LA VIA PREFERENT I REEMBORSAMENT DE LES PRESTACIONS MÈDIQUES

 

LA VIA PREFERENT és l'itinerari que segueix l'usuari dins del sistema sanitari públic, que promou l'ús del metge d'atenció primària com a porta d'entrada al sistema sanitari i la coordinació entre els professionals sanitaris.

LA VIA PREFERENT A ANDORRA

El METGE REFERENT és el metge de capçalera o pediatre que escolliu com el metge principal que us ha de tractar.
1
 2

 

Per a accedir al METGE ESPECIALISTA és necessària la derivació:

5

 • del metge referent.
 • dels serveis d'urgències, o bé
 • del metge que us tracta després dʼuna hospitalització.

La derivació és vàlida per a 12 mesos / 12 visites.

Sempre que tingueu assignat un metge referent, podeu accedir directament (sense derivació) als professionals sanitaris d'Andorra dels següents serveis:

 • Ginecologia i obstetrícia.
 • Oftalmologia.
 • Estomatologia i odontologia.

Queden inclosos dins de la via preferent els actes dʼurgències i de permanències mèdiques del Servei de Salut Escolar o del centre dʼatenció primària.

Podeu tenir un METGE ESPECIALISTA PREFERENT en el cas dʼuna malaltia o condició que requereixiun seguiment periòdic.

Lʼassignació la fa lʼespecialista escollit, amb la derivació prèvia del vostre metge referent.

LA VIA PREFERENT FORA D'ANDORRA

Metges i centres convencionats

Per a estar dins de la via preferent, és indispensable l'assignació prèvia del metge referent i la derivació del metge especialista d'Andorra.
El metge referent, amb l'autorització de la CASS, també pot derivar quan:

 • hi ha dificultats en l'accés a professionals especialistes al país,
 • no hi ha un especialista a Andorra, o bé
 • es demana una segona opinió.

La derivació és vàlida per a 12 mesos / 12 visites.

4

En cas dʼurgència mèdica o en cas de cursar estudis fora dʼAndorra (sempre que compliu el supòsit de persona assegurada indirecta), no és necessària la derivació dʼun metge dʼAndorra per a estar dins de la via preferent.

Un cop programada la data de lʼacte mèdic, la persona assegurada ha de sol·licitar el volant presencialment a lʼÀrea d'Atenció al Públic (amb cita prèvia) o bé a través de la part privadadel portal de la CASS.

La CASS emetrà:

 • El volant a demanda de la persona assegurada, amb l'acord previ de l'Àrea de Control Mèdic (si s'escau)
 • El document/carta que informa si aquest volant emès per la CASS segueix o no la via preferent. Quan el centre/metge de fora d'Andorra emeti una prestació o comanda de serveis, caldrà presentar aquest document al prestador d'Andorra per a indicar-li el número de ruta de la via.

Reemborsament de les prestacions mèdiques

La legislació vigent (Llei 6/2019, del 31 de gener, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 dʼoctubre,de la seguretat social) preveu els percentatges de reemborsament següents, dʼacord amb les tarifes de responsabilitat de la
CASS:

  Dins de la via preferent Fora de la via preferent
Visites mèdiques 75% 33%
Actes efectuats, proves i productes prescrits 75% 60%
Actes de reeducació i readaptació funcional 65% 60%
Ingrés hospitalari 90% 33%
Actes sanitaris efectuats a conseqüència de la maternitat 100% 33%
En tots els casos els prestadors de serveis de salut han de tenir conveni amb la CASS
Per als actes efectuats o prescrits per prestadors de serveis de salut que no tenen un conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social, el reemborsament de les despeses sʼefectua sobre la base del 20 % de les tarifes de responsabilitat.

En el cas que es tingui dret a un reemborsament del 100 %, les persones usuàries han de seguir la via preferent per a continuar gaudint d’aquesta condició.

Hospitals, centres i metges no convencionats amb la CASS Hospitals, centres i metges sense conveni amb la CASS al Principat d'Andorra

Hospitals, centres i metges no convencionats amb la CASS Hospitals, centres i metges sense conveni amb la CASS a l'estranger

Per a més informació sobre la via preferent: 
Ministeri de Salut
Av. Príncep Benlloch, 30, 3a planta
Edif. Clara Rabassa
AD500 Andorra la Vella
Tel. 874 820 - www.salut.ad