Què es considera accident laboral?

Quines diferències hi ha pels treballadors assalariats i per les persones que realitzen una activitat per compte propi

Treballadors assalariats o assimilats Persones que realitzen una activitat per compte propi
 • Tota lesió corporal que es produeix per un fet violent i exterior sobrevingut amb ocasió o per conseqüència de la feina realitzada
 • Es considera accident laboral, quan les lesions descrites anteriorment es produeixen durant el temps i en el lloc de treball
 • S’assimilen al lloc de treball, tots els espais en els quals s’executen els serveis corresponents al contracte de treball o a les tasques professionals
 • Els desplaçaments efectuats a causa del treball durant la jornada laboral es computen com a treball efectiu
 • Tenen la consideració d’accident laboral les malalties, que no siguin professionals, que contreu el treballador com a conseqüència de la realització del seu treball, sempre que s’acrediti que aquesta malaltia té com a causa exclusiva l’execució d’aquest
 • No s’aplica a les persones que realitzen una activitat per compte propi
 • L’accident que es produeix en el recorregut d’anar o de tornar entre el domicili (en sortir de la porta del domicili particular) i el lloc de treball.
  El desplaçament ha d’estar motivat exclusivament pel treball, l’accident s’ha de produir en un temps raonablement  pròxim a les hores d’entrada i sortida de la feina i el trajecte ha de ser habitual.
  La prova d’haver-se produït els accidents regulats en aquest paràgraf va a càrrec de la persona assegurada.
 • No s’aplica a les persones que realitzen una activitat per compte propi
 • No es considera accident laboral l’accident produït per força major aliena al treball, ni aquell que tingui com a causa el dol de la persona treballadora
 • L’empresari no té responsabilitat quan el fet danyós derivi de cas fortuït o força major o d’imprudència del treballador sempre que hagi rebut informació i formació específica en matèria de risc laboral. L’empresari ha de posar a l’abast equips de protecció o mesures de vigilància raonables