El tercer pagador per als usuaris a partir del 65 anys i per a les persones amb discapacitat

Què És?

El tercer pagador és el règim en el qual la Caixa Andorrana de Seguretat Social abona directament al prestador de serveis les despeses que són a càrrec de la seguretat social sense que l'usuari hagi d'avançar els diners.

No modifica el percentatge de cobertura de la CASS: el preu final que paga l'usuari per cada servei és el mateix, però amb la diferència que ara ja no ha d'avançar l'import total i després esperar el retorn per part de la CASS.

Qui se'n pot beneficiar i quan?

Tots els assegurats a partir de 65 anys, des de l'01/01/2022 i totes les persones amb discapacitat des del 02/01/2023. Es consideren persones amb discapacitat les que han estat valorades per la Conava amb un grau de menyscabament igual o superior al 33%.

Quins actes i procediments hi estan inclosos?

Els actes i procediments mèdics, diagnòstics, terapèutics i rehabilitadors (infermeria, fisitoteràpia, consultes mèdiques, analítiques, radiologia, etc.), prestacions farmacèutiques, sempre que la prestació es faci a Andorra, en el marc de la via preferent i que es trametin a la CASS per full electrònic.

Exemples del tercer pagador per als usuaris a partir de 65

Visita al metge especialista

  • Anteriorment, l'usuari pagava els 29€ i, posteriorment, la CASS li retorna el 75% de l'import (21,75€)
  • Des de l'1 d'octubre del 2022, l'usuari paga directament només la seva part (7,25€)

Ressonància magnètica nuclear

  • Anteriorment, l'usuari pagava els 172,19€ i, posteriorment, la CASS li retorna el 75% de l'import (129,14€)
  • Des de l'1 d'octubre del 2022, l'usuari paga directament només la seva part (43,05€)

Exemple d'analítica de 200€ (el preu varia en cada cas)

  • Anteriorment, l'usuari pagava els 200€ i, posteriorment, la CASS li retorna el 75% de l'import (150€)
  • Des de l'1 d'octubre del 2022, l'usuari paga directament només la seva part (50€)