Sol·licituds de les noves mesures excepcionals i urgents en matèria de Seguretat Social pels compte propi i per les empreses degut a la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-COV-2 (FASE IV)

FASE IV- MESURES VÀLIDES FINS EL 31/12/2021
Sol·licitud/suspensió de les noves mesures excepcionals i urgents en matèria de Seguretat Social pels compte propi i per les empreses degut a la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-COV-2 (Llei 17/2021)

COMPTE PROPI

 • Pot sol·licitar aquesta prestació el compte propi que:
  • Tingui la seva activitat econòmica principal suspesa obligatòriament per decret del Govern

   o bé,
    
  •  Que la seva activitat principal estigui afectada per impediments que l'impacten negativament i de manera substancial en mèrits de les limitacions o restriccions derivades de les mesures dictades en el marc de la situació d'emergència sanitària, segons es determina per decret de Govern.
    
 • Queda exclòs:
  • La persona que inicia una activitat per compte propi a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, l'1 de juliol del 2021
  • L’administrador de societats, excepte que sigui  un professional que dugui a terme la seva activitat de manera efectiva a través d’una societat mercantil de la qual n’és l’administrador.
  • La persona que també és assalariada i/o pensionista que percebi una pensió o un salari global o una prestació de l’article 11 i que la suma d’aquests conceptes sigui igual o superior al salari mínim establert. En el cas que el compte propi cotitzi sobre una base del 25%, aquesta suma no pot superar la meitat del salari mínim.
  • El compte propi que tingui deutes amb l'Administració Pública, llevat que aquests deutes estiguin en curs de regularització.
  • La persona que gaudeix d’una prestació econòmica (incapacitat temporal, descans per maternitat, paternitat...) fins que no s’hagi acordat la seva alta mèdica o hagi finalitzat el període de descans.
 • La persona en situació d'incapacitat temporal deixa de percebre aquesta prestació durant el període de baixa mèdica rebent la indemnització prevista per Llei de la seguretat social.
 • Import prestació:
  • La prestació reconeguda és de  1.121,47€ nets per les bases de cotització del 50%, 62%, 75%, 100%, 125% i 137,5% al mes de desembre del 2020.
  • La prestació reconeguda és de 560,74€ nets per la base de cotització del 25%, i aquelles persones que s'han acollit al règim especial de l'article 223 quinquies de la Llei de la seguretat social al mes de desembre del 2020
 • La Caixa Andorrana de Seguretat Social comunica al ministeri competent en matèria d’economia la relació de persones que realitzen una activitat per compte propi que hagin sol·licitat la percepció d’aquesta prestació. Aquesta comunicació es fa setmanalment
 • El ministeri en matèria d'economia pot demanar, en el marc de la funció de revisió, l'actualització de la documentació declarada i tota altra informació per verificar el compliment dels requisits establerts. 
 • El ministeri competent pot revocar amb efectes retroactius la prestació autoritzada tàcitament i reclamar el pagament de l'import indegut de conformitat amb el procediment previst per l'article 22, sense perjudici d'aplicar, si s'escau, les disposicions relatives al règim sancionador. 

Per sol·licitar o suspendre la prestació econòmica per les persones que realitzen una activitat per compte propi (Art. 18 de la Llei 17/2021), accedeixi a l'enllaç següent: 

Sol·licitud de certificats 
Realitzar tràmit (no és necessari disposar de cap tipus de certificat digital i es recomana la utilització dels navegadors Chrome, Safari o Firefox per realitzar el tràmit)

 

EMPRESES

L'empresa a la que Govern hagi acceptat la suspensió temporal del contracte de treball o bé la reducció de la jornada laboral de les persones assalariades, ha de verificar si les dades que figuren a la declaració de cotització són correctes abans de validar-la.

Un cop l'empresa ha validat la declaració de cotització electrònica, la declaració es considera tancada i definitiva, sense que no l'empresa ni la Caixa Andorrana de Seguretat Social hi puguin fer cap modificació. 

La validació de la cotització per part de l'empresa es necessària perquè la CASS pugui fer el pagament de la prestació que correspongui a la persona assalariada. 

Si l'empresa tramet o valida el full de cotització electrònic sense que s'hagi resolt tàcitament o expressament la sol·licitud formulada, és responsabilitat única de l’empresa l'error en l'import de les prestacions satisfetes o la seva falta de pagament. 

 • La sol·licitud s'ha d'haver presentat i estar autoritzada prèviament pel ministeri competent en matèria de treball.
 • Les persones en situació d’incapacitat temporal deixen de percebre la prestació relativa a les persones assalariades amb suspensió o reducció de la jornada laboral durant el període que mantingui aquesta situació.
 • El ministeri competent en matèria de treball informa a la CASS de les persones que estan subjectes a una reducció o a una suspensió de la jornada laboral i totes aquelles dades necessàries pel càlcul de la prestació del treballador.
 • Les dades utilitzades són el salari fix, el percentatge de reducció de la jornada laboral, la data d’inici i de fi de la mesura, la suspensió (parcial o total), el percentatge de reducció, l'incapacitat temporal.
 • El full de cotització es genera a partir del dia 21 de cada mes, quan totes les sol·licituds de l’article 21, relatives a la prestació de les persones assalariades amb suspensió o reducció de la jornada laboral, d’una mateixa empresa, hagin estat informades i resoltes pel ministeri competent prop de la CASS i que al menys una d’elles hagi estat resolta favorablement.
 • No es generaran les declaracions d’aquelles empreses que tinguin alguna sol·licitud pendent de resolució, i en aquests casos, el full de cotització es generarà de manera automàtica, el darrer dia del mes en curs, juntament amb la resta de declaracions.
 • No es podrà tancar un full de cotització mentre quedi una sol·licitud pendent de resolució.
 • No s’han de confirmar les dades de la cotització fins que les dades que es visualitzin a la declaració en curs siguin les definitives i conformes pel període afectat. Les empreses podran "Confirmar i signar les dades" de la declaració entre els dies 21 i 27 de cada mes inclosos.
 • No es generarà el pagament de la prestació per les persones assalariades amb suspensió o reducció de la jornada laboral prevista per Govern fins que l'empresa no hagi confirmat i signat les dades del full de declaració mensual.
  Si l’empresa tramet o valida el full de cotització electrònic sense que s’hagi resolt tàcita o expressament la sol·licitud formulada, és responsabilitat única de l’empresari l’error en l’import de les prestacions satisfetes o la falta de pagament de les mateixes.
 • Les sol·licituds de suspensió temporal dels contractes de treball o de reducció de la jornada laboral autoritzades tàcitament o expressament poden ser revisades pel ministeri competent en matèria de treball o d'economia i poden  ser revocades, si s'escau. 
   

Sol·licitud de certificats
Realitzar tràmit (es realitza mitjançant el certificat digital de la CASS i es recomana la utilització dels navegadors Chrome, Safari o Firefox per realitzar el tràmit)
 

 

Important: qualsevol inexactitud o falsa declaració en els formularis i les declaracions efectuades pot comportar la reclamació dels imports de cotització exonerats, dels recàrrecs i de les sancions que se’n puguin derivar. L’Administració Pública pot sol·licitar la documentació econòmica vinculada a l’activitat de l’empresa i als seus treballadors.