Requisits inscripció i baixa d'empreses

Requisits, tramitació i documentació necessària per inscriure o donar de baixa les empreses a la CASS.

 • Es considera empresari tota entitat, administració pública, comunitat de béns o persona, física o jurídica, legalment autoritzada a exercir una activitat al Principat. Ha de percebre el resultat del treball dels seus empleats, dirigir-los i remunerar-los
 • S’inclouen també les empreses de treball temporal legalment autoritzades encara que la direcció del treball l'exerceixi l'empresa usuària

Quan la condició de titular d’una mateixa empresa recau sobre diverses persones, totes elles són solidàriament responsables de les obligacions respecte al sistema de seguretat social, vinculades amb aquella titularitat. 

Govern s'assimila a empresa respecte a:

 • Orfes de pare i mare i altres persones, la tutela de les quals es confia a l'Estat
 • Usuaris del programa d'inserció sociolaboral del Govern
 • Persones discapacitades que treballen com a usuàries d'algun dels programes d'inserció laboral, que es desenvolupen en el marc de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat
 • Persones internades en establiments penitenciaris

L’empresa té l’obligació:

Com a requisit previ a l'inici de les seves activitats, han de sol·licitar a la CASS la seva inscripció en el sistema de seguretat social.

Si la CASS té coneixement de l’incompliment d’aquesta obligació, procedirà d’ofici a la inscripció de l’empresa.

Lliurar la següent documentació a l’Àrea de Control Administratiu.

 

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari, signat pel titular administratiu o representants legals: Formulari CASS-0079
 • Registre de comerç
 • NRT
 • Passaport o document d’identitat dels titulars administratius o representants legals.

En  cas de ser societat, adjuntar també:

 • Registre de societats
 • Estatuts

Comunicar l'extinció o el cessament temporal o definitiu de la seva activitat a la CASS, en un termini de 6 dies naturals. 

Si la CASS té coneixement de l’incompliment d’aquesta obligació, procedirà d’ofici a obrir un expedient administratiu destinat a regularitzar la situació i, en el seu cas, un expedient sancionador contra els responsables de la irregularitat.

La comunicació de baixa, no produeix l'extinció de les obligacions i les responsabilitats ja meritades per l'empresa amb el sistema de seguretat social.

Lliurar la següent documentació a l’Àrea de Control Administratiu.

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari, signat pel titular administratiu o representants legals: Formulari CASS-0079
 • Document de baixa del Registre de comerç i indústria del Govern
 • No pot tenir cap deute pendent amb la CASS.
 • Ha de donar de baixa als treballadors assalariats i assimilats i per compte propi.