Article 19, apartat b), de la Llei 17/08 del 3 d'octubre de la Seguretat Social

Els administradors de societats sempre i quan la societat es trobi en situació d'alta al Registre Tributari i que compleixin acumulativament els requisits següents:

 • No ser assalariats de la societat de la qual són administradors.
 • Percebre una remuneració amb caràcter periòdic o no, fixa o variable, per a exercir el càrrec d'administrador, d'acord amb els estatuts o els acords dels òrgans socials de la societat.
  Si exerceixen el càrrec de forma gratuïta, es consideren persones que realitzen una activitat per compte propi, quan no cotitzen com assegurats directes en cap altre col·lectiu del règim general de la seguretat social.
 • Ser resident legal al Principat d'Andorra, excepte:
 •  Residents sense activitat lucrativa
  • Professionals amb projecció internacional
  • Residents per raons d'interès científic, cultural i esportiu
  • O en virtut de qualsevol altra modalitat d'autorització de residència prevista a la llei d'immigració que exigeixi disposar d'una cobertura i assegurança per malaltia aliena a la CASS