Baixa maternitat, descans per paternitat i de risc durant l'embaràs

La prestació econòmica per maternitat i per paternitat cobreix la pèrdua d’ingressos consecutiva al descans després del part o de l’adopció d’un infant.

La prestació econòmica per risc durant l’embaràs cobreix la pèrdua d’ingressos consecutiva al descans pres durant l’embaràs d’acord amb la regulació que estableix la llei de la seguretat i la salut en el treball.

Per tenir dret a les prestacions econòmiques per maternitat, paternitat i per risc durant l’embaràs cal complir les condicions següents:

Tipus d’assegurat Temps cotitzat
Persona assalariada que percep un salari igual o superior al mínim de Govern, complementar-se el salari (art.99) o trobar-se dins del règim especial d’assalariats que cobren una retribució inferior al salari mínim i són assegurats indirectes Estar donada d’alta a la CASS amb una antelació mínima de 6 mesos i haver cotitzat almenys 3 mesos durant els 6 mesos anteriors al part o a l’arribada efectiva de l’infant a la família en cas d’adopció.
Persona que realitza una activitat per compte propi amb una base de cotització global mensual ha de ser igual o superior al salari mínim de Govern o ha de complementar-se el salari (art.99). Estar al corrent de pagament de les seves cotitzacions Estar donada d’alta a la CASS amb una antelació mínima de 6 mesos i haver cotitzat durant els 6 mesos anteriors al part o a l’arribada efectiva de l’infant a la família en cas d’adopció.

(A comptar del 15 de novembre del 2023)
Estar donada d’alta a la CASS amb una antelació mínima de 6 mesos i haver cotitzat almenys 3 mesos durant els 6 mesos anteriors al part o a l’arribada efectiva de l’infant a la família en cas d’adopció.
Persona beneficiària d’una prestació econòmica Estar donada d’alta a la CASS amb una antelació mínima de 6 mesos i haver cotitzat durant els 6 mesos anteriors al part o a l’arribada efectiva de l’infant a la família en cas d’adopció.

El període de percepció de la prestació econòmica s’assimila al de l’exercici d’una activitat.

La prestació econòmica per maternitat i paternitat és del 100% de la base de càlcul.

La prestació econòmica per risc durant l’embaràs és del 70 % de la base de càlcul.

 

Tipus d’assegurat

Base de càlcul

Persona assalariada

El salari global mensual cotitzat per la persona assalariada ha de ser igual o superior al salari mínim oficial.
La base de càlcul és el salari global mensual mitjà dels darrers 12 mesos treballats dins dels 24 mesos immediats anteriors a la data del fet causant.

Persona que realitza una activitat per compte propi

La base de càlcul correspon a la mitjana mensual de les bases de cotització dels darrers 12 mesos immediatament anteriors a la data del part o de l'arribada efectiva de l'infant a la família en cas d'adopció.

Pluriactivitat, persona que realitza una activitat assalariada i una activitat per compte propi.

La base de càlcul és la suma de les bases de càlcul com a persona assalariada i com a persona que realitza una activitat per compte propi.

BAIXA PER MATERNITAT

Persones assalariades i assimilades

Es té dret a la prestació econòmica d’ençà del mateix dia que comença el període de descans.

L’inici del descans per maternitat

 • Dia del part o com més aviat 4 setmanes abans. Data de la notificació de l’aute del batlle pronunciant la preadopció o l’adopció directa en cas nacional o des de la data de notificació del document oficial que pronuncia l’adopció atorgada per l’autoritat competent del país d’origen de l’adoptant
 • Si per prescripció facultativa la mare hagués d'estar de baixa, es comença a comptabilitzar el període de descans per maternitat a partir de la data del part i el període anterior es computa com a prestacions econòmiques per incapacitat temporal (baixa per malaltia)
 • Es considera part prematur, el que es produeix abans de 36 setmanes de gestació. El període que va entre el part efectiu i la data prevista es computa com a prestacions econòmiques per incapacitat temporal (baixa malaltia)

El període del descans per maternitat

 • En cas de part o adopció, 20 setmanes.
 • En cas de part o adopció múltiple, s'amplia en 2 setmanes més per cada fill.
 • En el supòsit de discapacitat reconeguda de la mare amb un grau de menyscabament del 60% o més i en el supòsit de discapacitat de l'infant dictaminada per un pediatra convencionat amb la CASS, s'amplia en 2 setmanes més. En els 2 casos amb el Barem de Valoració de la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA).

