Sol·licituds per compte propi i empreses de les mesures en matèria de Seguretat Social per la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-COV-2 (FASE I/FASE II).

La Llei 5/2020 aprovada pel Consell General en data 18 d’abril del 2020 deroga la Llei 3/2020 de mesures excepcionals i urgents tot i que en reprèn i modifica algunes de les mesures previstes en matèria de seguretat social.

FASE I: Sol·licituds/suspensió per compte propi i empreses de les mesures en matèria de Seguretat Social per la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-COV-2 (Llei 3/2020)

Períodes de cotització Març i Abril 2020
 

COMPTE PROPI

Els compte propi que han aturat l'activitat poden acollir-se a la suspensió del pagament del 100% de les cotitzacions fins el 30 d'abril del 2020. (Article 10 de la Llei 03/2020)

Els compte propi que han aturat parcialment l'acitivitat poden acollir-se a una base de cotització equivalent al salari mínim de Govern fins el 30 d'abril del 2020. (Article 09 de la Llei 03/2020)

 • S’hi poden acollir les persones que realitzen una activitat per compte propi definides per l’article 19 de la Llei 17/2008, que han suspès la seva activitat, tot i estar autoritzades a obrir o estar sotmeses a un règim de guàrdies o permanències.
 • No s’hi poden acollir els administradors d’aquelles societats que no disposin d’un registre de comerç.
 • Tampoc s’hi poden acollir els administradors que no desenvolupen activitats pròpies al comerç de la societat.
 • Les persones que s’acullen a la suspensió temporal de la cotització no tenen dret a les prestacions econòmiques per incapacitat temporal derivades d’accident laboral o malaltia professional i a la prestació d’invalidesa derivada d’accident laboral o malaltia professional.

  Per sol·licitar o suspendre la suspensió temporal de la cotització de compte propi (Art. 10 de la Llei 03/2020), accedeixi a l'enllaç següent:

Sol·licitud de certificats
Realitzar tràmit (no és necessari disposar de cap tipus de certificat digital i es recomana la utilització dels navegadors Chrome, Safari o Firefox per realitzar el tràmit)
 

 • S’hi poden acollir les persones que realitzen una activitat per compte propi definides per la Llei 17/2008, que han patit una reducció significativa de la seva activitat com a conseqüència d'aquesta situació excepcional i han estat obligades o no, a cessar la seva activitat.
 • Les persones que ja cotitzin sobre aquesta base o per una base inferior no han de sol·licitar aquesta cotització reduïda.

  Per sol·licitar o suspendre la reducció de la cotització de compte propi equivalent al salari mínim de Govern (Art. 09 de la Llei 03/2020), accedeixi a l'enllaç següent:

Sol·licitud de certificats
Realitzar tràmit (no és necessari disposar de cap tipus de certificat digital i es recomana la utilització dels navegadors Chrome, Safari o Firefox per realitzar el tràmit)
 

EMPRESES

Les empreses que han suspès l'activitat per causa de la situació d'emergència sanitària poden demanar l'exempció del pagament de la part empresarial de les cotitzacions dels seus treballadors (15'5% del  salari brut) prèvia presentació del full de cotització del treballador, fins el 30 d'abril del 2020. Per continuar gaudint del finançament de la part patronal cal sol·licitar l'article 34.
Govern assumeix el pagament de la part empresarial sempre que siguin persones donades d'alta abans del 15 de març 2020. (Article 12 de la Llei 03/2020)

 • Les empreses han d’haver suspès la seva activitat d’acord amb els criteris establerts per Govern.
 • L’empresa ha de presentar la declaració a la CASS del personal assalariat i fer el pagament de la part assalariada (6,5%) corresponent a tot el període.
 • L’empresa ha de pagar a la CASS la part patronal corresponent al període de l’ 1 fins el dia 13 de març del 2020.
 • Exemple,
  Salari brut declarat: 1.000, 00 €
  Part obrera (6,5%): 65, 00 €
  Part patronal (15,5%): 155, 00 €
  Part patronal fins el 13/03/20: 65, 00 € (155, 00 € /31dies x 13 dies)
  Part patronal a partir del 14/03/20: 90, 00 € (155, 00 €/31 dies x 18 dies)
  Part a pagar per l’empresa: 130, 00 € (65, 00 € + 65,00 €)
  Part finançada per govern 90, 00 €

  Per sol·licitar o suspendre el finançament per part de Govern de la part empresarial de la cotització de les persones assalariades (Art. 12 de la Llei 03/2020), accedeixi a l'enllaç següent:

  Sol·licitud de certificats
  Realitzar tràmit (no és necessari disposar de cap tipus de certificat digital i es recomana la utilització dels navegadors Chrome, Safari o Firefox per realitzar el tràmit)
   

FASE II: Sol·licituds/suspensió per compte propi i empreses de les noves mesures en matèria de Seguretat Social per la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-COV-2 (Llei 5/2020)

COMPTE PROPI

Els compte propi que vulguin acollir-se a la reducció o suspensió de la cotització ho han de fer a partir de l’1 de juny mitjançant aquesta pàgina web sol·licitant l'aplicació dels articles 31 o 32 de la llei respectivament.

