Sol·licituds per compte propi i empreses de les mesures en matèria de Seguretat Social per la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-COV-2 (FASE II).

La Llei 5/2020 aprovada pel Consell General en data 18 d’abril del 2020 deroga la Llei 3/2020 de mesures excepcionals i urgents tot i que en reprèn i modifica algunes de les mesures previstes en matèria de seguretat social.

FASE II: Sol·licituds/suspensió per compte propi i empreses de les noves mesures en matèria de Seguretat Social per la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-COV-2 (Llei 5/2020)

COMPTE PROPI

Els compte propi que vulguin acollir-se a la reducció o suspensió de la cotització ho han de fer mitjançant aquesta pàgina web sol·licitant l'aplicació dels articles 31 o 32 de la llei respectivament.

D'acord amb el Decret del 27-05-2020:

 • Les  sol·licituds vigents relatives a la suspensió i reducció de cotització i la prestació de compte propi dels articles 32, 31 i 18 tenen una vigència de dos mesos des del mes de sol·licitud. 
 • Els comptes propis que vulguin continuar gaudint de la base de reducció, suspensió de la cotització i/o la prestació, hauran de fer novament la sol·licitud per cada mesura.  
 • Només s'hi poden acollir aquelles persones que realitzin una activitat per compte propi, i que resti vigent la suspensió obligatòria o de règim de guàrdia o permanència de la seva activitat: discoteques, sales de ball i activitats similars. (Llistat activitats en situació de tancament obligatori)
 • No s’hi poden acollir els administradors de societats.
 • Les persones que s’acullen a la suspensió temporal de la cotització no tenen dret a les prestacions econòmiques derivades d'accident laboral o malaltia professional.

  Per sol·licitar o suspendre la suspensió temporal de la cotització de compte propi (Art. 32 de la Llei 05/2020), accedeixi a l'enllaç següent:

Sol·licitud de certificats
Realitzar tràmit (no és necessari disposar de cap tipus de certificat digital i es recomana la utilització dels navegadors Chrome, Safari o Firefox per realitzar el tràmit)
 

 • S’hi poden acollir les persones que realitzen una activitat per compte propi definides per la Llei 17/2008, que declarin haver patit una reducció significativa de la seva activitat i acreditin:
  • Una davallada de la xifra de negoci de més del 50% entre el mes anterior a la presentació de la seva sol·licitud i el mateix període de l'any anterior, o bé, del mes de febrer del 2020 si l'inici de l'activitat no permet fer una comparació amb l'exercici anterior. 
  • Una reducció de la xifra de negoci d'un volum tant elevat que pot posar en perill la viabilitat futura de l'activitat.
 • Les persones que ja cotitzin sobre aquesta base o per una base inferior no han de sol·licitar aquesta cotització reduïda, o les persones que van iniciar la seva activitat a partir del 15 de març de 2020.

  Per sol·licitar o suspendre la reducció de la cotització de compte propi equivalent al salari mínim de Govern (Art. 31 de la Llei 05/2020), accedeixi a l'enllaç següent:

Sol·licitud de certificats
Realitzar tràmit (no és necessari disposar de cap tipus de certificat digital i es recomana la utilització dels navegadors Chrome, Safari o Firefox per realitzar el tràmit)
 

 • Les persones que realitzen una activitat per compte propi que hagi estat suspesa, tant obligatòriament per decret del Govern com voluntàriament, o que estigui sotmesa a un règim de guàrdia o permanència per decret del Govern.
 • Queden excloses:
  • Els administradors de societats, excepte que siguin professionals que duguin a terme la seva activitat de manera efectiva a través d’una societat mercantil de la qual siguin els administradors.
  • Les persones que també són assalariades i/o pensionistes que percebin una pensió o un salari global o una prestació de l’article 17 i que la suma d’aquests conceptes sigui igual o superior al salari mínim establert. En el cas que el compte propi cotitzi sobre una base del 25%, aquesta suma no pot superar la meitat del salari mínim.
  • I els que tinguin deutes amb l'Administració Pública, llevat que aquests deutes estiguin en curs de regularització. 
 • Les persones en situació d’incapacitat temporal deixen de percebre aquesta prestació durant el període de baixa mèdica rebent la indemnització prevista per Llei de la CASS.
 • Import prestació:
  • La prestació reconeguda és de 1.083,33€ nets per les bases de cotització del 50%, 62%, 75%, 100%, 125% i 137,5%
  • La prestació reconeguda és de 541,67€ nets per les bases de cotització del 25%, les persones que han iniciat una activitat per compte propi entre l'1 i el 13 de març (ambdues dates incloses) i aquelles persones que s'han acollit al règim especial de l'article 223 quinquies de la Llei de la seguretat social.
 • La Caixa Andorrana de Seguretat Social comunica al ministeri competent en matèria de treball la relació de persones que realitzen una activitat per compte propi que hagin sol·licitat la percepció de la prestació regulada a l'article 18 de la Llei 05/2020. Aquesta comunicació es fa setmanalment. 


