Certificat digital

Si és empresari, compte propi,  patró domèstic o prestador de la CASS, accedeixi amb el certificat digital:

 

A través del certificat digital es poden gestionar, sense desplaçar-se i de manera immediata, els tràmits següents: 

EMPRESA I PATRÓ DOMÈSTIC

 • Modificar dades de l'empresa
 • Fer i pagar la declaració de cotitzacions i IRPF
 • Donar d’alta i de baixa als empleats
 • Formalitzar primeres matriculacions
 • Consultar situacions d’incapacitats temporals i signar altes mèdiques dels treballadors
 • Declarar l’accident laboral

COMPTE PROPI

 • Modificar dades del compte propi
 • Consultar l'estat de les seves cotitzacions i recàrrecs
 • Pagar les cotitzacions i recàrrecs pendents
 • Consultar una incapacitat temporal i signar l'alta mèdica
 • Declaració del seu accident laboral

PRESTADOR

 • Modificar dades del prestador
 • Gestionar remeses
 • Baixar les llistes de metges ordenants

Es pot instal·lar als dispositius electrònics següents:

 • Ordinadors
 • Portàtils
 • Tauletes
 • Mòbils

Una vegada el certificat digital estigui correctament instal·lat al dispositiu electrònic desitjat, es podran gestionar els diferents tràmits via online.

1r. Pas: Omplir el formulari de sol·licitud

Omplir tots els camps i un cop enviades les dades a la CASS, no oblidar la contrasenya i el número de referència de la petició.

Obre el formulari de sol·licitud

2n. Pas: Sol·licitar cita prèvia i presentar-se a l’Àrea d'Atenció al Públic de la CASS per efectuar el registre i signar el contracte amb la documentació següent:

Empresa
 • Document d'identificació
Si es té més d'una empresa o societat s'han de presentar els documents per a cadascuna.

 

Professional liberal
 • Document d'identificació

 

Comunitat de propietaris
 • Acta de la comunitat on figura el representant
 • Document d'identitat

 

Patrons domèstics
 • Document d'identificació
 • En el cas que el patró domèstic autoritzi una persona a tenir accés al seu certificat digital cal presentar i signar el Formulari CASS-0126
Recordeu que en el cas de patrons domèstics, el número de cens declarant i tramitador ha de ser el mateix.

 

Persones jurídiques autoritzades a fer tràmits per tercers
 • Document d'identificació del titular de l'empresa que autoritza

 

El sol·licitant del certificat digital que signarà el contracte amb la CASS, ha de ser titular administratiu o persona autoritzada per poders notarials (presentarels poders notarials).

Pot venir a sol·licitar i recollir el contracte del certificat digital una altra persona amb el Formulari CASS-0007 degudament omplert i signat. El responsable ha de signar i el contracte i s'ha de tornar a presentar a les oficines de la CASS. 

 

Introduir la referència (número de contracte del certificat digital) i la contrasenya.

Per qualsevol incidència, pot personar-se amb cita prèvia al Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU) a planta baixa de la CASS, trucar al 870 871 o enviar un email a cau@cass.ad.