D'acord amb el Decret del 27-05-2020:

 • Les sol·licituds vigents relatives a la suspensió de cotització dels articles 10 i 32 quedaran automàticament suspeses a 31 de maig. 
 • Les  sol·licituds vigents relatives a la reducció de cotització i la prestació de compte propi dels articles 9, 31 i 18 quedaran automàticament suspeses a 30 de juny. 
 • Els comptes propis que vulguin continuar gaudint de la base de reducció, suspensió de la cotització i/o la prestació, hauran de fer novament la sol·licitud per cada mesura.  
 • Només s'hi poden acollir aquelles persones que realitzin una activitat per compte propi, i que resti vigent la suspensió obligatòria o de règim de guàrdia o permanència de la seva activitat: pubs, discoteques, sales de ball i activitats similars, i activitats termals i balnearis. (Llistat activitats en situació de tancament obligatori)
 • No s’hi poden acollir els administradors de societats.
 • Les persones que s’acullen a la suspensió temporal de la cotització no tenen dret a les prestacions econòmiques derivades d'accident laboral o malaltia professional.

  Per sol·licitar o suspendre la suspensió temporal de la cotització de compte propi (Art. 32 de la Llei 05/2020), accedeixi a l'enllaç següent:

Sol·licitud de certificats
Realitzar tràmit (no és necessari disposar de cap tipus de certificat digital i es recomana la utilització dels navegadors Chrome, Safari o Firefox per realitzar el tràmit)
 

 • S’hi poden acollir les persones que realitzen una activitat per compte propi definides per la Llei 17/2008, que declarin haver patit una reducció significativa de la seva activitat i acreditin:
  • Una davallada de la xifra de negoci de més del 50% entre el mes anterior a la presentació de la seva sol·licitud i el mateix període de l'any anterior, o bé, del mes de febrer del 2020 si l'inici de l'activitat no permet fer una comparació amb l'exercici anterior. 
  • Una reducció de la xifra de negoci d'un volum tant elevat que pot posar en perill la viabilitat futura de l'activitat.
 • Les persones que ja cotitzin sobre aquesta base o per una base inferior no han de sol·licitar aquesta cotització reduïda, o les persones que van iniciar la seva activitat a partir del 15 de març de 2020.

  Per sol·licitar o suspendre la reducció de la cotització de compte propi equivalent al salari mínim de Govern (Art. 31 de la Llei 05/2020), accedeixi a l'enllaç següent:

Sol·licitud de certificats
Realitzar tràmit (no és necessari disposar de cap tipus de certificat digital i es recomana la utilització dels navegadors Chrome, Safari o Firefox per realitzar el tràmit)
 

 • Les persones que realitzen una activitat per compte propi que hagi estat suspesa, tant obligatòriament per decret del Govern com voluntàriament, o que estigui sotmesa a un règim de guàrdia o permanència per decret del Govern.
 • Queden excloses:
  • Els administradors de societats, excepte que siguin professionals que duguin a terme la seva activitat de manera efectiva a través d’una societat mercantil de la qual siguin els administradors. 
  • Les persones que també són assalariades i/o pensionistes que percebin una pensió o un salari global o una prestació de l’article 17 i que la suma d’aquests conceptes sigui igual o superior al salari mínim establert. En el cas que el compte propi cotitzi sobre una base del 25%, aquesta suma no pot superar la meitat del salari mínim.  
  • I els que tinguin deutes amb l'Administració Pública, llevat que aquests deutes estiguin en curs de regularització. 
 • Les persones en situació d’incapacitat temporal deixen de percebre aquesta prestació durant el període de baixa mèdica rebent la indemnització prevista per Llei de la CASS.​​
 • Import prestació:
  • La prestació reconeguda és de 1.083,33€ nets per les bases de cotització del 50%, 62%, 75%, 100%, 125% i 137,5%
  • La prestació reconeguda és de 541,67€ nets per les bases de cotització del 25%, les persones que han iniciat una activitat per compte propi entre l'1 i el 13 de març (ambdues dates incloses) i aquelles persones que s'han acollit al règim especial de l'article 223 quinquies de la Llei de la seguretat social.
 • La Caixa Andorrana de Seguretat Social comunica al ministeri competent en matèria de treball la relació de persones que realitzen una activitat per compte propi que hagin sol·licitat la percepció de la prestació regulada a l'article 18 de la Llei 05/2020. Aquesta comunicació es fa setmanalment. 