  Per sol·licitar o suspendre la prestació econòmica per les persones que realitzen una activitat per compte propi (Art. 18 de la Llei 05/2020), accedeixi a l'enllaç següent:

Sol·licitud de certificats
Realitzar tràmit (no és necessari disposar de cap tipus de certificat digital i es recomana la utilització dels navegadors Chrome, Safari o Firefox per realitzar el tràmit)

 

EMPRESES

Article 17 de la Llei 05/2020- Les empreses a les que Govern ha acceptat la suspensió temporal del contracte de treball o bé la reducció de la jornada laboral de les persones assalariades, han de verificar les dades en la declaració de cotització abans de validar-la.

Si l’empresa tramet o valida el full de cotització electrònic sense que s’hagi resolt tàcita o expressament la sol·licitud formulada, és responsabilitat única de l’empresari l’error en l’import de les prestacions satisfetes o la falta de pagament de les mateixes
 

 • La sol·licitud ha d'haver estat presentada i autoritzada prèviament pel ministeri competent en matèria de treball.
 • No s’hi poden acollir les empreses que només porten a terme l’activitat durant la temporada d’hivern.
 • Si el treballador té vigent un article 34, relatiu al Finançament de la part empresarial de la cotització de les persones assalariades, aquest quedarà nul i sense efecte pel període aprovat per l'article 17, relatiu a la prestació de les persones assalariades amb suspensió o reducció de la jornada laboral. 
 • Les persones en situació d’incapacitat temporal deixen de percebre la prestació relativa a les persones assalariades amb suspensió o reducció de la jornada laboral durant el període que estigui en aquesta situació.
 • El ministeri competent en matèria de treball informarà a la CASS de les persones que estan subjectes a una reducció o a una suspensió de la jornada laboral i totes aquelles dades necessàries pel càlcul de la prestació del treballador.
  Les dades utilitzades són: salari fix, percentatge de reducció de la jornada laboral, data d’inici i de fi de la mesura, suspensió (parcial o total), percentatge de reducció, incapacitat temporal i article 34.
 • El full de cotització es generarà a partir del dia 21 de cada mes, quan totes les sol·licituds de l’article 17, relatiu a la prestació de les persones assalariades amb suspensió o reducció de la jornada laboral, d’una mateixa empresa, hagin estat informades i resoltes pel ministeri competent prop de la CASS i que al menys una d’elles hagi estat resolta favorablement. 
  No es generaran les declaracions d’aquelles empreses que tinguin alguna sol·licitud pendent de resolució, i en aquests casos, el full de cotització es generarà de manera automàtica, el darrer dia del mes en curs, juntament amb la resta de declaracions. 
  No es podrà tancar un full de cotització mentre quedi una sol·licitud pendent de resolució.
 • No s’han de confirmar les dades de la cotització fins que les dades que visualitzi a la declaració en curs siguin les definitives i conformes pel període afectat. 
  Les empreses podran "Confirmar i signar les dades" de la declaració entre els dies 21 i 27 de cada mes inclosos. No es generarà el pagament de la prestació dels treballadors prevista per Govern fins que l'empresa no hagi Confirmat i signat les dades del full de declaració mensual.
  Si l’empresa tramet o valida el full de cotització electrònic sense que s’hagi resolt tàcita o expressament la sol·licitud formulada, és responsabilitat única de l’empresari l’error en l’import de les prestacions satisfetes o la falta de pagament de les mateixes.

Sol·licitud de certificats
Realitzar tràmit (es realitza mitjançant el certificat digital de la CASS i es recomana la utilització dels navegadors Chrome, Safari o Firefox per realitzar el tràmit)
 

Procediment a les empreses per sol·licitar la devolució d’extracte/s creditor/s generats pel finançament de la part patronal

Aquelles empreses que disposin d’un extracte creditor en les cotitzacions dels mesos de març, abril, maig i juny de 2020 vinculat a aquestes mesures poden procedir a realitzar la sol·licitud de la devolució dels imports.

Per fer la sol·licitud, s’ha d'enviar al correu electrònic cotitzacions@cass.ad la documentació següent:

 • Formulari CASS-0190: Sol·licitud per la devolució i/o compensació de l’extracte creditor derivat del finançament de la part empresarial de la cotització
 • Declaració per mesos dels treballadors pels quals s’ha sol·licitat el finançament amb el detall següent:
  • Número de cens,
  • Noms i cognoms,
  • Data d’inici i data de finalització del període no treballat,
  • Salari brut declarat
  • Càlcul del finançament (recordar que el càlcul es fa únicament sobre el salari base i no s’aplica a la resta de conceptes salarials).
 • Comprovant de transferència bancària del/s salari/s

Important: qualsevol inexactitud o falsa declaració en els formularis i les declaracions efectuades pot comportar la reclamació dels imports de cotització exonerats, dels recàrrecs i de les sancions que se’n puguin derivar. L’Administració Pública pot sol·licitar la documentació econòmica vinculada a l’activitat de l’empresa i als seus treballadors.