Alta de maternitat

Procediment a seguir:

Presencialment:

La persona assegurada ha de lliurar a l’Àrea de Control Sanitari amb cita prèvia o a les oficines del Comú , el certificat mèdic final expedit pel metge o l'odontòleg.

Si l’empresa té certificat digital: Pot consultar i signar l’alta de l’empleat per Internet. No constarà la patologia.
Si l’empresa no té certificat digital: L’empleat lliurarà el certificat mèdic final a l’empresa. Un cop omplert i signat per l’empresa, es lliurarà a l’Àrea de Control Sanitari.

Electrònicament:

El metge o odontòleg envia un certificat mèdic inicial via Internet. La persona assegurada no ha de presentar el document físic a la CASS

Si l’empresa té certificat digital: Pot consultar i signar l’alta de l’empleat per Internet. No constarà la patologia.
Si l’empresa no té certificat digital: L’empleat lliurarà el certificat mèdic final a l’empresa. Un cop omplert i signat per l’empresa, es lliurarà a l’Àrea de Control Sanitari amb cita prèvia.