Fi del descans per maternitat

 • S’extingeix per l’esgotament de la durada màxima dels períodes de descans o per la reincorporació voluntària al treball de la persona beneficiària de la prestació
 • De la mateixa manera també s’extingeix per defunció de la persona beneficiària
 • Finalitzat el període de descans per maternitat si la persona que l’ha gaudit no es pot reincorporar al lloc de treball per motius de salut, sigui assalariada o treballi per compte propi, ha:
  • de consultar un metge
  • seguir el tractament prescrit i
  • presentar a la CASS un certificat establert per un metge que atesti el nombre de dies de baixa prescrits i el motiu de la interrupció laboral
 • En cas de defunció del fill, la mare té dret a la prestació econòmica durant els dies que falten per contemplar el període de descans per maternitat o adopció

Maternitat compartida:

 • Les 6 setmanes posteriors al part són obligatòries per a la mare. A partir de la 7ª setmana, el pare o la parella que hagi reconegut legalment l'infant, pot disposar del període d’atur
 • El fet que el pare i la mare comparteixin l’atur, no incrementa la durada total
 • En el cas que el pare substitueixi la mare, el pare té dret a la prestació econòmica d’ençà del dia següent en què es produeix la substitució i per tot el període que manca fins a l’extinció de la prestació
 • L’atur compartit ha de ser notificat per escrit a la CASS i les empreses on treballen. La notificació ha d’anar acompanyada d’una certificació mèdica que indiqui que la mare pot reincorporar-se al treball sense risc per a la seva salut
 • La CASS emetrà els pagaments a principis de cada mes
 • A fi de cobrar la prestació econòmica de descans per maternitat és imprescindible comunicar a la CASS la data del part o fer la sol·licitud de prestació econòmica en cas d’adopció, Formulari CASS- 0136
 • La prestació econòmica per maternitat s’abona a cada persona beneficiària mentre durin els corresponents períodes de descans
 • En el cas que el pare substitueixi la mare, la prestació econòmica es paga al pare, sempre que compleixi les condicions de generació de drets, fixades en l’apartat Obertura de drets per percebre la prestació econòmica per part i adopció
 • Si durant aquesta situació el pare mor, la mare pot ser beneficiària de la prestació que pertoqui fins a esgotar la durada màxima corresponent, encara que s’hagués incorporat a la feina anteriorment
 • En el cas de defunció de la mare, el pare pot fer ús del període de descans, d’acord amb la regulació continguda en la normativa laboral, i percebre la totalitat o la part que resti de les prestacions corresponents
 • La prestació pot ser denegada, suspesa o anul·lada en els casos següents:
  • Quan la persona beneficiària ha actuat de manera fraudulenta per obtenir o conservar aquesta prestació
  • Quan la persona beneficiària ha treballat durant els corresponents períodes de descans

Presencialment

Si el/la ginecòleg/ga expedeix el document d'incapacitat temporal per maternitat, la persona assegurada ha de lliurar aquest document a l'Àrea de Control Sanitari amb cita prèvia o a les oficines del Comú. 

 • Si l'empresa té certificat digital: Pot consultar les dades del l'incapacitat temporal per maternitat de l'empleat/da per Internet.
 • Si l'empresa no té certificat digital: L'empleat/da lliurarà el document d'incapacitat temporal per maternitat a l'empresa. 

Electrònicament

Si el/la ginecòleg/a envia el document d'incapacitat temporal per maternitat via Internet, la persona assegurada no ha de presentar el document físic a la CASS. 

 • Si l'empresa té certificat digital: Pot consultar les dades del l'incapacitat temporal per maternitat de l'empleat/da per Internet.
 • Si l'empresa no té certificat digital: L'empleat/da lliurarà el document d'incapacitat temporal per maternitat a l'empresa

 

En cas d'adopció, lliurar a l'Àrea de Control Sanitàri amb cita prèvia el Formulari CASS-0136.

