Llei 11/2023, del 30 de gener, de mesures per al treballador per compte propi

 

El dia 15 de novembre del 2023 va entrar en vigor la llei de referència.

La persona que realitza una activitat per compte propi pot beneficiar-se de noves mesures com:


La cobertura de l’accident de treball in itinere
L’accident que es produeix en el recorregut d’anar o de tornar entre el domicili (en sortir de la porta del domicili particular) i el lloc de treball. 

Més informació


La pensió de jubilació anticipada mantenint l’activitat per compte propi

Possibilitat de treballar com a compte propi amb les següents condicions:

  • No constar d’alta laboral com a assalariat
  • Contractar una nova persona assalariada, a temps parcial o complet i mantenir-la contractada durant el període de jubilació anticipada 

Més informació


La reducció de la quota de cotització per conciliació de la vida familiar i professional
Complir un dels següents supòsits:

  • Tenir a càrrec seu menors de fins a 12 anys, inclosa aquesta edat.
  • Tenir a càrrec seu un familiar, fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, en situació de dependència amb grau 3 o superior, degudament acreditada. 
  • Tenir a càrrec seu un familiar, fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, amb grau de discapacitat greu o molt greu, degudament acreditada. 

Complir cumulativament els següents requisits:

  • No tenir cap tipus de deute amb la Seguretat Social. 
  • Estar donat d’alta a la seguretat social amb una antelació mínima de vint-i-quatre mesos i haver cotitzat els darrers vint-i-quatre mesos com assalariat o persona que realitza una activitat per compte propi. 
  • Contractar una nova persona assalariada per desenvolupar les funcions i prestacions que porta a terme la persona que realitza una activitat per compte propi, i mantenir-la contractada durant el període en què es gaudeix de la reducció de quota. En cas de resolució del contracte laboral, pel manteniment de la reducció de quota és necessària la contractació d’una nova persona assalariada en el mateix mes en què s’hagi produït la resolució del contracte laboral. 

Més informació


La millora de les bases de cotització

A partir del 2024 possibilitat d'adaptació de la base de cotització segons el resultat de l'empresa durant l'any en curs. 
 

Més informació


Entre d'altres... (Llei 11/2023)