En el cas de separació, divorci o extinció de la unió estable de parella, els assegurats indirectes poden estar assegurats amb els dos progenitors?

En el cas que el menor sigui únicament fill de la parella beneficiària, adjuntar també:

  • Certificat de matrimoni o de parella de fet, expedits pel Registre Civil, antiguitat màxima d’un any.
  • Certificat de convivència del Comú.

En el cas de separació, divorci o extinció de la unió estable de parella, els fills poden ser assegurats indirectes i trobar-se a càrrec , simultàniament, d’ambdós progenitors:

  • Empleni i imprimeixi els següents formularis: Formulari CASS-0052 i Formulari CASS-52-dj
  • Llibre de família o certificat de naixement.
  • Aute o resolució judicial de la separació, divorci o dissolució de parella de fet.
  • Certificat o fotocòpia del permís d’immigració.