Persones que realitzen una activitat per compte propi

Es té dret a la prestació econòmica d’ençà del mateix dia que comença el període de descans.

L’inici del descans per maternitat

 • Dia del part o com més aviat 4 setmanes abans. Data de la notificació de l’aute del batlle pronunciant la preadopció o l’adopció directa en cas nacional o des de la data de notificació del document oficial que pronuncia l’adopció atorgada per l’autoritat competent del país d’origen de l’adoptant
 • Si per prescripció facultativa la mare hagués d'estar de baixa, es comença a comptabilitzar el període de descans per maternitat a partir de la data del part i el període anterior es computa com a prestacions econòmiques per incapacitat temporal (baixa per malaltia)
 • Es considera part prematur, el que es produeix abans de 36 setmanes de gestació. El període que va entre el part efectiu i la data prevista es computa com a prestacions econòmiques per incapacitat temporal (baixa malaltia)

El període del descans per maternitat

 • En cas de part o adopció 20 setmanes.
 • En cas de part o adopció múltiple, s'amplia en 2 setmanes més per cada fill.
 • En el supòsit de discapacitat reconeguda de la mare amb un grau de menyscabament del 60% o més i en el supòsit de discapacitat de l'infant dictaminada per un pediatra convencionat amb la CASS, en 2 setmanes més. En els 2 casos amb el Barem de Valoració de la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA).

Fi del descans per maternitat

 • S’extingeix per l’esgotament de la durada màxima dels períodes de descans o per la reincorporació voluntària al treball de la persona beneficiària de la prestació
 • De la mateixa manera també s’extingeix per defunció de la persona beneficiària
 • Finalitzat el període de descans per maternitat si la persona que l’ha gaudit no es pot reincorporar al lloc de treball per motius de salut, sigui assalariada o treballi per compte propi, ha:
  • de consultar un metge
  • seguir el tractament prescrit i
  • presentar a la CASS un certificat establert per un metge que atesti el nombre de dies de baixa prescrits i el motiu de la interrupció laboral
 • En cas de defunció del fill, la mare té dret a la prestació econòmica durant els dies que falten per contemplar el període de descans per maternitat o adopció

Maternitat compartida:

 • Les 6 setmanes posteriors al part són obligatòries per a la mare. A partir de la 7ª setmana, el pare o la parella que hagi reconegut legalment l'infant, pot disposar del període d’atur.
 • El fet que el pare i la mare comparteixin l’atur, no incrementa la durada total.
 • En el cas que el pare substitueixi la mare, el pare té dret a la prestació econòmica d’ençà del dia següent en què es produeix la substitució i per tot el període que manca fins a l’extinció de la prestació
 • L’atur compartit ha de ser notificat per escrit a la CASS i les empreses on treballen. La notificació ha d’anar acompanyada d’una certificació mèdica que indiqui que la mare pot reincorporar-se al treball sense risc per a la seva salut
 • La CASS emetrà els pagaments a principis de cada mes
 • A fi de cobrar la prestació econòmica de descans per maternitat és imprescindible comunicar a la CASS la data del part o fer la sol·licitud de prestació econòmica en cas d’adopció, Formulari CASS- 0136
 • La prestació econòmica per maternitat s’abona a cada persona beneficiària mentre durin els corresponents períodes de descans
 • En el cas que el pare substitueixi la mare, la prestació econòmica es paga al pare, sempre que compleixi les condicions de generació de drets, fixades en l’apartat Obertura de drets per percebre la prestació econòmica per part i adopció
 • Si durant aquesta situació el pare mor, la mare pot ser beneficiària de la prestació que pertoqui fins a esgotar la durada màxima corresponent, encara que s’hagués incorporat a la feina anteriorment
 • En el cas de defunció de la mare, el pare pot fer ús del període de descans, d’acord amb la regulació continguda en la normativa laboral, i percebre la totalitat o la part que resti de les prestacions corresponents
 • La prestació pot ser denegada, suspesa o anul·lada en els casos següents:
  • Quan la persona beneficiària ha actuat de manera fraudulenta per obtenir o conservar aquesta prestació
  • Quan la persona beneficiària ha treballat durant els corresponents períodes de descans

Presencialment

Si el/la ginecòleg/ga expedeix el document d'incapacitat temporal per maternitat, la persona que realitza una activitat per compte propi ha de lliurar el document a l'Àrea de Control Sanitari amb cita prèvia o a les oficines del Comú. 

