Requisits i inscripcions segons el tipus d'assegurat indirecte

L’assegurat indirecte, també conegut com a beneficiari, es troba a càrrec d'una persona assegurada directa.

Ha de complir els requisits següents:

 • No realitzar activitats econòmiques, per compte propi o d’altri.
 • No ser titular de comerços, indústries, explotacions agrícoles o ramaderes
 • No tenir càrrec d’administrador en societats.
 • No percebre cap pensió que doni dret a cobertura sanitària.
 • Residir de manera legal a Andorra.
 • Trobar-se inclosa en els apartats detallats a continuació.

Per poder ser persona assegurada indirecta cal:

Lliurar la següent documentació a l’Àrea d'Atenció al Públic o al Comú .

 

Documentació a presentar per poder ser persona assegurada indirecta, segons el tipus de beneficiari:

Ser cònjuge o estar inscrit en el registre d’unions estables de parella del Principat d’Andorra:

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0052
 • Certificat de matrimoni o de parella de fet, expedits pel Registre Civil, antiguitat màxima d’un any
 • Permís d’immigració, si escau.
 • Passaport o document d’identitat.

Fill menor de 18 anys d'una persona assegurada directa o del seu cònjuge assegurat indirecte:

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0052
 • Llibre de família o certificat de naixement.
 • Permís d’immigració, si escau.
 • Passaport o document d’identitat

En el cas que el menor sigui únicament fill de la parella beneficiària, adjuntar també:

 • Certificat de matrimoni o de parella de fet, expedits pel Registre Civil, antiguitat màxima d’un any.
 • Certificat de convivència del Comú.

En el cas de separació, divorci o extinció de la unió estable de parella, els fills poden ser assegurats indirectes i trobar-se a càrrec , simultàniament, d’ambdós progenitors:

 • Empleni i imprimeixi els següents formularis: Formulari CASS-0052 i Formulari CASS-52-dj
 • Llibre de família o certificat de naixement.
 • Aute o resolució judicial de la separació, divorci o dissolució de parella de fet.
 • Certificat o fotocòpia del permís d’immigració.

Persones menors de 18 anys a càrrec de la persona assegurada directa o del seu cònjuge assegurat indirecte:

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari. Formulari CASS-0052
 • Certificat de naixement.
 • Permís d’immigració, si escau.
 • Passaport o DNI
 • Certificat de convivència del Comú
 • Aute judicial, resolució  o qualsevol altre document de l’autoritat competent, en el que s’anomena el tutor o curador.

Menors de 18 anys, tutelats per decisió judicial o confiats a una persona física, que no és ni el pare ni la mare:

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0052
 • Resolució judicial, que disposa el règim de tutela o atorga la guarda a una persona física que no és ni el pare ni la mare.
 • Certificat de convivència del Comú.
 • Llibre de família o certificat de naixement.
 • Passaport o document d’identitat.

Fill d’una persona assegurada directa, major de 18 anys, que no treballa, i té cura d’un o més germans/nes menors d’edat:

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari. Formulari CASS-0052
 • Declaració signada de convivència
 • Permís d’immigració.
 • Certificat de convivència del Comú
 • Passaport o document d’identitat.

Nets d’una persona assegurada directa, que està a càrrec d’un fill/a menor de 18 anys:

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari. Formulari CASS-0052
 • Permís d’immigració.
 • Llibre de família o certificat de naixement del net/a
 • Certificat de convivència del Comú
 • Passaport o document d’identitat.

Persones incapacitades judicialment a qui se’ls hi nomena un tutor o curador:

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0052
 • Permís d’immigració.
 • Llibre de família o certificat de naixement.
 • Aute judicial o resolució de l’autoritat competent que nomena el tutor o curador.
 • Passaport o document d’identitat.

Majors de 18 i menors de 25 anys, que cursin estudis en un establiment d’ensenyança reconegut, convisquin amb els pares i no treballin de forma regular:

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0052
 • Certificat, matrícula o document acreditatiu del curs escolar d'un centre d'ensenyament reconegut.
 • Permís d’immigració.
 • Passaport o document d’identitat.

 

En el cas que l’estudiant, estigui tutelat per una persona física que no sigui el pare ni la mare, adjuntar també:

 • Aute judicial, resolució  o qualsevol altre document de l’autoritat competent, en el que s’anomena el tutor o curador.
 • Certificat de convivència del Comú.

 

Per renovacions:

 • Certificat matrícula curs escolar. (cada any a partir del mes de setembre)

Persones majors de 18 i menors de 25 anys, inscrites al servei d’ocupació i que convisquin amb els pares.

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari. Formulari CASS-0052
 • Certificat de la inscripció al Servei d’ocupació.
 • Permís d’immigració.
 • Passaport o document d’identitat

 

En cas que estigui tutelat per una persona física que no sigui el pare ni la mare, adjunta també:

 • Aute judicial, resolució  o qualsevol altre document de l’autoritat competent, en el que s’anomena el tutor o curador.
 • Certifica de convivència del Comú.

 

Per renovacions:

 • Certificat del Servei d’ocupació renovat.