Sol·licituds de les noves mesures excepcionals i urgents en matèria de Seguretat Social pels compte propi i per les empreses degut a la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-COV-2 (FASE III-mesures vàlides fins el 30/06/2021)

FASE III: Sol·licitud/suspensió de les noves mesures excepcionals i urgents en matèria de Seguretat Social pels compte propi i per les empreses degut a la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-COV-2 (Llei 16/2020)

COMPTE PROPI

Els compte propi que vulguin percebre la prestació econòmica i/o acollir-se a la reducció o suspensió de la cotització ho han de fer mitjançant aquesta pàgina web sol·licitant l'aplicació dels articles 28, 42 o 43 de la llei respectivament.

 • Les sol·licituds vigents relatives a la prestació econòmica, la suspensió i la reducció de cotització dels articles 28, 43 i 42  tenen una vigència de dos mesos des de la data d’aplicació de la mesura.
 • Els comptes propis que vulguin continuar gaudint de la prestació, de la reducció o de la suspensió de la cotització, han de fer novament la sol·licitud per cada mesura.  
 • IMPORTANT: Si la prestació econòmica de l’article 28 queda en suspens per finalització del període de tancament obligatori decretat per Govern o per altres motius, la resta de les mesures sol·licitades  vinculades amb aquest article quedaran també suspeses. 
 • Pot sol·licitar aquesta prestació el compte propi que:
  • Tingui la seva activitat econòmica principal suspesa obligatòriament per decret del Govern

   o bé,
    
  • Justifiqui una davallada significativa de la xifra de negoci segons els criteris establerts a l’article 14, i en relació amb el conjunt de les seves activitats en cas de que realitzi més d’una activitat per compte propi
 • Queda exclòs:
  • La persona que inicia una activitat per compte propi a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, l'1 de gener del 2021
  • L’administrador de societats, excepte que sigui  un professional que dugui a terme la seva activitat de manera efectiva a través d’una societat mercantil de la qual n’és l’administrador.
  • La persona que també és assalariada i/o pensionista que percebi una pensió o un salari global o una prestació de l’article 17 i que la suma d’aquests conceptes sigui igual o superior al salari mínim establert. En el cas que el compte propi cotitzi sobre una base del 25%, aquesta suma no pot superar la meitat del salari mínim.
  • El compte propi que tingui deutes amb l'Administració Pública, llevat que aquests deutes estiguin en curs de regularització.
  • La persona que gaudeix d’una prestació econòmica (incapacitat temporal, descans per maternitat, paternitat...) fins que no s’hagi acordat la seva alta mèdica o hagi finalitzat el període de descans.
 • La persona en situació d'incapacitat temporal deixa de percebre aquesta prestació durant el període de baixa mèdica rebent la indemnització prevista per Llei de la seguretat social.
 • Import prestació:
  • La prestació reconeguda és de  1.121,47€ nets per les bases de cotització del 50%, 62%, 75%, 100%, 125% i 137,5%
  • La prestació reconeguda és de 560,74€ nets per la base de cotització del 25%, i aquelles persones que s'han acollit al règim especial de l'article 223 quinquies de la Llei de la seguretat social al mes de desembre del 2020
 • La Caixa Andorrana de Seguretat Social comunica al ministeri competent en matèria d’economia la relació de persones que realitzen una activitat per compte propi que hagin sol·licitat la percepció d’aquesta prestació. Aquesta comunicació es fa setmanalment
 • El ministeri en matèria d'economia pot demanar, en el marc de la funció de revisió, l'actualització de la documentació declarada i tota altra informació per verificar el compliment dels requisits establerts. 
 • El ministeri competent pot revocar amb efectes retroactius la prestació autoritzada tàcitament i reclamar el pagament de l'import indegut de conformitat amb l'article 32, sense perjudici d'aplicar, si s'escau, les disposicions relatives al règim sancionador. 

