Sol·licituds per compte propi i empreses de les mesures en matèria de Seguretat Social per la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-COV-2 (FASE I/FASE II).

La Llei 5/2020 aprovada pel Consell General en data 18 d’abril del 2020 deroga la Llei 3/2020 de mesures excepcionals i urgents tot i que en reprèn i modifica algunes de les mesures previstes en matèria de seguretat social.

FASE I: Sol·licituds/suspensió per compte propi i empreses de les mesures en matèria de Seguretat Social per la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-COV-2 (Llei 3/2020)

Períodes de cotització Març i Abril 2020
 

COMPTE PROPI

Els compte propi que han aturat l'activitat poden acollir-se a la suspensió del pagament del 100% de les cotitzacions fins el 30 d'abril del 2020. (Article 10 de la Llei 03/2020)

Els compte propi que han aturat parcialment l'acitivitat poden acollir-se a una base de cotització equivalent al salari mínim de Govern fins el 30 d'abril del 2020. (Article 09 de la Llei 03/2020)

 • S’hi poden acollir les persones que realitzen una activitat per compte propi definides per l’article 19 de la Llei 17/2008, que han suspès la seva activitat, tot i estar autoritzades a obrir o estar sotmeses a un règim de guàrdies o permanències.
 • No s’hi poden acollir els administradors d’aquelles societats que no disposin d’un registre de comerç.
 • Tampoc s’hi poden acollir els administradors que no desenvolupen activitats pròpies al comerç de la societat.
 • Les persones que s’acullen a la suspensió temporal de la cotització no tenen dret a les prestacions econòmiques per incapacitat temporal derivades d’accident laboral o malaltia professional i a la prestació d’invalidesa derivada d’accident laboral o malaltia professional.

  Per sol·licitar o suspendre la suspensió temporal de la cotització de compte propi (Art. 10 de la Llei 03/2020), accedeixi a l'enllaç següent:

Sol·licitud de certificats
Realitzar tràmit (no és necessari disposar de cap tipus de certificat digital i es recomana la utilització dels navegadors Chrome, Safari o Firefox per realitzar el tràmit)
 

 • S’hi poden acollir les persones que realitzen una activitat per compte propi definides per la Llei 17/2008, que han patit una reducció significativa de la seva activitat com a conseqüència d'aquesta situació excepcional i han estat obligades o no, a cessar la seva activitat.
 • Les persones que ja cotitzin sobre aquesta base o per una base inferior no han de sol·licitar aquesta cotització reduïda.

  Per sol·licitar o suspendre la reducció de la cotització de compte propi equivalent al salari mínim de Govern (Art. 09 de la Llei 03/2020), accedeixi a l'enllaç següent:

Sol·licitud de certificats
Realitzar tràmit (no és necessari disposar de cap tipus de certificat digital i es recomana la utilització dels navegadors Chrome, Safari o Firefox per realitzar el tràmit)
 

EMPRESES

Les empreses que han suspès l'activitat per causa de la situació d'emergència sanitària poden demanar l'exempció del pagament de la part empresarial de les cotitzacions dels seus treballadors (15'5% del  salari brut) prèvia presentació del full de cotització del treballador, fins el 30 d'abril del 2020. Per continuar gaudint del finançament de la part patronal cal sol·licitar l'article 34.
Govern assumeix el pagament de la part empresarial sempre que siguin persones donades d'alta abans del 15 de març 2020. (Article 12 de la Llei 03/2020)

 • Les empreses han d’haver suspès la seva activitat d’acord amb els criteris establerts per Govern.
 • L’empresa ha de presentar la declaració a la CASS del personal assalariat i fer el pagament de la part assalariada (6,5%) corresponent a tot el període.
 • L’empresa ha de pagar a la CASS la part patronal corresponent al període de l’ 1 fins el dia 13 de març del 2020.
 • Exemple,
  Salari brut declarat: 1.000, 00 €
  Part obrera (6,5%): 65, 00 €
  Part patronal (15,5%): 155, 00 €
  Part patronal fins el 13/03/20: 65, 00 € (155, 00 € /31dies x 13 dies)
  Part patronal a partir del 14/03/20: 90, 00 € (155, 00 €/31 dies x 18 dies)
  Part a pagar per l’empresa: 130, 00 € (65, 00 € + 65,00 €)
  Part finançada per govern 90, 00 €

  Per sol·licitar o suspendre el finançament per part de Govern de la part empresarial de la cotització de les persones assalariades (Art. 12 de la Llei 03/2020), accedeixi a l'enllaç següent:

  Sol·licitud de certificats
  Realitzar tràmit (no és necessari disposar de cap tipus de certificat digital i es recomana la utilització dels navegadors Chrome, Safari o Firefox per realitzar el tràmit)
   

FASE II: Sol·licituds per compte propi i empreses de les noves mesures en matèria de Seguretat Social per la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-COV-2 (Llei 5/2020)

La cotització inicial afectada correspon a la del mes de maig del 2020
 

COMPTE PROPI

Els compte propi que vulguin acollir-se a la reducció o suspensió de la cotització ho han de fer a partir de l’1 de maig mitjançant aquesta pàgina web sol·licitant l'aplicació dels articles 31 o 32 de la llei respectivament.

Els compte propi que van acollir-se a la reducció o a la suspensió de la cotització prevista pels articles 9 i 10 de la Llei 3/2020 anterior, no han de fer cap sol·licitud, continuaran gaudint d'aquestes mesures mentre no informin expressament de la data de finalització. 

 • S’hi poden acollir les persones que realitzen una activitat per compte propi com a titulars d'un comerç o indústria amb activitat efectiva, com a titulars d'una autorització de professió liberal o com a titulars d'una explotació agrícola o ramadera, que han suspès la seva activitat, tot i estar autoritzades a obrir o estar sotmeses a un règim de guàrdies o permanències.
 • No s’hi poden acollir els administradors de societats.
 • Les persones que s’acullen a la suspensió temporal de la cotització no tenen dret a les prestacions econòmiques derivades d'accident laboral o malaltia professional.

Sol·licitud de certificats
Realitzar tràmit (no és necessari disposar de cap tipus de certificat digital i es recomana la utilització dels navegadors Chrome, Safari o Firefox per realitzar el tràmit)
 

 • S’hi poden acollir les persones que realitzen una activitat per compte propi definides per la Llei 17/2008, que han patit una reducció significativa de la seva activitat com a conseqüència d'aquesta situació excepcional i han estat obligades o no, a cessar la seva activitat.
 • Les persones que ja cotitzin sobre aquesta base o per una base inferior no han de sol·licitar aquesta cotització reduïda.

Sol·licitud de certificats
Realitzar tràmit (no és necessari disposar de cap tipus de certificat digital i es recomana la utilització dels navegadors Chrome, Safari o Firefox per realitzar el tràmit)
 

A comptar del mes de maig, els compte propi que hagin suspès la seva activitat o figurin el règim de guàrdia o permanència, poden sol·licitar la prestació que regula l'article 18 de la Llei 05/2020.

 • Les persones que realitzen una activitat per compte propi que hagi estat suspesa, tant obligatòriament per decret del Govern com voluntàriament, o que estigui sotmesa a un règim de guàrdia o permanència per decret del Govern.
 • Queden excloses:
  • Les persones que cotitzen sobre una base superior al 100% del salari mitjà dels assalariats de l’any immediatament anterior. 
  • Els administradors de societats, excepte que siguin professionals que duguin a terme la seva activitat de manera efectiva a través d’una societat mercantil de la qual siguin els administradors. 
  • Les persones que també són assalariades i/o pensionistes que percebin una pensió o un salari global o una prestació de l’article 17 i que la suma d’aquests conceptes sigui igual o superior al salari mínim establert. En el cas que el compte propi cotitzi sobre una base del 25%, aquesta suma no pot superar la meitat del salari mínim.  
 • Les persones en situació d’incapacitat temporal deixen de percebre aquesta prestació durant el període de baixa mèdica rebent la indemnització prevista per Llei de la CASS.
 • Import de la prestació:
  • Per una base de cotització del 25%, la prestació reconeguda és de 541,67 euros nets.
  • Per una base de cotització del 50%, 62,5%, 75% i 100%, la prestació reconeguda és de 1.083,33 euros nets. 

Sol·licitud de certificats
Realitzar tràmit (no és necessari disposar de cap tipus de certificat digital i es recomana la utilització dels navegadors Chrome, Safari o Firefox per realitzar el tràmit)

 

EMPRESES

Article 34 de la Llei 05/2020- Les empreses que vulguin acollir-se al finançament de la part empresarial de la cotització de les persones assalariades, a partir de l’1 de maig, ho han de sol·licitar a la pàgina web de la CASS. 

