Núm. registre: 280/2017

Data emissió de la resposta de la consulta: 26/09/2017

Consulta: Si l'assumpció del pagament de les primes col·lectives d'assegurança salut i d'assegurança vida i invalidesa no genera en el context normatiu actual obligació de cotització o de presentar declaració de quotes, d'acord amb els articles 94, 95 i 98 de la Llei 17/2008.

Contestació completa: La normativa laboral i la legislació de la seguretat social regula la noció de salari i l'obligació de cotitzar en les disposicions següents:

- L'article 98 del text consolidat de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social estableix:

"1. La base de cotització de les persones assalariades mentre presten serveis està constituïda pel salari global, en els termes definits a la legislació laboral, les indemnitzacions i quitances i qualsevol altra remuneració, que, amb caràcter mensual, tingui dret a percebre la persona assalariada o la que efectivament percebi de ser aquesta superior, per raó del treball que realitzi per compte de l'empresa on presta serveis. 

2. No es computa en la base de cotització la participació al finançament per part de l'empresa a un pla complementari de jubilació públic o privat de la persona assalariada i de la percepció dels avantatges o dels rendiments d'aquest pla. 

Els imports i les modalitats de cotització en cas de recuperació en forma de capital del pla de jubilació constituït així s'han d'establir reglamentàriament. 

3. És nul qualsevol acte o pacte individual o col·lectiu que pretengui alterar la base de cotització establert"

- L'article 18 del Reglament del procediment de cotització i de recaptació de la seguretat social, estableix la base de cotització de les persones assalariades:

1.La base de cotització de les persones assalariades està constituïda pel salari global, sigui en efectiu o en espècie. El salari global és la remuneració, que l'empresa lliura a la persona assalariada com a contraprestació dels seus serveis, inclosos els complements, les primes i gratificacions i les altres remuneracions en espècie , d'acord amb la definició de "salari" que estableix la legislació laboral.

També s'inclouen dins d'aquesta base les indemnitzacions i les quitances i qualsevol altra remuneració que tingui dret a percebre la persona assalariada o que efectivament percebi, per raó del treball que du a terme"

2.No es computen en la base de cotització les quantitats següents:

a. Les propines o les gratificacions de clients.

b. Les liberalitats de les empreses

c. Les dietes i les despeses de viatge, tal i com queden definides als apartats 3 i 4 d'aquest article.

d. La participació per part de l'empresa en el finançament d'un pla complementari de jubilació públic o privat de la persona assalariada i la percepció dels avantatges o dels rendiments d'aquest pla."

- L'article 76 de la Llei 35/2008, del Codi de Relacions Laborals defineix salari:

"1. Es considera salari la remuneració que l'empresa lliura a la persona assalariada com a contraprestació dels seus serveis. També tenen la consideració de salari els complements, les primes, les gratificacions i les altres remuneracions en espècie, llevat de les liberalitats de l'empresa.

2. El salari global està integrat pel salari fix i el salari variable.

3. No tenen la consideració de salari les propines o gratificacions dels clients de l'empresa als treballadors. Tampoc no es consideren salari les dietes i les despeses de viatge"

D'acord amb aquests preceptes, la noció de salari contempla totes les remuneracions que una empresa lliura a un treballador com a contraprestació dels seus serveis i que han de ser objecte de declaració i de cotització a la seguretat social. 

En el present cas l'assumpció per part d'aquesta entitat de les primes d'assegurança col·lectiva a favor dels treballadors s'emmarca dins de la relació laboral i com a renda en espècie forma part integra del concepte de salari, tal i com queda definit per l'article 76 de la Llei 35/2008 del Codi de Relacions Laborals.

Per tant la interpretació que proposeu no s'ajusta amb la normativa citada i entenem que les assegurances de salut, i de vida i invalidesa que teniu contractades a favor dels vostres treballadors són un avantatge material que han de ser declarades i cotitzades a la seguretat social, segons l'obligatorietat i la dinàmica de l'obligació de cotitzar prevista pels articles 94 i 95 de la Llei, i sobre  la base dels imports que figuren en els documents adjuntats individualitzat per cada empleat de l'entitat, tot i que es faci un pagament únic a l'entitat asseguradora.