Eleccions al Consell d'Administració de la CASS el proper 22 de juny del 2022

 

21 d’abril del 2022

Es comunica a tots els cotitzants de la CASS que les eleccions al Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social tindran lloc el proper 22 de juny del 2022.

Les llistes electorals poden ser consultades des del 25 d’abril d’enguany a les oficines de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, de dilluns a divendres de les 8h00 a les 14h45.

Si els cotitzants no figuren inscrits en aquestes llistes electorals poden sol·licitar la seva inscripció a la 5a planta de les oficines de la CASS fins al 3 de maig del 2022 inclòs.

És possible ser persona electora en més d’un col·legi electoral, però en cada col·legi cada elector només té un vot.

Col·legi electoral de les persones assegurades assalariades i assimilades

 1. Persones assegurades assalariades.
 2. Persones internades en establiments penitenciaris.
 3. Estudiants de 25 a 30 que pertanyen al règim especial previst a l'article 223 bis.
 4. Persones registrades al Servei d'Ocupació que pertanyen al règim especial previst a l'article 224 bis.

Col·legi electoral dels pensionistes

 1. Pensionistes cotitzant a la branca general de la CASS
  • Pensionistes de vellesa o jubilació
  • Pensionistes de reversió
  • Pensionistes d'invalidesa
 2. Persones que es troben incloses en el règim especial de les persones amb discapacitat
 3. Persones que es troben incloses en el règim especial de les persones prejubilades

Col·legi electoral dels empresaris i de les persones que realitzen una activitat per compte propi

 1. Persones físiques
  • Les persones que cotitzen a la CASS en el col·lectiu de persones que realitzen una activitat per compte propi.
  • Les persones que cotitzen com a patró domèstic.
  • Les persones físiques titulars d'un comerç, indústria o explotació agrícola o ramadera que cotitzen a la CASS.
  • Les persones representants d'una comunitat de béns que cotitzen.
  • Les persones assegurades que cotitzen de manera voluntària a la branca general i/o de jubilació (règims especials articles 223 ter i 223 quater).
 2. Persones jurídiques
  • Les societats i altres entitats amb personalitat jurídica (associacions, fundacions, administracions públiques, etc.) que cotitzen, representades per la primera persona física que consta com a titular de l'empresa davant de la CASS.

En les empreses o entitats on figurin varis titulars o el titular sigui una persona jurídica, s’inscriu a la llista d’electors la primera persona física que consti com a titular de l’empresa davant de la CASS. En cas que aquesta persona física renunciï al seu vot en favor d’un altre responsable de l’empresa, ho posarà en coneixement de la CASS abans del 10 de juny del 2022 a les 14h45.

En cada col·legi, cada persona només té un vot. S’entén que cada persona jurídica o física és un vot.

 

Totes les persones candidates han de reunir les condicions previstes per l’article 69 del text consolidat de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social.

 1. Ser majors d’edat i residir legalment al Principat d'Andorra.
 2. Haver cotitzat durant un mínim de vuit anys durant els deu darrers immediatament anteriors a la data de les eleccions en qualsevol dels col·lectius.
 3. Haver cotitzat els cinc últims anys en un dels col·lectius que integren el col·legi electoral per al qual es presenta a l'elecció, excepte en el cas del col·legi dels pensionistes, en què la durada mínima és de tres mesos.
 4. Estar al corrent de pagament de les cotitzacions, els recàrrecs i les sancions acordades per resolució ferma.
 5. Presentar un nombre mínim de signatures de cotitzants del col·legi electoral al qual es presenten a l'elecció tant la persona candidata com la suplent, que s'especifica a continuació:
  • Cinquanta signatures per a la candidatura per representar els pensionistes.
  • Cinquanta signatures per a la candidatura per representar el col·lectiu dels empresaris i els treballadors per compte propi.
  • Cent signatures per a la candidatura per representar les persones assegurades assalariades i la resta dels cotitzants.

Una mateixa persona només es pot presentar a l’elecció en un sol col·legi electoral, a títol de candidata o de suplent.

Els candidats dels col·legis electorals dels pensionistes i dels assalariats han de reunir els requisits més amunt establerts pel text consolidat de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social la Llei 17/2008.

En el col·legi electoral dels empresaris i de les persones que realitzen una activitat per compte propi, pot ser candidat:

 • La persona física que realitza una activitat per compte propi i cotitza.
 • La persona física que cotitza com a patró domèstic.
 • La persona física titular d'un comerç, d’una indústria, d’una explotació agrícola o ramadera que cotitza.
 • La primera persona representant d’una comunitat de béns que cotitza.
 • La primera persona física que figura a la CASS com a titular administrativa d'una persona jurídica que cotitza (societats, associacions, fundacions etc.)

Si l’empresari és una persona jurídica, els requisits previs de cotització previstos en els punts 2 i 3 s’apliquen a la persona jurídica i no a la persona física, i s’entenen complerts si la persona jurídica ha cotitzat durant aquells terminis.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Any 2018

Any 2014

Any 2010

 

Informació complementària

Àrea de Secretaria General