Vist que el desenvolupament informàtic de la sol·licitud de l'article 34 no ha estat activat des de la publicació de la Llei 05/2020, s'allarga el termini de presentació de la sol·licitud fins al 20 de maig 2020 inclòs.   Les sol·licituds presentades fins al 20 de Maig del 2020, tenen efecte des del 14 de març del 2020, sempre i quan la persona assalariada hagi deixat de treballar degut a la situació d’emergència sanitària. La presentació d’aquesta sol·licitud amb posterioritat a l'esmentada data té efectes per a la cotització del mes en curs, o la part de mes que correspongui, sempre que aquesta mesura excepcional continuï en vigor.

A partir de l’1 de maig han de sol·licitar aquesta mesura les empreses que prèviament s’havien acollit al finançament de la part empresarial prevista per l’article 12 de la Llei 3/2020.

Només es pot sol·licitar per les persones assalariades:

 • Que han hagut de deixar de treballar temporalment.
 • Que han estat donades d’alta a l’empresa amb anterioritat al 15 de març de 2020.
 • Que no formin part d'una sol·licitud de l’article 17 vigent en relació a la suspensió del contracte de treball o la reducció de la jornada.

L'empresa ha de pagar les aportacions de les persones assalariades (6,5%)

 

Sol·licitud de certificats
Realitzar tràmit (es realitza mitjançant el certificat digital de la CASS i es recomana la utilització dels navegadors Chrome, Safari o Firefox per realitzar el tràmit)
 

Article 17 de la Llei 05/2020- Les empreses a les que Govern ha acceptat la suspensió temporal del contracte de treball o bé la reducció de la jornada laboral de les persones assalariades, han d’indicar, el mes de maig, les persones treballadores afectades a la pàgina web de la CASS, en l’apartat declaració de salaris.

 • La sol·licitud ha d'haver estat presentada i autoritzada prèviament pel ministeri competent en matèria de treball.
 • No s’hi poden acollir les empreses que només porten a terme l’activitat durant la temporada d’hivern.
 • Si el treballador té vigent un article 34, relatiu al Finançament de la part empresarial de la cotització de les persones assalariades, aquest quedarà nul i sense efecte pel període aprovat per l'article 17, relatiu a la prestació de les persones assalariades amb suspensió o reducció de la jornada laboral. 
 • Les persones en situació d’incapacitat temporal deixen de percebre la prestació relativa a les persones assalariades amb suspensió o reducció de la jornada laboral durant el període que estigui en aquesta situació.
 • El ministeri competent en matèria de treball informarà a la CASS de les persones que estan subjectes a una reducció o a una suspensió de la jornada laboral i totes aquelles dades necessàries pel càlcul de la prestació del treballador.
  Les dades utilitzades són: salari fix, percentatge de reducció de la jornada laboral, data d’inici i de fi de la mesura, suspensió (parcial o total), percentatge de reducció, incapacitat temporal i article 34.
 • El full de cotització es generarà a partir del dia 21 de cada mes, quan totes les sol·licituds de l’article 17, relatiu a la prestació de les persones assalariades amb suspensió o reducció de la jornada laboral, d’una mateixa empresa, hagin estat informades i resoltes pel ministeri competent prop de la CASS i que al menys una d’elles hagi estat resolta favorablement. 
  No es generaran les declaracions d’aquelles empreses que tinguin alguna sol·licitud pendent de resolució, i en aquests casos, el full de cotització es generarà de manera automàtica, el darrer dia del mes en curs, juntament amb la resta de declaracions. 
  No es podrà tancar un full de cotització mentre quedi una sol·licitud pendent de resolució.
 • No s’han de confirmar les dades de la cotització fins que les dades que visualitzi a la declaració en curs siguin les definitives i conformes pel període afectat. 
  Les empreses podran "Confirmar i signar les dades" de la declaració entre els dies 21 i 27 de cada mes inclosos. No es generarà el pagament de la prestació dels treballadors prevista per Govern fins que l'empresa no hagi Confirmat i signat les dades del full de declaració mensual.
  Si l’empresa tramet o valida el full de cotització electrònic sense que s’hagi resolt tàcita o expressament la sol·licitud formulada, és responsabilitat única de l’empresari l’error en l’import de les prestacions satisfetes o la falta de pagament de les mateixes.

Sol·licitud de certificats
Realitzar tràmit (es realitza mitjançant el certificat digital de la CASS i es recomana la utilització dels navegadors Chrome, Safari o Firefox per realitzar el tràmit)
 

Important: qualsevol inexactitud o falsa declaració en els formularis i les declaracions efectuades pot comportar la reclamació dels imports de cotització exonerats, dels recàrrecs i de les sancions que se’n puguin derivar. L’Administració Pública pot sol·licitar la documentació econòmica vinculada a l’activitat de l’empresa i als seus treballadors.