Per sol·licitar o suspendre la prestació econòmica per les persones que realitzen una activitat per compte propi (Art. 28 de la Llei 16/2020), accedeixi a l'enllaç següent: 

Sol·licitud de certificats
Realitzar tràmit
(no és necessari disposar de cap tipus de certificat digital i es recomana la utilització dels navegadors Chrome, Safari o Firefox per realitzar el tràmit)

 

 • S’hi pot acollir el compte propi que:
  • Percebi la prestació prevista per l’article 28

   o bé,
    
  • Justifiqui una davallada significativa de la xifra de negoci segons els criteris establerts a l’article 14, i en relació amb el conjunt de les seves activitats en cas de que realitzi més d’una activitat per compte propi.
 • Si la sol·licitud es presenta abans del dia 15 de cada mes (data límit el 14 de cada mes), s'aplica a la mensualitat natural completa i així successivament i sempre que es mantingui la situació d'emergència sanitària o per la part del mes que correspongui. 
 • Les persones que ja cotitzin sobre aquesta base o per una base inferior no han de sol·licitar aquesta cotització reduïda. 
 • Si el ministeri en matèria d'economia resol la improcedència de la percepció de l'article 28, la Caixa Andorrana de Seguretat Social ha de revocar aquesta mesura amb caràcter retroactiu i reclamar els imports corresponents, sense perjudici de les sancions previstes per la normativa aplicable en matèria de seguretat social. 

 

Per sol·licitar o suspendre la reducció de la cotització de compte propi equivalent al salari mínim de Govern (Art. 42 de la Llei 16/2020), accedeixi a l'enllaç següent:

Sol·licitud de certificats

Realitzar tràmit (no és necessari disposar de cap tipus de certificat digital i es recomana la utilització dels navegadors Chrome, Safari o Firefox per realitzar el tràmit)

 • Cal haver sol·licitat prèviament la prestació de l’article 28 de la Llei esmentada.
 • Només s'hi pot acollir el compte propi, amb l’activitat econòmica suspesa obligatòriament per decret de Govern. (Llistat activitats en situació de tancament obligatori)
 • Si la sol·licitud es presenta abans del dia 15 de cada mes (data límit el 14 de cada mes), s’aplica a la mensualitat natural completa i així successivament i sempre que es mantingui la situació d’emergència sanitària o per la part del mes que correspongui.
 • El compte propi ha de revocar aquesta sol·licitud de suspensió temporal en la data en què el Govern decreti la fi del règim de suspensió obligatòria.
 • No s’hi pot acollir el compte propi que:
  • Tingui deutes amb l'Administració Pública, llevat que aquests deutes estiguin en curs de regularització
  • Sigui administrador de societats, excepte que sigui professional que dugui a terme la seva activitat de manera efectiva a través d’una societat mercantil de la qual n’és l’administrador
 • Les persones que s’acullen a la suspensió temporal de la cotització no tenen dret a les prestacions econòmiques derivades d'accident laboral o malaltia professional.
 • Si el ministeri en matèria d'economia resol sobre la improcedència de la percepció de l'article 28, la Caixa Andorrana de Seguretat Social ha de revocar aquesta mesura amb caràcter retroactiu i reclamar els imports corresponents, sense perjudici de les sancions previstes per la normativa aplicable en matèria de seguretat social. 

 

Per sol·licitar o suspendre la suspensió temporal de la cotització de compte propi (Art. 43 de la Llei 16/ 2020), accedeixi a l'enllaç següent: 

Sol·licitud de certificats

Realitzar tràmit (no és necessari disposar de cap tipus de certificat digital i es recomana la utilització dels navegadors Chrome, Safari o Firefox per realitzar el tràmit)

EMPRESES

L'empresa a la que Govern hagi acceptat la suspensió temporal del contracte de treball o bé la reducció de la jornada laboral de les persones assalariades, ha de verificar si les dades que figuren a la declaració de cotització són correctes abans de validar-la.

Un cop l'empresa ha validat la declaració de cotització electrònica, la declaració es considera tancada i definitiva, sense que no l'empresa ni la Caixa Andorrana de Seguretat Social hi puguin fer cap modificació. 

La validació de la cotització per part de l'empresa es necessària perquè la CASS pugui fer el pagament de la prestació que correspongui a la persona assalariada. 

Si l'empresa tramet o valida el full de cotització electrònic sense que s'hagi resolt tàcitament o expressament la sol·licitud formulada, és responsabilitat única de l’empresa l'error en l'import de les prestacions satisfetes o la seva falta de pagament. 

