Càlcul de l'import de la pensió

1. La pensió de jubilació es determina en base a la cotització efectuada i té en compte els conceptes següents:

1.1 Punts de jubilació adquirits: són el resultat de dividir la cotització de la persona assegurada a la branca de jubilació, pel preu de compra del punt.

1.2 Preu de compra del punt: import fixat anualment d'acord amb la Llei del pressupost en el que s'indexen els costos d'adquisició dels punts de jubilació.

1.3 Preu de venda del punt (PV): valor dels punts de jubilació adquirits en el moment de fixar la pensió de jubilació. Es determina de conformitat amb el que preveu l'article 201.

1.4 Punts pensionables de la persona assegurada a la data d'entrada en vigor de la present Llei (PP(fv)): són els punts que resulten de la fórmula següent: 

PP(fv)= Punts de jubilació adquirits abans de l'entrada en vigor de la present Llei / (12 * MC (fv))

Essent MC (fv) el nombre de mesos cotitzats per la persona assegurada abans de l'entrada en vigor de la present Llei.

1.5 Punts pensionables de la persona assegurada a partir de l'entrada en vigor de la present Llei (PP(fv-fj)): són els punts que resulten de la fórmula següent:

PP (fv-fj)= punts de jubilació adquirits a partir de l'entrada en vigor de la present Llei /( 12 * MC (fv-fj))

Essent MC (fv-fj) el nombre de mesos cotitzats per la persona assegurada a partir de l'entrada en vigor de la present Llei.

Punts pensionables,

1.6 PP1: són els punts pensionables, adquirits després de l'entrada en vigor de la present Llei, necessaris per a obtenir una pensió de jubilació d'un import equivalent al 200% del salari mínim oficial mensual, amb 480 mesos de cotització.

1.7 PP2: són els punts pensionables, adquirits després de l'entrada en vigor de la present Llei, necessaris per a obtenir una pensió de jubilació d'un import equivalent al 250% del salari mínim oficial mensual, amb 480 mesos de cotització.

1.8 PP3: són els punts pensionables, adquirits després de l'entrada en vigor de la present Llei, necessaris per a obtenir una pensió de jubilació d'un import equivalent al 300% del salari mínim oficial mensual, amb 480 mesos de cotització.

2. L'import de la pensió de jubilació es fixa amb les fórmules de càlcul previstes a l'article 200

2.1 Respecte als punts adquirits abans de l'entrada en vigor de la present Llei l'import mensual de la pensió és el següent:
Pensió = preu venda del punt * nombre de mesos * punts pensionables
o
P(fv)=PV*MC(fv)*PP(fv)

2.2 Quan els punts pensionables adquirits des de la data d'entrada en vigor de la present Llei fins a la data de jubilació siguin iguals o inferiors a PP1, l'import mensual de la pensió és el següent:
Pensió (p) = PV*MC(fv)*PP(fv)+PV*MC(fv-fj)*PP(fv-fj)

2.3 Quan els punts pensionables adquirits des de la data d'entrada en vigor de la Llei fins a la data de la jubilació, siguin superiors a PP1 (fv-fj), però iguals o inferiors a PP2 (fv-fj), l'import mensual de la pensió será:
Pensió (p) = PV*MC(fv)*PP(fv)+PV*MC(fv-fj)*[PP1+(PP(fv-fj)-PP1))*CR1]

2.4 Quan els punts pensionables adquirits des de la data d'entrada en vigor de la present Llei fins a la data de la jubilació, siguin superiors a PP2 (fv-fj), però iguals o inferiors a PP3, l'import mensual de la pensió és el següent:
Pensió (p) = PV*MC(fv)*PP(fv)+PV*MC(fv-fj)*[PP1+(PP2-PP1)*CR1)+(PP(fv-fj)-PP2)*CR2]

2.5 I quan els punts pensionables adquirits des de la data d'entrada en vigor de la present Llei siguin superiors a PP3, l'import mensual de la pensió es calcula aplicant la fórmula següent: 

Pensió (p) = PV*MC(fv)*PP(fv)+PV*MC(fv-fj)*[PP1+(PP2-PP1)*CR1)+(PP3-PP2)*CR2)+(PP(fv-fj)-PP3)*CR3]

2.6 En tots els supòsits anteriors, els coeficients reductors (CR) tenen valors següents:

CR1 = 0,75
CR2 = 0.50
CR3 = 0.25 

3. L'import de les pensions de jubilació s'actualitza anualment d'acord amb el que estableix la Llei del pressupost,o en els termes previstos a l'article 200 bis

 

Article 200. Càlcul de l'import de la pensió
Modificat per la Llei 18/2014
Núm. 65             23 de setembre del 2015