Requisits i inscripcions segons el tipus de persona assegurada indirecta

La persona assegurada indirecta, també conegut/da com a beneficiari o beneficiària, es troba a càrrec d'una persona assegurada directa.

Ha de complir els requisits següents:

 • No realitzar activitats econòmiques, per compte propi o d’altri.
 • No ser titular de comerços, indústries, explotacions agrícoles o ramaderes
 • No tenir el càrrec d’administrador en cap societats.
 • No percebre cap pensió que doni dret a cobertura sanitària.
 • Residir de manera legal a Andorra.
 • Trobar-se inclosa en els apartats detallats a continuació.

Per poder ser persona assegurada indirecta cal:

Lliurar la documentació a l’Àrea d'Atenció al Públic amb cita prèvia o al Comú.

Documentació a presentar per ser persona assegurada indirecta, segons el tipus de beneficiari o beneficiària:

Ser cònjuge o estar inscrit en el registre d’unions estables de parella del Principat d’Andorra:

 • Empleni i imprimeixi el formulari següent: Formulari CASS-0052
 • Certificat de matrimoni o de parella de fet, expedits pel Registre Civil, antiguitat màxima d’un any
 • Permís d’immigració, si escau.
 • Passaport o document d’identitat.

Fill/a de la persona assegurada directa o del seu cònjuge assegurat indirecte, fins als 24 anys inclosos:

 • Empleni i imprimeixi el formulari següent: Formulari CASS-0052
 • Certificat de naixement o llibre de família.
 • Permís d’immigració, si escau.
 • Passaport o document d’identitat

En el cas que el/la fill/a sigui únicament fill/a de la parella beneficiària, adjuntar també:

 • Certificat de matrimoni o de parella de fet, expedits pel Registre Civil, antiguitat màxima d’un any.
 • Certificat de convivència del Comú.

En el cas de separació, divorci o extinció de la unió estable de parella, els fills poden ser assegurats indirectes i trobar-se a càrrec, simultàniament, d’ambdós progenitors:

 • Empleni i imprimeixi els formularis següents: Formulari CASS-0052
 • Certificat de naixement o llibre de família.
 • Aute o resolució judicial de la separació, divorci o dissolució de parella de fet.
 • Permís d’immigració, si escau.
 • Passaport o document d'identitat. 

Persones totalment a càrrec de la persona assegurada directa o del seu cònjuge assegurat indirecte, fins als 24 anys inclosos:

 • Empleni i imprimeixi el formulari següent: Formulari CASS-0052
 • Certificat de naixement.
 • Certificat de convivència del Comú
 • Aute judicial, resolució  o qualsevol altre document de l’autoritat competent, en el que s’anomena el tutor o curador.
 • Permís d’immigració, si escau.
 • Passaport o document d'identitat

Menors de 18 anys, tutelats per decisió judicial o confiats a una persona física, que no és ni el pare ni la mare:

 • Empleni i imprimeixi el formulari següent: Formulari CASS-0052
 • Certificat de naixement o llibre de família
 • Certificat de convivència del Comú.
 • Resolució judicial, que disposa el règim de tutela o atorga la guarda a una persona física que no és ni el pare ni la mare.
 • Permís d'immigració, si escau.
 • Passaport o document d’identitat.

Fill d’una persona assegurada directa, major de 18 anys, que no treballa, i té cura d’un o més germans/nes menors d’edat:

 • Empleni i imprimeixi el formulari següent: Formulari CASS-0052
 • Declaració signada de convivència
 • Certificat de convivència del Comú
 • Permís d’immigració, si escau.
 • Passaport o document d’identitat.

Net/a d’una persona assegurada directa, quan està a càrrec d’un fill/a assegurat/da indirecte/a fins als 24 anys inclosos:

 • Empleni i imprimeixi el formulari següent: Formulari CASS-0052
 • Certificat de naixement o llibre de família del net/a
 • Certificat de convivència del Comú
 • Permís d’immigració, si escau.
 • Passaport o document d’identitat.

Persones incapacitades judicialment a qui se’ls nomena un tutor o curador:

 • Empleni i imprimeixi el formulari següent: Formulari CASS-0052
 • Certificat de naixement o llibre de família. 
 • Aute judicial o resolució de l’autoritat competent que nomena el tutor o curador.
 • Permís d’immigració, si escau
 • Passaport o document d’identitat.