  ​​​​​​​Per sol·licitar o suspendre la prestació econòmica per les persones que realitzen una activitat per compte propi (Art. 18 de la Llei 05/2020), accedeixi a l'enllaç següent:

Sol·licitud de certificats
Realitzar tràmit (no és necessari disposar de cap tipus de certificat digital i es recomana la utilització dels navegadors Chrome, Safari o Firefox per realitzar el tràmit)

 

EMPRESES

Article 34 de la Llei 05/2020- Les empreses que vulguin acollir-se al finançament de la part empresarial de la cotització de les persones assalariades ho han de sol·licitar a la pàgina web de la CASS. 

L'aplicació d'aquesta mesura ha estat derogada a data 10 de juny 2020 pel Decret del 09/06/2020 de declaració parcial de la fi de la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia dels SARS-CoV-2.

La presentació d'aquesta sol·licitud, sempre i quan la persona assalariada hagi deixat de treballar degut a la situació d'emergència sanitària, es podrà efectuar fins el 30 de juny

Només es pot sol·licitar per les persones assalariades:

 • Que han hagut de deixar de treballar temporalment.
 • Que han estat donades d’alta a l’empresa amb anterioritat al 15 de març de 2020.
 • Que no formin part d'una sol·licitud de l’article 17 vigent en relació a la suspensió del contracte de treball o la reducció de la jornada.

L'empresa ha de pagar les aportacions de les persones assalariades (6,5%)

 

Sol·licitud de certificats
Realitzar tràmit (es realitza mitjançant el certificat digital de la CASS i es recomana la utilització dels navegadors Chrome, Safari o Firefox per realitzar el tràmit)
 

Article 17 de la Llei 05/2020- Les empreses a les que Govern ha acceptat la suspensió temporal del contracte de treball o bé la reducció de la jornada laboral de les persones assalariades, han d’indicar, el mes de maig, les persones treballadores afectades a la pàgina web de la CASS, en l’apartat declaració de salaris.

 • La sol·licitud ha d'haver estat presentada i autoritzada prèviament pel ministeri competent en matèria de treball.
 • No s’hi poden acollir les empreses que només porten a terme l’activitat durant la temporada d’hivern.
 • Si el treballador té vigent un article 34, relatiu al Finançament de la part empresarial de la cotització de les persones assalariades, aquest quedarà nul i sense efecte pel període aprovat per l'article 17, relatiu a la prestació de les persones assalariades amb suspensió o reducció de la jornada laboral. 
 • Les persones en situació d’incapacitat temporal deixen de percebre la prestació relativa a les persones assalariades amb suspensió o reducció de la jornada laboral durant el període que estigui en aquesta situació.
 • El ministeri competent en matèria de treball informarà a la CASS de les persones que estan subjectes a una reducció o a una suspensió de la jornada laboral i totes aquelles dades necessàries pel càlcul de la prestació del treballador.
  Les dades utilitzades són: salari fix, percentatge de reducció de la jornada laboral, data d’inici i de fi de la mesura, suspensió (parcial o total), percentatge de reducció, incapacitat temporal i article 34.
 • El full de cotització es generarà a partir del dia 21 de cada mes, quan totes les sol·licituds de l’article 17, relatiu a la prestació de les persones assalariades amb suspensió o reducció de la jornada laboral, d’una mateixa empresa, hagin estat informades i resoltes pel ministeri competent prop de la CASS i que al menys una d’elles hagi estat resolta favorablement. 
  No es generaran les declaracions d’aquelles empreses que tinguin alguna sol·licitud pendent de resolució, i en aquests casos, el full de cotització es generarà de manera automàtica, el darrer dia del mes en curs, juntament amb la resta de declaracions. 
  No es podrà tancar un full de cotització mentre quedi una sol·licitud pendent de resolució.
 • No s’han de confirmar les dades de la cotització fins que les dades que visualitzi a la declaració en curs siguin les definitives i conformes pel període afectat. 
  Les empreses podran "Confirmar i signar les dades" de la declaració entre els dies 21 i 27 de cada mes inclosos. No es generarà el pagament de la prestació dels treballadors prevista per Govern fins que l'empresa no hagi Confirmat i signat les dades del full de declaració mensual.
  Si l’empresa tramet o valida el full de cotització electrònic sense que s’hagi resolt tàcita o expressament la sol·licitud formulada, és responsabilitat única de l’empresari l’error en l’import de les prestacions satisfetes o la falta de pagament de les mateixes.

Sol·licitud de certificats
Realitzar tràmit (es realitza mitjançant el certificat digital de la CASS i es recomana la utilització dels navegadors Chrome, Safari o Firefox per realitzar el tràmit)
 

Important: qualsevol inexactitud o falsa declaració en els formularis i les declaracions efectuades pot comportar la reclamació dels imports de cotització exonerats, dels recàrrecs i de les sancions que se’n puguin derivar. L’Administració Pública pot sol·licitar la documentació econòmica vinculada a l’activitat de l’empresa i als seus treballadors.