Variació de dades d’empresa

Lliurar la següent documentació a l’Àrea de Control Administratiu amb  cita previa dins dels 6 dies naturals següents a aquel en què la variació es produeixi.

  • Empleni i imprimeixi el següent formulari:  Formulari (CASS-0079)
  • Document d’identificació o targeta sanitària de la CASS.

 En cas de modificació dades del titular administratiu, adjuntar també:

  • Si és comerç, targeta de registre de comerç
  • Si és societat, targeta de registre de societats

Si disposa del certificat digital, pot modificar a través de la part privada del portal les dades següents:

  • Adreça
  • Telèfon fix, mòbil i fax
  • Correu electrònic
  • Dades bancàries

En cas de transmissió, cessió o canvi de titularitat d'empresa els nous titulars són solidàriament responsables de comunicar aquesta circumstància a la CASS, dins dels 6 dies naturals comptats a partir de la data en què es produeix.

Per modificar el nom comercial d'una empresa es necessari:

  • Donar de baixa als fitxers de la CASS i
  • Donar d'alta la nova empresa.