuna s'ha d'haver cotitzat a la branca general 25 dies abans de la data del fet causant, excepte:

 • Si s'ha cotitzat entre 25 dies i menys de 12 mesos = 15 dies de cotització
 • Si s'ha cotitzat entre 12 mesos i menys de 36 = 10 dies de cotització
 • Si s'ha cotitzat entre 36 mesos o menys 60 mesos = 5 dies de cotització
 • 60 mesos o més = cap període requerit

Si és conseqüència d'un accident laboral o malaltia professional no s’exigeix cap període previ de cotització.

Els empresaris i les persones jurídiques amb una activitat relacionada amb els serveis funeraris, o amb obligacions legals o convencionals de pagar-les, no es poden considerar persones beneficiàries pel pagament del capital per defunció.

El capital per defunció es lliura a la persona que hagi assumit les despeses relacionades amb l'òbit de la persona assegurada difunta.

Si hi ha diverses persones que hagin assumit les despeses de l'òbit, el capital per defunció s'abonarà a la persona, o persones, que justifiquin haver-se fet càrrec de les despeses del sepeli o d'incineració.

L'import del capital per defunció és igual a les despeses de l'òbit. Màxim a l’equivalent a 3 vegades el salari mínim oficial vigent en el moment del fet causant.

Lliurar la següent documentació a l’Àrea de Coordinació d’Incapacitat Temporal en horari d’atenció al públic.

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0078
 • Certificat de defunció
 • Passaport, document d'identitat de la persona sol·licitant
 • Factura/es original/s de les despeses relacionades amb l'òbit
 • Comprovant de pagament on s'acrediti que la persona sol·licitant ha satisfet el pagament de la factura