Inscripció assegurat indirecte

Lliurar la següent documentació a l’Àrea d’Atenció al Públic amb cita previa o a les oficines de tràmits del Comú

Cònjuge

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0052
 • Certificat de matrimoni o de parella de fet, expedits pel Registre Civil, antiguitat màxima d’un any
 • Permís d’immigració, si escau.
 • Passaport o document d’identitat.

Fill/a, FINS ALS 24 ANYS INCLOSOS

Fill/a d'una persona assegurada directa o del seu cònjuge assegurat indirecte fins als 24 anys inclosos:

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0052
 • Llibre de família o certificat de naixement.
 • Permís d’immigració, si escau.
 • Passaport o document d’identitat

En el cas que el menor sigui únicament fill de la parella beneficiària, adjuntar també:

 • Certificat de matrimoni o de parella de fet, expedits pel Registre Civil, antiguitat màxima d’un any.
 • Certificat de convivència del Comú.

En el cas de separació, divorci o extinció de la unió estable de parella, els fills poden ser assegurats indirectes i trobar-se a càrrec , simultàniament, d’ambdós progenitors:

 • Empleni i imprimeixi els següents formularis: Formulari CASS-0052
 • Llibre de família o certificat de naixement.
 • Aute o resolució judicial de la separació, divorci o dissolució de parella de fet.
 • Certificat o fotocòpia del permís d’immigració.

Persones a càrrec, FINS ALS 24 ANYS INCLOSOS

Persones totalment a càrrec de la persona assegurada directa o del seu cònjuge assegurat indirecte fins als 24 anys inclosos:

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari. Formulari CASS-0052
 • Certificat de naixement.
 • Permís d’immigració, si escau.
 • Passaport o DNI
 • Certificat de convivència del Comú
 • Aute judicial, resolució  o qualsevol altre document de l’autoritat competent, en el que s’anomena el tutor o curador.

Persones tutelades, menors d’edat

Menors de 18 anys, tutelats per decisió judicial o confiats a una persona física, que no és ni el pare ni la mare:

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0052
 • Resolució judicial, que disposa el règim de tutela o atorga la guarda a una persona física que no és ni el pare ni la mare.
 • Certificat de convivència del Comú.
 • Llibre de família o certificat de naixement.
 • Passaport o document d’identitat.

Fill/a major d’edat que té cura d’un o més germans/nes

Fill d’una persona assegurada directa, major de 18 anys, que no treballa, i té cura d’un o més germans/nes menors d’edat:

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari. Formulari CASS-0052
 • Declaració signada de convivència
 • Permís d’immigració.
 • Certificat de convivència del Comú
 • Passaport o document d’identitat.

Nét/a

Nets d’una persona assegurada directa, que està a càrrec d’un/a fill/a assegurat/da indirecte/a fins als 24 anys inclosos:

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari. Formulari CASS-0052
 • Permís d’immigració.
 • Llibre de família o certificat de naixement del net/a
 • Certificat de convivència del Comú
 • Passaport o document d’identitat.

Persones incapacitades judicialment

Persones incapacitades judicialment a qui se’ls hi nomena un tutor o curador:

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari: Formulari CASS-0052
 • Permís d’immigració.
 • Llibre de família o certificat de naixement.
 • Aute judicial o resolució de l’autoritat competent que nomena el tutor o curador.
 • Passaport o document d’identitat.