Tinc més de 25 anys, no treballo ni estudio i estic inscrit al servei d'ocupació. Em puc assegurar a la CASS?

Es troben incloses dins d’aquest règim especial, les persones registrades al Servei d’Ocupació  que volen pertànyer a aquest col·lectiu.

Requisits:

 • Persones compreses entre 18 i 65 anys
 • Tenir, com a mínim, 3 anys de residència continuada a Andorra en el moment d’afiliar-s’hi
 • Les persones majors de 35 anys han d’acreditar haver cotitzat a Andorra 36 mensualitats prèviament a la sol·licitud d’inscripció
 • Estar inscrit al Servei d’Ocupació
 • No rebre la prestació econòmica per desocupació involuntària

La persona interessada:

 • Sol·licita la seva afiliació a la CASS
 • Comunica l’inici o el cessament d’aquesta situació per ser donada, respectivament, d’alta o baixa en aquest règim especial. La CASS i el Servei d’Ocupació poden compartir totes les informacions i dades que estimin necessàries o convenients per comprovar la validesa de les dades consignades en els expedients

Documentació que cal presentar:

 • Emplenar i imprimir el següent formulari: Formulari CASS-0110
 • Document acreditatiu de la inscripció al Servei d’Ocupació

La cotització:

 • La base de la cotització correspon al 100% del salari mínim oficial mensual
 • El percentatge de cotització és del 10% que només fa referència a la cotització corresponent a la branca general i l’assumeix la persona assegurada
 • De l’1 al 15 de cada mes, el pagament es fa mitjançant l’ingrés de la quantitat cotitzada obligatòriament
 • Els períodes cotitzats mentre la persona es troba dins d’aquest regim especial no computen per tenir dret a les prestacions econòmiques, però sí que computen a l’efecte dels períodes cotitzats per les pensions de reversió

Els drets:

 • Aquestes persones tenen dret a gaudir de les prestacions de reemborsament
 • Es cobreixen a comptar del primer dia de la data de la sol·licitud registrada a la CASS. Han d’estar al corrent de pagament de les seves cotitzacions
 • Poden tenir a càrrec seu persones assegurades indirectes sempre que compleixin els requisits previstos per la Llei
 • Poden seguir formant part d’aquest règim especial les persones que són donades de baixa al Servei d’Ocupació per patir una malaltia greu acreditada mèdicament per la CASS i que incapacita per desenvolupar qualsevol activitat professional