 • Si la persona que realitza una activitat per compte propi té certificat digital, pot consultar les dades de l'incapacitat temporal per maternitat per Internet. 

La persona que realitza una activitat per compte propi ha de lliurar a l'Àrea de Control Administratiu amb cita prèvia  el Formulari CASS-0090.

Electrònicament

Si el/la ginecòleg/a envia el document d'incapacitat temporal per maternitat via internet, la persona que realitza una activitat per compte propi no ha de presentar el document físic a la CASS. 

 • Si la persona que realitza una activitat per compte propi té certificat digital, pot consultar les dades de l'incapacitat temporal per maternitat per Internet. 

La persona que realitza una activitat per compte propi ha de lliurar a l'Àrea de Control Administratiu amb cita prèvia  el Formulari CASS-0090.

 

En cas d'adopció, lliurar a l'Àrea de Control Sanitàri amb cita prèvia el Formulari CASS-0136.

DESCANS PER PATERNITAT

Persones assalariades i assimilades

Es té dret a la prestació econòmica d’ençà del mateix dia que comença el període de descans.

L’inici del descans per paternitat

El pare o parella que hagi reconegut legalment l'infant, pot escollir iniciar el descans de paternitat,

 • a partir del 5è dia en cas de part natural o adopció,
 • a partir del 6è dia en cas de cesària,
 • durant el període de descans per maternitat, 
 • o a partir del dia següent en què la mare ha finalitzat el seu període de descans per maternitat.

El període del descans per paternitat

 • En cas de part o adopció 28 dies.
 • Aquest període pot ser ampliat fins a una setmana més quan l'infant tingui una discapacitat dictaminada per un pediatra convencionat amb la CASS, d'acord amb el Barem de Valoració de la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA).

Fi del descans per paternitat

 • S’extingeix per l’esgotament de la durada màxima dels períodes de descans o per la reincorporació voluntària al treball de la persona beneficiària de la prestació
 • De la mateixa manera també s’extingeix per la defunció de la persona beneficiària
 • El pare o la parella que hagi reconegut legalment l'infant, ha de notificar a l'empresa que vol fer ús d'aquest dret.
 • Lliurar la Notificació del període de descans per paternitat a l’Àrea de Control Sanitari, en horari d’atenció al públic, en el termini de 48h a comptar des de l'inici del descans.
  • Empleni i imprimeixi el següent formulari, signat per l’empresa i el pare: Formulari CASS-0049-a
  • Presentar el certificat de naixement o el document d’adopció
  • En cas de cesària cal aportar la documentació acreditativa. 

Persones que realitzen una activitat per compte propi

Es té dret a la prestació econòmica d’ençà del mateix dia que comença el període de descans.

L’inici del descans per paternitat

El pare o parella que hagi reconegut legalment l'infant, pot escollir iniciar el descans de paternitat,

 • a partir del 5è dia en cas de part natural o adopció,
 • a partir del 6è dia en cas de cesària, 
 • durant el període de descans per maternitat,
 • o a partir del dia següent en què la mare ha finalitzat el seu període de descans per maternitat.

El període del descans per paternitat

 • En cas de part o adopció, 28 dies.
 • Aquest període pot ser ampliat fins a una setmana més quan l'infant tingui una discapacitat dictaminada per un pediatra convencionat amb la CASS, d'acord amb el Barem de Valoració de la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA).

Fi del descans per paternitat

 • S’extingeix per l’esgotament de la durada màxima dels períodes de descans o per la reincorporació voluntària al treball de la persona beneficiària de la prestació
 • De la mateixa manera també s’extingeix per la defunció de la persona beneficiària
 • El pare ha de notificar a l'empresa que vol fer ús d'aquest dret.
 • Lliurar la Notificació del període de descans per paternitat a l’Àrea de Control Sanitari, en horari d’atenció al públic, en el termini de 48h a comptar des de l'inici del descans.
  • Empleni i imprimeixi el següent formulari, signat per l’empresa i el pare: Formulari CASS-0049-b
  • Presentar el certificat de naixement o el document d’adopció
  • En cas de cesària cal aportar la documentació acreditativa. 
 • La CASS emetrà el pagament a la finalització del període
 • La prestació econòmica per paternitat s’abona a cada persona beneficiària mentres durin els corresponents períodes de descans
 • La prestació pot ser denegada, suspesa o anul·lada en els casos següents:
  • Quan la persona beneficiària ha actuat de manera fraudulenta per obtenir o conservar aquesta prestació
  • Quan la persona beneficiària ha treballat durant els corresponents períodes de descans

