Josep Baliellas Babot i Raquel Beatriz Bernabé Pérez

baliellas  

 

En l’àmbit de les competències del Consell d’Administració de la CASS i com a representants del sector empresarial, ens comprometem a l’optimització de recursos, per afavorir el desenvolupament econòmic i empresarial, dimensionant l’organització per a la millora del servei per a tots els agents implicats.

Considerem que és necessari, tenir una representació en el Consell d’Administració de la CASS, per a la transformació i millora del model de servei dels treballadors per compte propi i pels empresaris per a la reorganitzar dels recursos disponibles i l’optimitzar-los, consolidant un model de gestió que es basa en la qualitat, en l’eficiència de la gestió i la defensa dels interessos dels empresaris com a motor de l’activitat econòmica.

Així doncs, per tal de gestionar d’una forma eficient els recursos humans i materials, es proposa treballar des del Consell d’Administració de la CASS, per a dimensionar i participar en les reformes necessàries que comportin una optimització dels recursos i una millora del funcionament en general.
Amb aquests objectius es treballa per millorar del marc legal i reglamentari, es garanteix una gestió acurada de la despesa i una reestructuració sobre la base d’una planificació estratègica per a la millora de les necessitats de gestió actuals, d’acord amb el principi de racionalitat, defensant els interessos dels empresaris i dels cotitzants per compte propi.

 

Agraïm la seva confiança. Treballarem per vostès.