 • La sol·licitud s'ha d'haver presentat i estar autoritzada prèviament pel ministeri competent en matèria de treball.
 • Les persones en situació d’incapacitat temporal deixen de percebre la prestació relativa a les persones assalariades amb suspensió o reducció de la jornada laboral durant el període que mantingui aquesta situació.
 • El ministeri competent en matèria de treball informa a la CASS de les persones que estan subjectes a una reducció o a una suspensió de la jornada laboral i totes aquelles dades necessàries pel càlcul de la prestació del treballador.
 • Les dades utilitzades són el salari fix, el percentatge de reducció de la jornada laboral, la data d’inici i de fi de la mesura, la suspensió (parcial o total), el percentatge de reducció, l'incapacitat temporal.
 • El full de cotització es genera a partir del dia 21 de cada mes, quan totes les sol·licituds de l’article 21, relatives a la prestació de les persones assalariades amb suspensió o reducció de la jornada laboral, d’una mateixa empresa, hagin estat informades i resoltes pel ministeri competent prop de la CASS i que al menys una d’elles hagi estat resolta favorablement.
 • No es generaran les declaracions d’aquelles empreses que tinguin alguna sol·licitud pendent de resolució, i en aquests casos, el full de cotització es generarà de manera automàtica, el darrer dia del mes en curs, juntament amb la resta de declaracions.
 • No es podrà tancar un full de cotització mentre quedi una sol·licitud pendent de resolució.
 • No s’han de confirmar les dades de la cotització fins que les dades que es visualitzin a la declaració en curs siguin les definitives i conformes pel període afectat. Les empreses podran "Confirmar i signar les dades" de la declaració entre els dies 21 i 27 de cada mes inclosos.
 • No es generarà el pagament de la prestació per les persones assalariades amb suspensió o reducció de la jornada laboral prevista per Govern fins que l'empresa no hagi confirmat i signat les dades del full de declaració mensual.
  Si l’empresa tramet o valida el full de cotització electrònic sense que s’hagi resolt tàcita o expressament la sol·licitud formulada, és responsabilitat única de l’empresari l’error en l’import de les prestacions satisfetes o la falta de pagament de les mateixes.
 • Les sol·licituds de suspensió temporal dels contractes de treball o de reducció de la jornada laboral autoritzades tàcitament o expressament poden ser revisades pel ministeri competent en matèria de treball o d'economia i poden  ser revocades, si s'escau. 
   

Sol·licitud de certificats
Realitzar tràmit (es realitza mitjançant el certificat digital de la CASS i es recomana la utilització dels navegadors Chrome, Safari o Firefox per realitzar el tràmit)
 

Procediment a les empreses per sol·licitar la devolució d’extracte/s creditor/s generats pel finançament de la part patronal

Aquelles empreses que disposin d’un extracte creditor en les cotitzacions dels mesos de març, abril, maig i juny de 2020 vinculat a aquestes mesures poden procedir a realitzar la sol·licitud de la devolució dels imports.

Per fer la sol·licitud, s’ha d'enviar al correu electrònic cotitzacions@cass.ad la documentació següent:

 • Formulari CASS-0190: Sol·licitud per la devolució i/o compensació de l’extracte creditor derivat del finançament de la part empresarial de la cotització
 • Declaració per mesos dels treballadors pels quals s’ha sol·licitat el finançament amb el detall següent:
  • Número de cens,
  • Noms i cognoms,
  • Data d’inici i data de finalització del període no treballat,
  • Salari brut declarat
  • Càlcul del finançament (recordar que el càlcul es fa únicament sobre el salari base i no s’aplica a la resta de conceptes salarials).
 • Comprovant de transferència bancària del/s salari/s
 • Butlletí/ns de salari/s i llibre/s horari/s

Important: qualsevol inexactitud o falsa declaració en els formularis i les declaracions efectuades pot comportar la reclamació dels imports de cotització exonerats, dels recàrrecs i de les sancions que se’n puguin derivar. L’Administració Pública pot sol·licitar la documentació econòmica vinculada a l’activitat de l’empresa i als seus treballadors.