PRESTACIÓ ECONÒMICA PER RISC DURANT L’EMBARÀS

La prestació de risc durant l’embaràs es concedeix si els resultats de l’avaluació del lloc de treball revelen un risc per a la seguretat i la salut o una possible repercussió sobre l’embaràs o la lactància natural de les treballadores.

L’empresari ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar l’exposició al risc de la dona, adaptant les condicions o el temps de treball de la treballadora afectada.

Si l’adaptació no és possible o si les condicions de treball poden influir negativament en la salut de la treballadora embarassada o el fetus, la dona ha d’ocupar un lloc de treball o funció diferent i compatible amb el seu estat.

Si el canvi de lloc de treball no és possible o no es pot exigir a l’empresa per motius justificats, es suspèn el contracte de treball, mentre persisteixi la impossibilitat de reincorporar-se al seu lloc anterior o a un altre lloc compatible amb el seu estat.

Es consideren perilloses per a la dona embarassada, les tasques que:

 • Superen objectivament les seves capacitats físiques o psicològiques
 • Presentin riscos d'accident que es consideri que no poden identificar o prevenir per la manca de consciència respecte de la seguretat o per la manca d'experiència o de formació pròpia dels joves
 • Puguin implicar una exposició nociva a agents tòxics, cancerígens, que produeixin alteracions genètiques hereditàries, que tinguin efectes nefastos per al fetus durant l'embaràs o que tinguin qualsevol efecte nefast o crònic per a l'ésser humà
 • Puguin implicar una exposició nociva a radiacions
 • Posin en perill la seva salut per exposar-los al fred o la calor extrems, a sorolls o a causa de vibracions
 • En general, els procediments i treballs que impliquin riscos específics per a la seguretat, la salut i el desenvolupament, derivats de la manca d'experiència, de la inconsciència davant els riscos existents o virtuals, o el desenvolupament encara incomplet dels joves

Es consideren procediments i treballs que poden comportar riscs específics:

 • Els que impliquen una exposició nociva a agents físics, biològics i químics
 • La fabricació i la manipulació d'explosius, de gasos - comprimits, liquats o dissolts -, de recipients que continguin agents químics tòxics, corrosius o explosius
 • Els que impliquen relació amb recintes d'animals ferotges o verinosos i amb el sacrifici industrial d'animals
 • Els treballs a una determinada alçada o que impliquen riscos d'enderroc o treballs de tipus elèctric d'alta tensió o els que tenen un ritme de treball condicionat per màquines o són remunerats en funció del resultat.

Es té dret a la prestació econòmica d’ençà del mateix dia que comença el període de descans.

El període del descans per risc durant l’embaràs:

La prestació es manté durant el període de suspensió del contracte per descans per risc durant l’embaràs o fins al moment en què se sol·licita la prestació de maternitat, que s’inicia des de la mateixa data del part.

Fi del descans per risc durant l’embaràs:

 • S’extingeix per l’esgotament de la durada màxima dels períodes de descans o per la reincorporació voluntària al treball de la persona beneficiària de la prestació
 • De la mateixa manera també s’extingeix per la defunció de la persona beneficiària
 • La CASS emetrà els pagaments a principis de cada mes
 • La prestació pot ser denegada, suspesa o anul·lada en els casos següents:
  • Quan la persona beneficiària ha actuat de manera fraudulenta per obtenir o conservar aquesta prestació.
  • Quan la persona beneficiària ha treballat durant els corresponents períodes de descans

L’empresa ha de lliurar la sol·licitud empresarial a l’Àrea de Control Sanitari, en horari d’atenció al públic

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari, signat per l’empresa i la mare: Formulari CASS-0050